پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل : حق برکاردرنظام حقوقی ایران و بین المللی

پایان نامه  

گرایش بین الملل

با عنوان : حق برکاردرنظام حقوقی ایران و بین المللی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش بین الملل

عنوان :

حق برکاردرنظام حقوقی ایران و بین المللی

رشته حقوق گرایش بین الملل

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر نامدار

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست عناوین

چکیده…1

فصل اول ـ كلیات… 11

مبحث اول: مقدمه. 11

مبحث دوم: موضوع حقوق كار. 12

مبحث سوم: تعریف حقوق كار. 13

مبحث چهارم: مشخصات حقوق كار. 14

گفتار اول: جنبه ی حمایتی حقوق كار. 15

 1. كاستن از نابرابری.. 15
 2. تحول در جهت افزایش حمایت… 16
 3. گسترش حمایت های حقوق كار به گروه های مختلفی كه كار می كنند.. 16
 4. تنوع مقررات كار. 17

گفتار دوم: جنبه ی امری حقوق كار. 19

 1. مفهوم قانون امری.. 19
 2. نظم عمومی اجتماعی.. 20
 3. توافق در مورد برقراری مزایایی بیشتر از مزایای قانونی.. 20
 4. نظارت بر اجرای مقررات كار. 21

گفتار سوم: مفهوم اجتماعی و اقتصادی حقوق كار. 21

 1. مفهوم اجتماعی حقوق كار. 22
 2. واقع گرایی در روابط كار، دگرگونی های كنونی و چاره جویی.. 23

مبحث پنجم: گذشته ی حقوق كار. 26

 1. دوره ی آزادی مطلق.. 26
 2. دوره ی دخالت دولت… 27
 3. دوره ی روابط جمعی كار. 28

مبحث ششم: حقوق كار امروزی.. 28

گفتار اول: قانونگذاری.. 29

 1. قانون اساسی.. 29
 2. قوانین عادی.. 30
 3. مقررات اجرایی كار. 30

مبحث هفتم: روابط جمعی كار. 31

 1. دفاع سندیكاها از منافع شغلی در مراجع حل اختلاف.. 32
 2. دفاع سندیكاها از منافع شغلی در برابر كارفرمایان.. 32
 3. اعمال سندیكایی و نمایندگی كارگر در سطح كارگاه ها 32
 4. اعمال سندیكایی در سطح ملی و بین المللی.. 33

مبحث هشتم: سیر تحول حقوق كار در ایران.. 33

گفتار اول: آغازگری دخالت دولت بر مسائل و روابط كار. 33

گفتار دوم: نخستین مقررات كارخانجات صنعتی.. 35

گفتار سوم: قانونگذاری كار و تحولات آن.. 35

 1. مبارزات سیاسی.. 35
 2. مراحل قانونگذاری.. 35

مبحث نهم: جمهوری اسلامی ایران و قانونگذاری كار. 37

گفتار اول: توقعات انقلابی و نقش آن در طرح جدید قانون كار. 37

 1. مرحله عدم ثبات… 37
 2. مرحله ی ثبات… 39

فصل دوم: شقوق حق بر كار. 40

مقدمه. 40

مبحث اول: شرایط كار؛ حقوق و تعهدات كارگر. 41

گفتار اول: ساعات كار. 41

 1. كارهای كشاورزی.. 41
 2. كارهای سخت، زیان آور و زیرزمینی.. 41
 3. كار متناوب… 42
 4. كار نوبتی.. 42
 5. كار اضافی.. 42
 6. كار نوجوانان.. 42
 7. كار كارآموزان.. 42

گفتار دوم: حق برخورداری از تعطیلات… 43

 1. تعطیل هفتگی.. 44
 2. تعطیلات رسمی.. 44

گفتار سوم: حق برخورداری از مرخصی ها 45

 1. مرخصی استحقاقی.. 45
 2. مرخصی بدون حقوق.. 46
 3. مرخصی استعلاجی، بارداری، زایمان، شیردهی.. 47

