پایا نامه شناسایی و دسته‌بندی عوامل مؤثر بر خودپنداره و رابطه آن با انضباط كاركنان اداره كل …

پایان نامه  
post” name=”frm_jahanpay64″ class=”form-group”>

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مشهد

دانشکده حسابداری و مدیریت

پایان نامه كارشناسی ارشد مدیریت دولتی

گرایش تحول

 

عنوان:

شناسایی و دسته بندی عوامل مؤثر بر خودپنداره و رابطه آن با انضباط كاركنان اداره كل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی

 

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

        عنوان…………………………………..                                                                                                 صفحه

1                   فصل اول.. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسأله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-4- اهداف تحقیق.. 5

1-5- سؤالات تحقیق.. 5

1-6- متغیرهای تحقیق.. 5

1-7- روش شناسی تحقیق.. 5

1-8- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 6

1-9- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 6

1-10- قلمرو تحقیق.. 7

1-10-1- قلمرو موضوعی.. 7

1-10-1- قلمرو مكانی.. 7

1-10-2- قلمرو زمانی.. 7

1-11- تعریف نظری واژه‏ها و اصطلاحات.. 7

1-11-1- تعاریف نظری خودپنداره. 7

1-11-2- تعاریف نظری عوامل موثر بر خودپنداره. 8

1-11-3- تعاریف نظری انضباط در سازمان.. 8

1-12- تعریف عملیاتی واژه‏ها و اصطلاحات.. 9

1-12-1- تعریف عملیاتی خودپنداره. 9

1-12-2- تعریف عملیاتی انضباط در سازمان.. 12

2                   فصل دوم. 14

2-1- مقدمه. 14

2-2- خودپنداره. 16

2-2-1- دیدگاه اجتماعی.. 16

2-2-2- دیدگاه شناختی.. 16

2-2-3- دیدگاه شناختی – اجتماعی.. 17

2-3- اهمیت و كاربرد خودپنداره. 17

2-3-1- سطح زیستی.. 17

2-3-2- سطح روانی.. 17

        ………………………………….. عنوان                                                                                          صفحه                                 

2-3-3- سطح اجتماعی.. 17

2-3-4- سطح فرهنگی.. 17

2-4- مفاهیم خودپنداره. 18

2-5- تعریف تركیبی از خود. 20

2-5-1- خودسازمان یافته. 20

2-5-2- خودپویا 21

2-6- تقسیم بندی خود از نظرویلیام جیمز. 21

2-6-1- خود مفعولى.. 21

  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

2-6-2- خود فاعلى.. 21

2-7- جنبه های خودپنداره پدیدار شناختی.. 22

2-8- علل پیدایش پدیده خود و خودپنداره. 23

2-9- دیدگاه های دیگرصاحب نظران غربی.. 23

2-9-1- نظریه های اولیه مربوط به خود. 23

2-9-2- کارل راجرز(1937) 23

2-9-3- آبراهام مازلو(1943) 25

2-9-4- آلفرد آدلر(1908) 25

2-9-5- کوپر اسمیت(1967) 26

2-9-6- اریک اریکسون(1950) 26

2-9-7- فرانكن(1994) 27

2-9-8- سنت كلر. 28

2-10- دیدگاه اسلام. 28

2-11- خودپنداره یك الگوی ذهنی چندبعدی.. 30

2-12- انضباط.. 31

2-13- مفاهیم انضباط.. 31

2-14- نظریات و رویكردهای انضباط.. 35

2-14-1- هابز و آگوست كنت.. 36

2-14-2- ماركس و دوركیم. 36

2-14-3- تیلور 36

2-14-4- فایول.. 37

2-14-5- دیدگاه اسلام. 38

2-14-6- دیدگاه دوره ی متاخر. 39

2-15- انضباط در سازمان.. 41      

 عنوان                                                                                                               صفحه                                                                                                                        2-16- مدل سه شاخگی ساختار-رفتار-زمینه. 47

