پروژه های ساخت و ساز شهری:پایان نامه ارشد رشته عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

تکه هایی از متن :

 

7-1- مقدمه

هدف از این فصل تفسیر عواملی است که بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل بررسی های انجام گرفته در این تحقیق به عنوان مهمترین و تاثیر گذارترین عوامل، بر بهره وری منابع انسانی در پروژه های ساخت و ساز شهری شناخته شده است. همچنین در این فصل ارائه پیشنهاداتی برای مسئولینی که با این صنعت در ارتباط هستند، دارا می باشد. امید است که با انجام این تحقیق تاثیر بهتری از این عوامل بر بهره وری منابع انسانی در پروژه های ساخت و ساز شهری شاهد باشیم.

7-2-   خلاصه تحقیق

هدف اصلی این تحقیق تعیین اولویت بندی مهمترین عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در صنعت ساخت و ساز شهری بوده است، که بدین منظور از سه منبع اصلی اطلاعات شامل: 1- نظر متخصصین با تجربه و صاحب نظر و اساتید دانشگاهی، 2- مدارک و مستندات فنی موجود از
پروژه های گذشته 3- تحقیقات مشابه انجام گرفته در گذشته، استفاده گردیده است. با بررسی ها صورت گرفته 100 عامل به عنوان عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی تعیین شدند که همگی این عوامل در قالب مدل PLC انتخاب شده بودند که در 4 دسته کلی شامل: 1- برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی(30 عامل)، 2- تشکیل تیم پروژه(13 عامل)، 3- توسعه تیم پروژه(24 عامل) و 4 – مدیریت تیم پروژه (33 عامل) دسته بندی شدند.

با استفاده از پرسشنامه 5 جوابی لیکرت و توزیع آن میان افراد متخصص در شرکت های کارفرمایی، مشاور و پیمانکار ساخت ساز شهری، میزان تاثیر این عوامل مورد بررسی قرار گرفت که با استفاده از دو روش شاخص اهمیت نسبی و روش فازی نتایج حاصل مورد تحلیل قرار گرفتند و در نهایت نتایج حاصل از این دو روش مقایسه گردید.

پس از تعیین این عوامل و مشخص شدن عدد فازی به عنوان شاخصی برای مقایسه، پرسشنامه دوم طراحی شد که عوامل آن همان عوامل پرسشنامه اول ولی سئوالات به صورت 3 جوابی و به ترتیب عدد فازی نزولی طراحی گردیدند، سپس در اختیار 3 شرکت پیمانکاری دارای رتبه 1 قرار گرفتند. که پس از تجزیه و تحلیل و ارائه مدل P.N.HR و شناخت عدد بهره وری منابع انسانی، با یکدیگر مقایسه گردیدند.

در مرحله بعد پرسشنامه سوم که همانند پرسشنامه دوم بود ولی به صورت 5 جوابی طراحی گردیده بود، در اختیار 3 شرکت پیمانکاری دارای رتبه های 2،1و3 قرار گرفتند. که پس از تجزیه و تحلیل و مدل کردن آنها، مدلی به نام HR.P.S بیان شد، که به معرفی وضعیت بهره وری منابع انسانی و مقایسه نوع کیفیت آنها در بین 3 شرکت پیمانکاری پرداخته شد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

Author: 92