الف: مرخصی استعلاجی.. 47

ب: مرخصی بارداری، زایمان و شیردهی.. 48

ج: مرخصی مربوط به حوادث زندگی.. 49

مبحث دوم: حق برخورداری از شرایط ایمنی.. 51

گفتار اول: تاریخچه ایمنی، حفاظت و بهداشت كار. 51

گفتار دوم: امنیت جسمی و روانی.. 54

گفتار سوم: امنیت اقتصادی.. 56

گفتار چهارم: امنیت اشتغال.. 56

گفتار پنجم: موضوعی فراتر از اشتغال؛ وضعیت حرفه ای اشخاص…. 58

مبحث سوم: منع تبعیض در استخدام و حرفه به عنوان یكی از حقوق كارگران.. 59

گفتار اول: مقاوله نامه ی 111 سازمان بین المللی كار در خصوص منع تبعیض در اشتغال و حرفه. 61

مبحث چهارم: پایان رابطه ی كارگری و كارفرمایی بر اثر اخراج و یا استعفاء. 66

گفتار اول: پایان قرارداد كار مدت غیر موقت… 66

گفتار دوم: اخراج و دلایل آن.. 67

الف: امور مربوط به رفتار كارگر. 68

ب: موارد مربوط به تردید در صلاحیت ها یا كاهش توانایی های كارگر. 68

ج: ضرورت های كارگاه. 69

گفتار پنجم: اخراج موجه و دلایل آن.. 69

الف: دلایل اخراج.. 70

 1. اخراج كارگر پس از توقیف منجر به محكومیت جزایی.. 71
 2. اخراج موجه كارگر به سایر اسباب… 72

ب: تشریفات اخراج موجه. 73

ج: پرداخت حق سنوات… 74

گفتار ششم: اخراج غیر موجه. 75

الف: حكم اخراج ناموجه. 75

ب: نظر كارگر در خصوص بازگشت به كار. 76

ج: موارد ابهام و تردید.. 77

مبحث پنجم: كار كودك…. 78

گفتار اول: 79

گفتار دوم: تعاریف كودك، كار كودك و دوازده اسطوره درباره ی كار كودك…. 80

الف: تعریف كودك…. 80

ب: كار كودك…. 81

  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

ج: انواع كار كودك…. 82

د: حقوق كودك قبل از «كنوانسیون حقوق كودكان». 90

ه‍: كودكان از نگاه آمار. 92

 1. كودكان و كار. 92
 2. كودكان و تحصیل.. 92

و: كودكان و قانون كار در ایران.. 93

فصل سوم: چشم اندازی بر سازمان بین المللی كار و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.. 95

گفتار اول : جامعه ی ملل و تاسیس سازمان بین المللی کار. 95

مبحث اول : ساختار و تشکیلات سازمان بین المللی.. 97

مبحث دوم : اهداف راهبردی و اقدامات سازمان بین المللی کار. 98

گفتار اول : اهداف راهبردی و وظایف سازمان بین المللی کار. 98

بند الف – ارتقا و تحقق معیارها ، اصول و حقوق بنیادین کار. 104

حق سازماندهی (آزادی انجمن ها) و شناسایی موثر حق مذاکرات جمعی (پیمان جمعی کار) 104

محو کلیه اشکال کار اجباری یا بیگاری.. 104

الغای موثر کار کودک…. 105

محو هرگونه تبعیض در خصوص اشتغال و استخدام. 105

بند الف – ایجاد فرصت های برابر برای زنان و مردان به منظور دستیابی به شغل و در آمد مطلوب (ایجاد اشتغال) 106

