چگونه دانش آموزان را تکلیف پذیر کنیم ؟

آگوست 4, 2018 Off By 92
پایان نامه  

1- به وجود آوردن مهارت در نویسندگی برای بیان احساس.

2- پیدا کردن مهارت برای ایجادارتباط و رفع نیاز.

3- متوجه ساختن دانش آموزان به این امور که نوشتن یکی ازوسایل ارتباط بین افراد است.

4- آگاه ساختن دانش آموزان که نوشتن وسیله ای برای ثبت و ضبط افکار و اندیشه هاست.

5- تشویق دانش آموزان به بیان هدف ها واظهار عقاید به وسیله نوشتن.

6- پرورش قوه ابداع وابتکاروخلاقیت کودک.

7- هدایت دانش آموزان به این که اصول نوشتن را به تدریج یاد بگیرند،تادراین امر ورزیده شوند(پیوند،1381).

 

2-10-2  آثار مثبت تکلیف شب

1-  سرعت گرفتن پیشرفت تحصیلی و یادگیری.

2- ایجاد انگیزه وایجاد آثارتحصیلی دراز مدت از قبیل افزایش اشتیاق به یادگیری دراوقات فراعت به ایجادعادت ،مطالعه،مهارت آموزی و ایجادانگیزه نسبت به مدرسه و تحصیل.

3- پرورش احساس مسئولیت،قدرت برنامه ریزی و مدیریت ،اعتمادبه نفس و پشتکار،تحریک کنجکاوی و پرورش روحیه استقلال در دانش آموزان.

4- پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان به شکل سالم.

5- احتمال تعلیم آموخته ها در موقعیت تازه و پیشرفت های تازه و اضافی و توان بکار گیری یافته ها دراین  قبیل موقعیت های از پیش تعیین شده.

6- آگاه شدن والدین از آن چه در کلاس درس می گذرد (پیوند، 1381).

 

2-10-3  آثار منفی تکلیف شب

1- بیزاری ازمدرسه،از دست دادن علاقه به درس ،خستگی روحی و جسمی ناشی از تکرارمطالب و حجم زیاد مطالب،محروم شدن از اوقات فراغت وفعالیت های اجتماعی مورد علاقه واحساس مظلوم واقع شدن به دلیل اشتغال در اوقات فراغت .

2- افزایش فاصله بین دانش آموزان ممتاز و ضعیف.

3- برخورد بین والدین و فرزندان و فشاروالدین برای انجام دادن تکالیف و بروز تعارض بین روش تدریس معلمان و والدین.

4- افزایش رفتار سازش نیافته،تقلب در شاگردان و توسل به شگرد هایی از قبیل رونویسی ازتکالیف سایر دانش آموزان یا واگذار کردن تکالیف به بقیه افراد مانند والدین  و خواهران و برادران دیگر(کوپر،1377).

 

2-11 چگونه دانش آموزان را تکلیف پذیر کنیم ؟

1- می توان تکالیف را متناسب با  توانایی و استعداد کودک ارائه کرد.

2- تلاش کنیم،تکلیف به کودک تحمیل نشود.

3- کودکان درانجام تکالیف یاری دهیم .

4- میزان فرصت دادن به کودک رادرانجام تکلیف در نظر بگیریم .

5- به دانش آموزان تکلیف کم بدهیم،اما خوب تحویل بگیریم تا او منضبط و حسابگر بار بیاید .

  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

با مراعات همه این نکات ممکن است کودک قصور کند،دراین جاانعطاف پذیروبا گذشت باشیم وازاو بخواهیم که وظایفش را دوباره کامل و درست انجام دهد(رشد،1370).

 

2-11-1  وقت انجام تکالیف

انجام دادن تکالیف به عنوان یکی ازمراحل یادگیری باید در شرایطی خاص صورت گیرد تا اهداف مورد نظر تأمین گردند . یکی ازاین شرایط زمان انجام تکالیف است.مشاهده می شود که برخی از دانش آموزان اندکی پس ازمراجعت ازمدرسه علی رغم خستگی به انجام تکالیف شان مشغول می شوند تا اضطراب ناشی ازفشاری راکه دراین زمینه احساس می کندکاهش دهند . گروه قابل توجهی ازدانش آموزان نیز تکالیف شان را پس از چند ساعت فعالیتهای جسمی،تماشای تلویزیون وامثالهم انجام می دهند،بازدهی یادگیری دانش آموزان در هردو حالت فوق ضعیف می باشد. توصیه می شود فراگیرهرروز طبق برنامه وشرایط خاصی به انجام تکالیفش بپردازد.تکالیف رادر ساعت خاصی که معلم یاوالدین برایش تعیین کرده اند آغاز نماید و تا ساعت مشخص مثلاً پس از دو ساعت آن رابه پایان برساند.تعیین چنین محدودیتی برای دانش آموز او را ملزم می کند تا بدون آن که به فعالیت های جنبی دیگری بپردازد فقط به انجام تکالیفش مشغول باشد(پیوند،1381).

 

2-11-2  نقش والدین در انجام تکالیف شب دانش آموزان