2-17- پیشینه و ادبیات تحقیق.. 48

2-17-1- پیشینه ی پژوهشی خارجی.. 48

2-17-2- پیشینه ی پژوهشی داخلی.. 51

2-18- مدل مفهومی تحقیق.. 57

3                   فصل سوم. 58

3-1- مقدمه. 59

3-2- روش تحقیق.. 59

3-3- جامعه آماری پژوهش… 61

3-4- نمونه آماری پژوهش… 62

3-4-1- انتخاب حجم نمونه. 63

3-5- روش گردآوری اطلاعات و داده ها 64

3-5-1- مطالعات کتابخانه ای.. 64

3-5-2- روش پیمایشی.. 65

3-6- نحوه اجرای پژوهش… 66

3-6-1- تکنیک دلفی.. 66

3-6-2- جمع آوری و تکمیل  پرسشنامه ی تحقیق.. 70

3-7- روایی و پایایی ابزار پژوهش… 71

3-7-1- روایی پرسشنامه. 71

3-7-2- پایایی پرسشنامه. 72

3-8- روش و فنون آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل مشاهدات.. 72

3-8-1- آمار توصیفی.. 74

3-8-2- آمار استنباطی.. 74

3-8-3- نرم افزارهای مورد استفاده در پردازش داده ها 74

4                      فصل چهارم. 76

4-1- مقدمه. 76

4-2- تحلیل توصیفی گزینه های ابزار تحقیق.. 76

4-2-1- توزیع فراوانی جنسی پاسخگویان.. 77

4-2-2- توزیع فراوانی وضعیت تأهل پاسخگویان.. 78

4-2-3- توزیع فراوانی سنی پاسخگویان.. 79

4-2-4- توزیع سطح تحصیلات پاسخگویان.. 80

4-2-5- توزیع فراوانی وضعیت درآمد پاسخگویان.. 81

عنوان                                                                                                        صفحه                                                                                                                        4-2-6- توزیع فراوانی سابقه کاری پاسخگویان.. 82

 4-3- آمار توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش… 83

4-3-1- خودپنداره. 83

4-3-2- انضباط كاركنان.. 89

4-4- استنباط های مرتبط با فرضیات تحقیق.. 90

4-4-1- پاسخ به سئوال اول تحقیق.. 90

4-4-2- پاسخ به سئوال دوم تحقیق.. 92

4-4-3- پاسخ به سئوال سوم تحقیق.. 94

4-4-4- یافته های جانبی.. 97

5                   فصل پنجم. 101

5-1- مقدمه. 101

5-2- یافته های تحقیق.. 103

5-2-1- پاسخ به سئوال اول تحقیق.. 106

5-2-2- پاسخ به سئوال دوم تحقیق.. 107

5-2-3- پاسخ به سئوال سوم تحقیق.. 109

5-3- پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق.. 111

5-4- پیشنهادات محقق.. 113

5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آینده. 114

5-6- محدودیت های تحقیق.. 114

6                      فهرست منابع. 117

6-1- منابع فارسی.. 117

6-2- منابع لاتین.. 123

7                   پیوست ها 126

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                    صفحه                  جدول ‏1‑1 گویه های مرتبط با مولفه های تحقیق(خودپنداره) 10