بند ج – افزایش پوشش و کارآیی اجتماعی برای همه (حمایت های اجتماعی) 107

بند د– تقویت سه جانبه گرایی و گفتگوی اجتماعی.. 109

گفتار دوم : اقدامات سازمان بین المللی کار. 110

بند الف – اقدامات سازمان بین المللی کار در سطح جهانی.. 112

بند ب – برنامه ی ایمنی و بهداشت کار و محیط آن (کار ایمن) 112

بند ج: برنامه ی شرایط کار و اشتغال.. 115

بند د: برنامه ی ایدز و دنیای کار. 117

بند ه ‍: برنامه ی بین المللی مهاجرت… 119

 1. ارائه کمک های فنی و اطلاعات به کشورهای عضو. 122

بند ب – اقدامات سازمان بین المللی کار در سطح جهانی.. 127

گفتار سوم : بررسی مصوبات سازمان بین المللی کار. 132

گفتار اول : مقاوله نامه های بنیادی و کلیدی سازمان بین المللی کار. 134

مبحث سوم : الحاق ایران به اسناد بین المللی در زمینه ی کار. 139

مبحث چهارم : 143

مبحث ششم : 149

مبحث هفتم : حق بر کار. 155

مبحث هفتم : حق بر کار. 155

گفتار اول: بحث ها و کار های مقدماتی مربوط به تدوین میثاق.. 156

الف. حق برکار. 156

ب. فرصت کسب معاش خویش… 157

ج. آزادی انتخاب شغل.. 158

د. اشتغال کامل.. 159

بند1. توسعه اقتصادی.. 160

بند2. برنامه های ملی و بین المللی.. 160

بند3.اشتغال مولد.. 161

بند4. آزادی های بنیادی سیاسی و اقتصادی.. 161

بند5. اقداماتی که باید اتخاذ شود. 161

گفتاردوم:عناصر وابسته به کار از دیدگاه میثاق وحقوق بشر. 162

الف. تضمین حق بر کار. 162

ب. عناصر حق برکار. 162

 1. دسترسی به اشتغال.. 163

ج) دسترسی برابر با اشتغال.. 167

د) خدمات اشتغال.. 172

و) آموزش فنی و حرفه ای.. 172

 1. انتخاب آزاد اشتغال.. 173

3.تضمین علیه اخراج خود سرانه. 175

نتیجه گیری.. 178

فهرست منابع و مآخذ.. 181

منابع انگلیسی: 184

چکیده

از همان آغاز شکل گیری تمدن بشری، کار همواره به عنوان یک نیاز اولیه انسان برای ادامه حیات مطرح بوده است. اما کننده ی کار همیشه از جایگاه یکسانی برخوردار نبوده است. حقوق کار آمیخته ای از قواعد حقوق خصوصی و حقوق عمومی است، زیرا از آن جهت که مبتنی برقراردادی خصوصی میان کارگر و کارفرما می باشد از مقررات حقوق خصوصی و مدنی پیروی می کند اما از آن روی که دولت ها در روابط میان این دو گروه، دخالت های فروانی کرده اند به ویژه برای حمایت از کارگران که نقش مهمی در مناسبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشورها دارند، احکام و مقررات حقوق عمومی به شدت براین موجود چند رگه ، سایه گسترانده است . همچنین مقررات کیفری خاصی که در حقوق کار وجود دارد سبب شده است که حقوق کیفری اختصاصی کار نیز در اینجا قابل طرح باشد . حق برکار، به عنوان موضوعی که امروز در جوامع بین المللی و ملی مطرح شده است، دچار چالش ها و مشکلاتی می باشد که در اثر تعرض هریک از طرفین کار به حقوق دیگری پدید آمده است.

