کارایی شرکت‌های بیمه خصوصی

اکتبر 8, 2018 Off By 92
پایان نامه  
صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از نهادهای مالی، جایگاه ویژه ای در رشد و توسعه اقتصادی دارد، به طوری که عملکرد کارای این بخش، محرک سایر بخش های اقتصادی خواهد بود. در واقع وجوه اندکی که توسط بیمه گذاران به شرکت های بیمه واگذار می شود، علاوه بر تامین خسارت پیش آمده و احیای فعالیت ها، و تامین امنیت مالی در صورت پیشامدهای مختلف، مبالغ هنگفتی را نیز تشکیل می دهند که چرخ های بزرگ اقتصادی را به گردش در می آورند (حسینی زاد اسکندر، 1384). لذا یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری در گرو گسترش و پیشرفت صنعت بیمه آن کشور است و کشورهای توسعه یافته اغلب کشورهایی هستند که صنعت بیمه توسعه یافته تری دارند. تا زمانی که صنعت بیمه نتواند بسترهای لازم برای حضور ایمن و توام با اطمینان خاطر سرمایه گذاران داخلی و خارجی را در بخش های مختلف اقتصادی فراهم آورد، نمی توان انتظار داشت که یک کشور به بالندگی و تعالی اقتصادی دست یابد. از این رو صنعنت بیمه را می توان از مهم ترین عوامل شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی هر کشور به حساب آورد (هاشمی، 1386).

با توجه به این مهم به سهولت می توان دریافت که ناکارایی در صنعت بیمه نه تنها بر کیفیت سطوح زندگی تاثیر گذار خواهد بود، بلکه مانع بهبود کارایی در بخش های اقتصادی نیز می گردد و این امر به معنای عدم دسترسی به اهداف توسعه اقتصادی کشور است (کاظمی کسمایی، 1383). صنعت بیمه در سال های اخیر با توجه به بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی با چالش های جدیدی هم چون ورود صنایع بیمه قدرتمند خارجی و افزایش تعداد شرکت های بیمه داخلی رو به رو شده است. لذا صنعت بیمه موجود در کشور برای بقا و رقابت در این محیط پویا نیاز به ارزیابی عملکرد صحیح و در صورت لزوم بهبود کارایی دارد (مومنی و شاه خواه، 1388).

اندازه گیری کارایی و تغییرات آن در طی زمان می تواند از یک سو در ارزیابی مواردی چون: کیفیت به کارگیری منابع، سطح بازدهی فعالیت ها و وضع موجود موثر باشد و از سوی دیگر در کشف روش های بهبود بهره وری و کارایی، اصلاحات مورد لزوم و این که کدام عامل تولید باید تقویت شده یا ترکیب صحیح خود را بیابد و تخصیص منابع چگونه باید صورت پذیرد، بسیار موثر واقع شود.

بر اساس آن جه ذکر شد، روشن است که مسئله بهره وری از مقولات مهم و مورد توجه مسئولین است، هم چنین در طرح تحول اقتصادی نیز مورد توجه قرار گرفته، تا جایی که یک کار گروه مستقل برای آن تشکیل شده است و یکی از 10 محور مطرح شده برای اصلاح نظام بیمه، افزایش بهره وری بیمه هاست (رمضانی، 1388).

با توجه به موارد فوق می توان به اهمیت مسئله افزایش کارایی و بهره وری عوامل تولید در کل سیستم اقتصادی و به خصوص در صنعت بیمه پی برد.

 

2-3-2-ارزیابی کارایی بیمه ها از طریق خصوصی سازی

هرچند خصوصی سازی و رسیدن به اقتصاد آزاد یکی از روش های افزایش کارایی محسوب می شود، اما این موضوع در بخش های مختلف اقتصادی تاثیر یکسانی ندارد.از این رو لازم است در هر بخش بررسی جداگانه ای انجام شود تا موضوع با آمار، اطلاعات و ابزارهای علمی همان بخش به اثبات برسد. با آگاهی از ارتباط ساختار مالکیت و کارایی شرکت های بیمه می توان وضعیت این صنعت را ارزیابی و برای افزایش کارایی شرکت های بیمه راهکارهای لازم را ارائه کرد. این امر تاثیر مستقیمی بر رشد، توسعه و بهره وری کل اقتصاد دارد. زیرا کارا بودن شرکت های بیمه ای، که یکی از اجزای اصلی اقتصاد هر کشوری است باعث استفاده بهینه از منابع و کارایی اقتصادی می شود که در نهایت رشد و توسعه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. از سویی با افزایش اندازه شرکت ها ساختار مالکیت پراکنده تر می شود و حضور مدیران در عرصه مالکیت افزایش می یابد که به تبع آن نظریه نمایندگی اهمیت بیشتری پیدا می کند.