جدول ‏1‑2 گویه های مرتبط با نمودهای تحقیق(انضباط) 12

جدول ‏2‑1 گونه شناسی انضباطی کارکنان (فنلی،1998) 33

جدول ‏2‑2 انضباط بدون مجازات (دیك گروت،2001) 45

جدول ‏3‑1 شاخص های بدست آمده ازطرح دلفی.. 69

جدول ‏3‑2 ضرایب قابلیت اعتمادهریك ازابزارهای اندازه گیری تحقیق (پرسشنامه ها) 73

جدول ‏4‑1 توزیع جنسی پاسخگویان.. 77

جدول ‏4‑2 توزیع وضعیت تأهل پاسخگویان.. 78

جدول ‏4‑3 توزیع سنی پاسخگویان.. 79

جدول ‏4‑4 توزیع سطح تحصیلات پاسخگویان.. 80

جدول ‏4‑5 توزیع وضعیت درآمد پاسخگویان.. 81

جدول ‏4‑6 توزیع سابقه کاری پاسخگویان.. 82

جدول ‏4‑7 شاخص های توصیفی میزان تأثیر عامل فردی بر خودپنداره كاركنان اداره 84

جدول ‏4‑8 شاخص های توصیفی میزان تأثیر عامل گروهی یا سازمانی خودپنداره كاركنان85

جدول ‏4‑9 شاخص های توصیفی میزان تأثیر عامل اجتماعی بر خودپنداره كاركنان اداره 86

جدول ‏4‑10 مقایسه شاخص های توصیفی میزان تأثیر عوامل سه گانه 88

جدول ‏4‑11 شاخص های توصیفی میزان انضباط كاركنان اداره كل راه و شهرسازی89

جدول ‏4‑12 نتایج آزمون t برای بررسی عوامل مؤثر بر خودپنداره از منظر كاركنان. 91

جدول ‏4‑13  آزمون آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین امتیازات عوامل سه گانه92

جدول ‏4‑14 نتایج آزمون دانكن برای مقایسه میانگین امتیازات تأثیر عوامل سه گانه 93

جدول ‏4‑15 نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه خودپنداره95

جدول ‏4‑16 نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه  عوامل سه گانه 96

جدول ‏4‑17 آزمون t– دو نمونه ای مستقل برای بررسی تأثیر جنسیت و وضعیت تأهل 97

جدول ‏4‑18 آزمون آنالیز واریانس یكطرفه برای مقابسه میانگین خودپنداره در98

جدول ‏5‑1 مقایسه شاخص های توصیفی میزان تأثیر عوامل سه گانه فردی، گروهی 104

جدول ‏5‑2 شاخص های توصیفی میزان انضباط كاركنان اداره كل 106

جدول ‏5‑3 نتایج آزمون t برای بررسی عوامل مؤثر بر خودپنداره 107

جدول ‏5‑4  آزمون آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین امتیازات عوامل سه گانه 108

جدول ‏5‑5 نتایج آزمون دانكن برای مقایسه میانگین امتیازات تأثیر عوامل سه گانه108

جدول ‏5‑6 نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه خودپنداره و انضباط كاركنان.. 109

جدول ‏5‑7 نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه 110

 

فهرست اشكال

عنوان                                                                                                                                صفحه

شكل ‏2‑1 مدل سه شاخگی ” ساختار – رفتار – زمینه ” (میرزایی اهرنجانی ، 1377 ، ص 322) 47

شكل ‏2‑2  مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..57

شكل ‏3‑1  مراحل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………61

شكل5-1 الگوی عوامل موثر بر خودپنداره…………………………………………………………………………………………………103

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                                      صفحه                   

 

نمودار ‏4‑1 نمودار دایره ای توزیع جنسی پاسخگویان.. 77

نمودار ‏4‑2 نمودار دایره ای وضعیت تأهل پاسخگویان.. 78

نمودار ‏4‑3 هیستوگرام توزیع سنی پاسخگویان.. 79

نمودار ‏4‑4 نمودار ستونی سطح تحصیلات پاسخگویان.. 80

نمودار ‏4‑5 هیستوگرام وضعیت درآمد پاسخگویان.. 81

نمودار ‏4‑6 هیستوگرام سابقه کاری پاسخگویان.. 82

نمودار ‏4‑7 نمودار هیستوگرام میزان تأثیر عامل فردی بر خودپنداره كاركنان 85

نمودار ‏4‑8 نمودار هیستوگرام میزان تأثیر عامل گروهی یا سازمانی بر خودپنداره 86

نمودار ‏4‑9 نمودار هیستوگرام میزان تأثیر عامل اجتماعی بر خودپنداره كاركنان ا87

نمودار ‏4‑10 نمودار مقایسه ی میزان تأثیر عوامل سه گانه فردی، گروهی یا سازمانی و اجتماعی 88

