خرید فایل پایان نامه : کمیته حسابرسی و حسابرسان مستقل-تاثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری

اکتبر 9, 2018 Off By 92
پایان نامه  
  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

طبق بند 31 استاندارد حسابرسی ایران بخش 25 با عنوان «ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی»، حسابرس باید در اولین فرصت ممکن، درباره موارد عدم رعایت قوانین و مقررات که با آنها برخورد می کند با هیات مدیره و کمیته های هیات مدیره (به ویژه کمیته حسابرسی) و مدیریت ارشد مذاکره کند و یا شواهدی را دال بر آگاهی آنان از این موضوع بدست آورد. همچنین طبق بند 7 استاندارد حسابرسی ایران بخش 30 با عنوان «برنامه ریزی»، حسابرس ممکن است به منظور اثربخشی و کارایی حسابرسی و هماهنگی روش های حسابرسی با کار کارکنان واحد مورد رسیدگی لازم بداند که قسمت هایی از طرح کلی و برخی از روش های حسابرسی را با هیات مدیره، کمیته های هیات مدیره(مانند کمیته حسابرسی) و کارکنان واحد مورد رسیدگی مطرح کند. اما، مسئولیت طرح کلی حسابرسی و برنامه حسابرسی همچنان به عهده حسابرس باقی می ماند. بیتی و همکاران(1999) در تحقیقی در کشور انگلستان 25 عامل افزاینده استقلال حسابرس را مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آنها نشان می دهد که کمیته حسابرسی از مهمترین عامل فزاینده استقلال حسابرس می باشد. لیم و همکاران(1986) و سجادی(1384) به نتایج مشابهی رسیدند. ابوت و پارکر در سال 1999 تغییر حسابرسان مستقل را بررسی کردند و نتیجه گرفتند که وجود کمیته های حسابرسی فعال و مستقل در موسسات صاحبکار با افزایش کیفیت حسابرسی ارتباط نزدیک دارد. نتایج تحقیق آنها با نظریه کارگزاری[1] مطابقت دارد و بیانگر آن است که وجود قوانین و مقررات موثر منجر به محدود شدن حیطه عمل غیرمسئولانه مدیران می گردد. از این رو وجود کمیته حسابرسی پرقدرت موجب می شود که کیفیت حسابرسی مستقل، با اطمینان دهی از این از که حسابرسان واقعیت را بیان می کند و تحت تاثیر تمایلات مدیریت قرار نمی گیرد، افزایش یابد.(مجتهدزاده و آقایی، 1383). وایلی(1999) معتقد است که یکی از عوامل موثر بر بودجه زمانی را، داشتن کمیته حسابرسی صاحبکار می داند و معتقد است که تماس های کمیته حسابرسی با حسابرسان، اطلاعات به موقعی درباره وضعیت مالی شرکت و نیز اطلاعات لازم برای ارزیابی کارایی و درستکاری مدیریت را در اختیار هیات مدیره شرکت قرار دهد.