یکی از بحث های روز، بحث خصوصی سازی مدیکر است. طرفداران خصوصی سازی استدلال می کنند که این امر هزینه تشویق رقابت میان شرکت های بیمه را کاهش می دهد و به افراد اجازه می دهد که پوشش بهتر برای بیمه خود را انتخاب کنند. مخالفان خصوصی سازی مدیکر استدلال می کنند که چنین امری یک فرسایش نهایی از مزایای بیمه می باشد (Cabral et al., 2014). در شرکت هایی که بخش خصوصی در ساختار مالکیت حضور داشته باشد حاکمیت شرکتی معنا پیدا می کند. کارا بودن مالکیت های متمرکز و نهادی دلیل دیگری است که برای اعمال نشدن خصوصی سازی و اصل حاکمیت شرکتی و عدم نظارت و کنترل مطرح می شود. این در حالی است که با بهره گرفتن از شواهد عینی می توان گفت تغییر ساختار مالکیت متمرکز، اعمال خصوصی سازی و حاکمیت شرکتی می تواند هر دو مزیت حداکثر سازی سود و کنترل کافی بر دارایی های شرکت را در برداشته باشد و هم چنین به شکلی موثر مدیریت بنگاه را کنترل کند و کارایی و بازدهی را نیز افزایش دهد (تاری و حنیفه زاده، 1392). با این حال، هنگامی که به درستی مدیریت، بیمه درمانی خصوصی می تواند نقش مثبتی در بهبود دسترسی و حقوق صاحبان سهام در کشورهای در حال توسعه بازی کند (Savedoff & Sekhri, 2004).

 

2-3-3-نهاده ها و ستانده ها

برای موسسات مالی نظیر بیمه و بانک، ماهیت داده و ستانده نا ملموس است و از این رو اندازه گیری و کنترل آن مشکل ساز است. لذا همواره اقتصاددانان در مورد یک تعریف استاندارد درباره نهاده ها و ستانده ها در فعالیت های خدمات مالی اتفاق نظر ندارند. این مسئله در مورد صنعت بیمه نیز اجتناب ناپذیر است. هم چنین در بیشتر موارد، چون آمار مربوط به نهاده و ستانده به طور کامل در دسترس نیست، کوشش می شود که نماینده مناسبی بریا آن تعریف شود (کاظمی کسمایی، 1383).

بطور کلی در واحد های تولیدی و صنعتی، ورودی (نهاده) به منابعی مانند نیروی کار، سرمایه و ساختمان تلقی می شود که در راستای تولید به آنها نیاز می شود. از خصوصیات نهاده ها این است که هزینه های تولید را افزایش می دهند و از سوی دیگر خروجی به کالا و خدماتی اطلاق می گردد که متقاضی داشته  و مصرف کنندگان حاضر به خرید آن بوده و فروش آن برای بنگاه درآمدزا باشد. کوپر، سیفورد و تن[1] این نکته را اظهار داشتند که بنگاه ها با حفظ ثبات سایر شرایط، عموماً خواستار مقادیر کمتری از ورودی ها ومقادیر بیشتر خروجی هستند (فلاح، 1386).

در اکثر تحقیقاتی که در زمینه اندازه گیری کارایی موسسات بیمه انجام شده، دارایی های ثابت و نیروی کار به عنوان نهاده ها و درآمد حاصل از حق بیمه و درآمد حاصل از سرمایه گذاری به عنوان ستانده مورد استفاده قرار گرفته است.