نمودار ‏4‑11 نمودار هیستوگرام میزان انضباط كاركنان اداره كل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی.. 89

نمودار ‏4‑12 نمودار جعبه ای مقایسه میزان تأثیر عوامل فردی، گروهی یا سازمانی و اجتماعی بر 94

نمودار ‏4‑13 نمودار پراكنش میان خودپنداره و انضباط كاركنان اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی.. 96

نمودار ‏5‑2 نمودار مقایسه ی میزان تأثیر عوامل سه گانه 105

نمودار ‏5‑3 نمودار هیستوگرام میزان انضباط كاركنان اداره كل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی.. 106

نمودار ‏5‑4 نمودار جعبه ای مقایسه میزان تأثیر عوامل فردی، گروهی یا سازمانی و اجتماعی بر خودپنداره. 109

نمودار ‏5‑5 نمودار پراكنش میان انضباط و خودپنداره كاركنان اداره كل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی.. 110

 


 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

1              فصل اول

1-1- مقدمه

موفقیت و پیروزی در زندگی، دوستی، کار، تحصیل و تقریبا هر اقدامی که برای آن کوشش می کنیم تا حد زیادی از تصورات شخصی ما سرچشمه می گیرد. به نظر می رسد افرادی که به ارزش شخصی خود اطمینان دارند و خود را فردی باارزش می دانند، موفقیت و خوشبختی را به سوی خود جذب می کنند مفهوم” خود” از موضوعاتی است که به لحاظ کانون توجه بودن، تاریخچه ای تقریبا طولانی دارد. آگاهی از خود نشان دهنده جنبه مهمی از تجربه پدیدار شناختی یا ذهنی انسان است. تعداد جالب توجهی از پژوهش ها نشان می دهند که چگونگی احساس انسان از خود در بسیاری از موقعیت ها بر رفتار او اثر می گذارد. درحال حاضر مهم ترین و رایج ترین اشکالات و اختلالات رفتاری را به خود نسبت داده اند(فروید[1]،173،1914).

به مفهوم خود به سه دلیل تاکید شده است: اول اینکه آگاهی از خود نشان دهنده جنبه مهمی از تجربه ذهنی انسان است .دوم اینکه تعداد جالب توجهی از پژوهش ها نشان می دهند که چگونگی احساس انسان از خود در بسیاری از موقعیت ها بر رفتار او اثر می گذارد و سوم اینکه مفهوم خود برای بیان جنبه های سازمان یافته و یکپارچه کنش شخصیت به کار رفته است(جلالی،1392،2).

محور اصلی و رکن اساسی سازمان، منابع و سرمایه انسانی آن محسوب می شود و توسعه سازمان منوط به استفاده بهینه، مطلوب و کارامد از منابع و به وی‍‍ژه نیروی انسانی آن است. بهترین سیستمها بدون ایجاد زمینه مناسب در نیروی انسانی خود نمی توانند برنامه های خود را به انجام برسانند و نقطه حائز اهمیت ان است که نفس برنامه متکی به نوعی انضباط[2] است. همانطور که بیان شد چگونگی احساس انسان از خود در بسیاری از موقعیت ها بر رفتار او اثر دارد و مجموعه رفتارهای افراد در سازمان رفتار سازمانی و آن نیز رفتار اجتماعی، از جمله انضباط اجتماعی را شکل می دهد.

طی سال های اخیر مطالعات بسیاری در خصوص خودپنداره[3] و ارتباط آن با متغیرهای دیگری نظیر هویت، جنسیت، عزت نفس، موفقیت و پیشرفت تحصیلی و شایستگی در انجام دادن کار اجرا شده است. اما به ندرت پژوهش های در مورد شناسایی عوامل موثر بر خودپنداره و همچنین ارتباط آن با  انضباط سازمانی صورت گرفته است در این پژوهش عوامل موثر بر خودپنداره شناسایی و ارتباط آن با انضباط کارکنان در سازمان مورد بررسی قرار گرفت. از آنجا که مسائل مربوط به خودپنداره و انضباط در حوزه سازمان موضوع بسیار مهمی است لذا پژوهش در این مورد به پیشبرد هرچه بیشتر دانش این حوزه کمک خواهد کرد و زمینه ساز ارائه راهکارهای مناسب تر در خصوص مسائل و مشکلات مرتبط با آن خواهدشد.

