کنترل نظارتی قوانین فازی با الگوریتم بهینه سازی :دانلود پایان نامه ارشد

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

کنترل نظارتی قوانین فازی با یک الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه

تکه هایی از متن :

2-9- کنترل فازی کوره سیمان

سیمان بوسیله آسیاب کلینکر که ترکیبی از مواد معدنی است در یک کوره ساخته می­شود. بدلیل این که عملکرد این کوره غیر خطی و متغییر با زمان می‌باشد وداده های نمونه برداری کمی نیز دارد کنترل آن با استفاده از روش­های کنترل متعارف کاری مشکل است. برای این سیستم فازی (کنترل فازی فوق چهار ورودی و دو خروجی داشت) ورودی های چهارگانه عبارتند  اند از:

  • درصد اکسیژن در گازهای اگزوز
  • درجه حرارت گازهای اگزوز
  • گشتاور آسیاب کوره
  • وزن حجمی کلینکر.

خروجی های این سیستم نیز:

  • میزان زغال سنگ ریخته شده به کوره
  • میزان جریان هوا

می­باشد. مجموعه ی که از قواعد اگر-آنگاه فازی رابطه خروجی ها را با ورودی ها مشخص می کند. بعنوان مثال :

اگر درصد اکسیژن بالا ودرجه حرارت پایین است آنگاه درجه هوا را افزایش دهید.

اگر درصد اکسیژن بالا و درجه حرارت بالا است آنگاه میزان زغال سنگ را اندکی کاهش دهید.

2-10- کنترل فازی قطار زیرزمینی

یکی از مهمترین کاربردهای سیستم های فازی را تا امروز می توان سیستم کنترل فازی متروی سندایی در ژاپن بر شمرد. سیستم فازی آن چهار پارامتررابطورهمزمان درنظرمی گیرد:

ایمنی، راحتی سرنشینان، رسیدن به سرعت مطلوب و دقت ترمز. سیستم فازی دارای دوبخش است. بخش کنترل کننده سرعت (که سرعت قطاررا در حد مجاز نگاه می دارد) وبخش کنترل کننده توقف اتوماتیک (که سرعت قطار را تا توقف نهایی تنظیم می کند). بخش کنترل کننده سرعت ازقواعدزیر استفاده می کند:

برای ایمنی: اگرسرعت قطار به مرز مجاز نزدیک شود، آنگاه بیشترین میزان ترمز را انتخاب کنید.

برای راحتی سرنشینان: اگرسرعت قطاردرمحدوده مجاز است، آنگاه عملکرد کنترل ترمزرا تغییر ندهید.

البته درسیستم واقعی از تعداد پارامترها و قواعد بیشتری استفاده شده است. سیستم توقف خودکار را می‌توان از روی چنین قواعدی بنا کرد.

برای راحتی سرنشینان: اگر قطار درمنطقه مجاز متوقف خواهد شد آنگاه عملکرد کنترل ترمز را تغییر ندهید.

برای راحتی وایمنی سرنشینان: اگر قطار در منطقه مجاز قراردارد آنگاه عمل کرد کنترل ترمز را از حالت شتاب به  حالت ترمز تغییر دهید.

البته باز هم درشتاب واقعی، از تعداد قواعد بیشتری استفاده شده است. امروزه قطارزیرزمینی سندایی یکی از پیشرفته ترین سیستمهای مترو محسوب شده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :کنترل نظارتی قوانین فازی با یک الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه

Author: 92