 

2-3-3-1-نهاده ها

-دارایی های ثابت شرکت های بیمه؛ شرکت های بیمه براساس توان و دارایی هایی که دارند، به فروش بیمه نامه مبادرت می ورزند. براین اساس شرکت هایی که سرمایه و داریی های ثابت بیشتری دارند توان تولید حق بیمه بالقوه بالاتری دارند، بنابراین یکی از عوامل شناسایی کارایی شرکت های بیمه می تواند دارایی های ثابت شرکت ها به عنوان یک نهاده موءثر باشد (شرکت باتوجه به توان تولید بالقوه ای که دارد درچه سطحی از تولید قرار گرفته است).

-تعداد شعب شرکت های بیمه؛ گستردگی شبکه فروش شرکت های بیمه از عواملی است که می تواند در میزان فروش و افزایش درآمد حاصل از حق بیمه تولیدی شرکت ها موثر باشد، از این رو این عامل، یکی دیگر از نهاده های موثر در ارزیابی کارایی شرکت های بیمه است.

– هزینه عملیاتی؛ هزینه عملیاتی ،مجموع یا تفاضل هزینه خسارت سهم نگهداری و هزینه (درآمد) کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداری به علاوه خالص سایر هزینه های بیمه ای است، هزینه عملیاتی از این جهت به عنوان نهاده در نظر گرفته شده که جزئی مهم و اثربخش از نهاده های شرکت های بیمه را دربرمی گیرد و یکی از عوامل موءثردر اندازه گیری کارایی تلقی می شود.

-تعداد پرسنل اداری؛از عوامل مهم و اثر بخش در میزان تولید و خروجی هر سازمان و شرکت، پرسنل توانمند آن بخش یا سازمان است که نقش مهم و کلیدی در درجه کارایی و اثربخشی یک سیستم دارند، ازاین رو تعداد پرسنل موزون شرکت های بیمه براساس میزان تحصیلاتشان از دیگر نهاده های مورد بحث در تحقیقات است.

علاوه براین جهت اندازه گیری کارایی تخصیصی، قیمت نهاده مورد نیاز است، منظور از قیمت نهاده ها هزینه متوسط آن نهاده است، لذا قیمت نهاده ها به این شرح است: هزینه فرصت دارایی های ثابت، متوسط هزینه عملیاتی برحسب تعداد شعب شرکت های بیمه، حقوق پرداختی به پرسنل (پورکاظمی و همکاران، 1390).

 

2-3-3-2-ستانده ها

-درآمد حاصل از حق بیمه دریافتی: درآمدی است که از محل فروش بیمه نامه عاید شرکت های بیمه می شود و بدین جهت به عنوان ستانده درنظر گرفته شده که شرکت ها را باتوجه به حجم فعالیتشان در بخش فروش و بازاریابی شرکت های بیمه مورد ارزابی قرارمی دهد.

-درآمد حاصل از سرمایه گذاری:درآمد حاصل از سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت را دربر می گیرد و از این جهت به عنوان ستانده در نظر گرفته شده که می تواند جزء مهمی در اندازه گیری کارایی از حیث سوددهی بودن فعالیتی باشد که شرکت بیمه درآن سرمایه گذاری می کند.

سود خالص دوره: سودی که پس از کسر مالیات عاید شرکت های بیمه می شود و بدین جهت به عنوان ستانده مورد استفاده قرار گرفته که بیانگر درجه سودآوری شرکت های بیمه براساس نهاده های به کاررفته است.

– ضریب خسارت: برای محاسبه اینکه چند درصد از حق بیمه ها بابت خسارت خطرهای تحت پوشش به بیمه گذاران برگشت داده شده یا خواهد شد از این شاخص استفاده می شود. این شاخص از این جهت که دربرگیرنده خسارت پرداختی توسط شرکت بیمه به مشتریان و یکی از عوامل تعیین کننده رضایت مندی مشتریان است، مورد استفاده قرارگرفته، ضمن آنکه بزرگی و حجم فعالیت شرکت روی این شاخص تاثیری ندارد (پورکاظمی و همکاران، 1390).