1-2- بیان مسأله

از آنجایی كه منابع انسانی از حساس ترین و فنی ترین منابع هر سازمان به حساب می آیند لذا جایگاهی عظیم در سازمان دارند. تحقق موفقیت سازمان منوط به بررسی رفتار فرد در سازمان دارد رفتاری که هر فرد در موقعیت های مختلف از خود نشان می دهد به طور مستقیم تحت تاثیر متصور و پنداری است که وی از کل وجود خود دارد. برداشتی كه هر كس از خودش دارد بر رفتار و عمل او تاثیر می گذارد چونانكه  انسان ها معمولا آنگونه عمل می كنند كه فكر می كنند هستند. با آنكه بیشتر تئوریسینهای”خویشتن پنداری” در دهه1970 و1980 تحقیقات خود را اجرا نمودند، در حال حاضر توجه عمومی به خویشتن پنداری رو به كاهش نهاده است خویشتن پنداری به صورت مداوم در تعامل با دیگر افراد تعدیل یافته وتحت تأثیر عوامل دیگر از قبیل درون گرایی و برون گرایی و عزت نفس  قرار می گیرد. با وجودی كه در سایت تحقیقاتی اریك[4] حدود 6000 مطلب در این خصوص نوشته شده است ولی متأسفانه هنوز هم این اصطلاح برای عموم ناشناخته بوده و تعریف شفافی از آن ارائه نشده است و در خصوص پدیده«خود» حدود15 مفهوم مختلف مطرح شده است(استرین،1993). موفقیت سازمان های امروزی در تحقق بخشیدن به اهدافشان در گرو نیروی انسانی كارا و كارامدی است كه در این سازمان ها وجود دارد و این مهم ، جز از طریق ایجاد یك سیستم انضباطی موثر بدست نمی آید(جزنی ،1380). همیشه در سازمان كاركنانی وجود دارند كه مساله ساز هستند و با مسائلی از قبیل كم كاری، تمرد، غیبت های غیرموجه، تاخیر در ورود به محل كار ، درگیری با سرپرست و كاركنان دیگر و … باعث بی نظمی در سازمان شده و برنامه ها را مختل می سازند. بوجود آمدن این مسائل به نوبه خود باعث افزایش هزینه های سازمان در دستیابی به اهداف خود می شود. نظم و انضباط محافظ دوام و قوام ساختار جامعه و سازمان است. داشتن انضباط مستلزم انضباط فردی است و بدون وجود انضباط فردی، تحقق انضباط گروهی و سازمانی میسر نخواهد بود. توجه به بحث انضباط باعث كاهش نابهنجاری ها در سطح جامعه و به تبع آن سازمان ها می گردد. لذا شناخت عوامل موثر بر خودپنداره که بر رفتار وعمل انسان موثر بوده و رابطه آن با انضباط در  سازمان، جهت جلوگیری از بروز هرج و مرج برای انجام فعالیت های سازمانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و ما در این پژوهش بدنبال پاسخ به این سوالات هستیم که :     

  • عوامل موثر بر خودپنداره كدامند؟
  • دسته بندی این عوامل چگونه است؟
  • رابطه این عوامل و انضباط كاركنان اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی چگونه است؟

 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

امروزه منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه در سازمان ها به شمار می رود و بالاترین جایگاه را در امر توسعه دارند. بدون تردید مطالعه و بررسی هیچ یک از ابعاد وجودی انسان بدون مطالعه شخصیت وی امکانپذیر نیست و برای مطالعه شخصیت نیز توجه به مفهوم خود که هسته اصلی شخصیت محسوب می شود ضرورتی اجتناب ناپذیر است. رفتاری که هر فرد در موقعیت های مختلف از خود نشان می دهد به طور مستقیم تحت تاثیر متصور و پنداری است که وی از کل وجود خود دارد. وقتی فرد نسبت به کل وجود خود اعم از ویژگی های ظاهری, توانایی های ذهنی و جسمانی, ادراک و تصور منفی داشته باشد, این برداشت منفی در مجموعه اعمال و رفتارش منعکس می گردد و باعث می شود وی درتعامل با دیگران یا در مواجهه با موقعیت های محروم کننده نتواند کارائی لازم را از خود نشان دهد. در صورتی که افراد به دیدگاه های اصلی خود در زندگی دست یابند، با فراغ باز و با تمام توان و انرژی فکری و جسمی خود به کار می پردازند (شاکری نیا،1376،32).               

برای فعالیت تمامی گروه های سازمانی، نیز انضباط امری ضروری است.خواسته های اعضاء باید کنترل شده و در جهت اهداف سازمانی سوق داده شود(كریمی ،488،1379) .علاوه بر این حقوق افراد حفظ شده و محیط آرامی برای کار در سازمان فراهم می شود. بحث انضباط سازمانی یكی از مسائل بسیار مهم است كه باید مورد توجه قرار گیرد زیرا با توجه به نقش عظیم این نهاد در ساختن نسل آینده توجه به انضباط كاركنان می تواند باعث افزایش كیفیت خدمات آموزشی و كاهش هزینه های سازمان و افزایش بهره وری كاركنان شود كه اینها باعث كاهش نابهنجاری ها در سطح جامعه و به تبع آن سازمان ها می گردد(ابطحی ،1381). از این رو دستیابی به محیطی آرام برای کار ،رشد کارکنان، انجام کارها به بهترین نحو و جلوگیری از بی انضباطی و هرج ومرج و مسئول دانستن خود کارمند برای حل مشکل، در سایه برقراری انضباط در سازمان امکان پذیر خواهد شد.

در اکثر تحقیقات خودپنداره بیشتر در فضاهای تربیتی و آموزشی در حوزه مدارس و دانشگاه  بحث شده است، در فضاهای سازمانی کمتر به آن پرداخته شده است و حتی می توان عنوان نمود بسیاری از مدیران سازمان های دولتی در ایران با این مفهوم آشنا نیستند، لذا اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر را می توان در ضرورت آگاهی و شناخت مفهوم خودپنداره، شناسایی عوامل موثر بر آن در سازمانهای دولتی و رابطه آن با انضباط كاركنان در جهت افزایش سطح كیفی سازمان دانست و خلاء تحقیقاتی در حوزه ی شناخت و شناسایی عوامل موثر بر آن در حوزه سازمان ، اهمیت و ضرورت تحقیق دانست.

 

 لذا این تحقیق بواسطه تجربیات وكاربرد قابل انتقالش در سازمان، دارای ارزش گسترده ای خواهد بودو نتایج این تحقیق دراكثر سازمانهای دولتی ونهادهای مشاوره ای مرتبط  باحوزه رفتار افراد، موثر خواهد بود. علاوه براین نتایجی این نوع تحقیقات می تواند راهگشایی باشد برای پژوهشگران و دانشجویان روانشناسی و مدیریت  که در این زمینه به تحقیق خواهند پرداخت. 

1-4- اهداف تحقیق

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر خودپنداره ودسته بندی این عوامل و رابطه آن با انضباط كاركنان در اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی طرح ریزی شده است.

  • شناسایی عوامل موثر بر خودپنداره و طبقه بندی آن
  • شناسایی وضعیت خودپنداره در اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی
  • شناسایی وضعیت انضباط كاركنان در اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی
  • شناسایی رابطه خوپنداره و انضباط كاركنان اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی
  1. Freud
  2. 2. Discipline

3.Self-concept

[4]. Education Resources information center(ERIC(

تعداد صفحه :148

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

Author: 92