 

2-3-4-کاربرد نوآوری در بیمه

مهم ترین ویژگی عصر کنونی عدم اطمینان، پیچیدگی، جهانی سازی و تغییرات فزاینده تکنولوژیکی است. موفقیت در چنین شرایطی، مستلزم تغیییر در فعالیت ها و وظایف سازمانی و چگونگی اداره و به ویژه رهبری سازمان هاست. بنابراین سازمان های موفق به رهبرانی نیازمندند که با ژرف نگری، جهت مناسب و مسیر آینده سازمان را مشخص سازند، افراد را به آن مسیر هدایت کنند و انگیزه ایجاد تحول را در کارکنان به وجود آورند. رهبران تحول آفرین با خلق ایده ها و چشم اندازهای جدید، مسیر تازه ای از رشد و شکوفایی را فرا روی سازمان ها قرار می دهند و نوید بهبود عملکرد سازمان ها و کسب مزیت رقابتی خواهند داد (یزدان شناس و جمشیدیان، 1387).

رهبری تحول آفرین  می تواند باعث ارتقای توانایی پیروان در درک ماهییت سازمانی و مشکلاتی شود که با آن روبرو هستند. یادگیری در سازمان های یادگیرنده وقتی روی می دهد که کارکنان سازمانی، مسائل را تجزیه و تحلیل کنند، روش های انجام کار در مورد بازبینی قرار دهند، شیوه های نو و خلاق و راه حل های مناسب را برای مشکلات پیش روی خود بیابند و در مورد آن چه  که انجام می دهند، فکر کنند.. رهبران تحول آفرین با بهره گرفتن از ترغیب ذهنی و آماده ساختن محیطی مناسب، پیروان را وادار و ترغیب می کنند که این گونه باشند(Rafferty & Griffin, 2004). از سوی دیگر امروزه بسیاری از سازمان ها و شرکت ها و بسیاری از بخش های اقتصادی و اجتماعی به لزوم نوآوری  (از نوع فردی یا سازمانی) پی برده اند. این گرایش عمدتاً به دلیل همان شرایط و وضعیت های پیچیده جدیدی است که سازمان ها را باتنگناهای رقابتی و تکنولوژیکی مواجه ساخته و تداوم روش های سنتی را با مشکل جدی روبرو ساخته است(Gumusluoglu & Ilsev, 2009) . صنعت بیمه نیز از این قاعده مستثنی نیست و ضرورت های بسیاری وجود دارد که کاربرد نوآوری را در آن الزامی می سازد. ویژگی های خاص مربوط به ماهیت فنی بیمه مانند تجاری بودن بیمه، خلاقیت پذیری و تنوع پذیری خدمات بیمه، امکان عرضه خدمات بیمه به شکل گسترده و توسط تک تک افراد به ویژه در بیمه های اشخاص را فراهم می کند. همچنین ضرورت های خاص مربوط به وضعیت صنعت بیمه در ایران مانند وجود بازار بالقوه بسیار بالا برای انواع رشته های بیمه ای در بخش های مختلف اجتماع، ضعف ساختاری و مدیریتی شرکت های بیمه به لحاظ به کارگیری نیروی کار متخصص و دانش مدار، عدم تناسب رشد خدمات شرکت های بیمه با رشد تکنولوؤیک سایر سازمان ها و بخش های اجتماع و …، همگی حکایت از لزوم تصمیم گیری برای به کارگیری روش های نوین و رشد خلاقیت1 کارکنان صنعت بیمه دارد (کاظمی طامه، 1386).

صنعت بیمه در ایران در حال حاضر نسبت به بسیاری از کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه و هم تراز، عفب تر است، حرکتی که در راستای خصوصی سازی و آزادسازی تعرفه ها ایجادشده، باعث رقابت بیش تر شرکت های بیمه گرشده است و ضرورت دارد که با به کارگیری مفاهیم، تکنیک ها و روش های نوینی هم چون کارآفرینی و نوآوری، ظرفیت های بالقوه آن شناسایی و فعال گردد (مظلومی و همکاران، 1392).

 

2-3-5-سرمایه گذاران نهادي وکارایی شرکت ها

سرمایه گذاران نهادي، انگیزه و توانایی زیادي براي تأثیرگذاري روي تصمیمات شرکت دارند. توانایی هاي آنها به طور قابل توجهی بیشتر از دیگر سرمایه گذاران است. وجود انگیزه سرمایه گذاران نهادي براي نظارت مؤثر رفتار مدیریت، ثروت واقعی آنها در شرکت است و این نظارت و کنترل مؤثر باعث صرفه اقتصادي می شود. نظارت بر رفتار مدیران باعث می شود که آنها مسئولیت و نگرانی بیشتري در قبال سهامداران خود احساس کنند. سرمایه گذاران نهادي با بینش هاي وسیع براي عملکرد بهینه شرکت در انتخاب اهداف سرمایه گذاري در آینده نیز کمک می کنند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که حضور این مؤسسه ها در ساختار مالکیت شرکت ها و در کنار سایر اشکال مالکیت، حامل پیامدهایی در عملکرد و تولیت سازمانی این شرکت ها خواهد بود(یگانه و همکاران، 1392).

با تغییر ساختار مالکیت شرکت ها و ترکیب مالکانه موجود می توان انتظار داشت که رفتارها و عملکردهاي آنها نیز تعدیل شده و تغییر یابد. توجه به این نکته از چند لحاظ حائز اهمیت است؛ نخست آنکه هیئت مالکیت و خصیصه هاي آن با شکل بخشیدن به افق زمانی و حوزه هاي تصمیم گیري مدیریت می تواند بر عملکرد مالی شرکت مؤثر واقع شود. تمرکز طولانی مدت بر موضوعات خاص و دوره هاي طولانی مدت سرمایه گذاري براي پژوهش و توسعه و همچنین توسعه بازار و محصول براي قوام و حیات بنگاه هاي اقتصادي کشور درحال حاضر امري ضروري است. تا بدین وسیله با کسب صلاحیت و توانمندي محوري لازم، آمادگی کافی را براي حضور در صحنه هاي شدیداً رقابتی بین المللی به دست آورند. باوجود این واقعیت، کوتاه نظر بودن گروه هایی از سرمایه گذاران می تواند به معناي تعقیب هدف هاي کوتاه مدت از سرمایه گذاري توسط ایشان باشد. مسئله نزدیک بینی و کوتاه نظري به ویژه از لحاظ تأثیر ي که بر سرمایه گذاري شرکت ها در زمینه پژوهش، توسعه و نوآوري بر جاي می گذارد، حائز اهمیت است و بررسی هاي انجام گرفته تاکنون نتایج متفاوتی را کسب کرده اند. در خصوص تأثیر سرمایه گذاران نهادي بر شرکت ها دیدگاه هاي مختلفی وجود دارد . عده اي معتقدند که سرمایه گذاران نهادي با توجه به اینکه آنها از دانش و تخصص کافی و تجربه زیادي برخوردارند و می توانند به عنوان یک نهاد ناظر، عملکرد مدیریت و در نتیجه عملکرد شرکت را کنترل کنند رابطه مثبتی با عملکرد شرکت دارند  ازطرف دیگر عده اي بیان کردند که سرمایه گذاران نهادي به علت دید کوتاه مدت و اهداف کوتاه مدت که رسیدن به سود می باشد در عملکرد بلندمدت شرکت تأثیر منفی می گذارند و عده اي دیگر بین این دو رابطه اي مشاهده نکردند (Faccio & Lasfer, 2000).

پوند[2]  بیان کرد که سرمایه گذاران نهادي ممکن است روي کارایی شرکت تأثیر مثبت یا منفی بگذارند. اثر مثبت هنگامی اتفاق می افتد که سرمایه گذاران نهادي به عنوان ناظران مؤثرتري بر عملکرد مدیران شرکت نسبت به سرمایه گذاران به صورت فردي عمل می کنند. سرمایه گذران نهادي نه تنها انگیزه بیشتري (به علت نفع مالی زیاد با سرمایه گذاري در شرکت ) براي نظارت دارند بلکه تخصص بیشتري هم براي نظارت شرکت در جهت کاهش هزینه ها نسبت به سرمایه گذاران دیگر دارند. اثر منفی زمانی اتفاق می افتد که سرمایه گذاران نهادي بر خلاف وظیفه حرفه اي خود با مدیران شرکت در جهت رسیدن به منافعشان همکاري می کنند (Tsai, 2005).

[1] -Cooper, Seifored & Tone

[2] -Pound

پایان نامه تحلیل کارایی شرکتهای بیمه خصوصی کشور

  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

متن کامل در سایت زیر