حق برکار و روش تمدن مرزهای موجود بین حقوق کارگر و کارفرما و تعهد به قوانین بین المللی موجب کاهش این درگیری ها خواهد شد . حقوق کارگر، اعم از حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی باعث دلگرمی کارگر به تعهد به مجموعه کاری خود خواهد شد و از طرفی ایجاد و وجود حقوقی برای کارفرما سبب تعهد کارفرما برای پرداخت تمامی حق و حقوق کارگر خواهد شد . با توجه به مباحث ذکرشده فوق ؛ وجود و تدبین حقوق کارگر و کارفرما در سطح بین المللی و ملی و نگاهی به حقوق بشر بسیار جدی و امر واجب به نظر می رسد .

کلمات کلیدی : حق برکار، حقوق بشر، حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ، کارگر، کارفرما

 بسم الله الرحمن الرحیم

«یا أیُّهَا الَّذینَ آمَنوادْخُلُوا فی السّلم كافّةً ولا تَتّبعوا خُطُواتِ الشّیطان انّهُ لكم عَدوٌ مُبین» (بقره/208).

مقدمه

در هر جامعه ای، هنجارهای اجتماعی، قاعده های اخلاقی، سنّت ها و بسیاری امور دیگر در شكل بخشیدن به رفتار اعضای آن جامعه و چگونگی روابط افراد با یكدیگر سهم بسزا دارند. قواعد حقوقی نیز در كنار ضابطه ها و رسم های یاد شده جایگاه ویژه ای دارند. این ویژگی ها از آنجا سرچشمه می گیرد كه قدرت حاكم بر جامعه، رعایت این قواعد را از اعضای جامعه انتظار دارد و برای رعایت نكردن آنها، چاره ای اندیشیده است كه در زبان حقوقی از آن به «ضمانت اجرا» تعبیر می شود.

در پاسخ به این پرسش مقدّر كه چرا حكومت خود را ناچار می بیند كه برای تضمین قواعد حقوقی چاره اندیشی های ویژه ای بكند و اشخاصی كه این قاعده ها را نادیده می گیرند به كیفر رساند یا به گونه ای دیگر رفتار خلاف قاعده ی آنان را بی اثر كند، دیدگاه های مختلفی مطرح شده است. بی گمان، حفظ نظم و قانونمند كردن روابط مردم از مهم ترین دغدغه ها به شمار می آید. ولی، در كنار این دغدغه ی اصلی، آیا انگیزه ی دیگری نیز وجود دارد؟ آیا قواعد حقوقی، گذشته از حفظ نظم، می توانند وسیله ای باشند در راه رسیدن به آرمان بزرگ انسانی كه همانا برقراری عدالت می باشند؟

اندیشمندان اجتماعی در این زمینه نظرهای مختلفی را ابراز داشته اند كه در اینجا نمی توان به آنها اشاره ای هر چند كوتاه داشت. لذا در میان دیدگاه های متفاوت درباره ی هدف از ایجاد و برقراری قواعد حقوقی می توان به این دو نظر اشاره ای داشت: یكی، همان آرمان عدالت خواهی و دیگری، مكتبی كه نظم ناشی از قواعد حقوقی وسیله ای برای حفظ منافع حاكمان و ادامه ی سلطه ی آنان بر فرمان بَران و فرودستان جامعه می داند.

اگر در نظر داشته باشیم، كه رابطه ی كار ـ یعنی رابطه ای كه یك نفر از نیروی كار فرد دیگری استفاده می كند و نتیجه ی كار او را از آن خود می سازد ـ از زمانی به وجود آمد كه برخی افراد بشر توانستند به گونه ای افراد دیگر را به خدمت خود گیرند؛ مشاهده می شود كه این رابطه دیر زمانی به شكلی بوده است كه قواعد حاكم بر آن مصلحت زورمندان و قدرت مداران را فراهم می كرده است و باورهای عدالت خواهانه به سختی و به شكلی دیرهنگام توانسته است در تعدیل این وضع مؤثر باشد.

ممكن است چنین تصور شود كه اندیشه ای كه حقوق را وسیله ای برای حفظ مصالح حاكمان می داند، مربوط به مكتب هایی است كه اعتبار آنها مورد نقد و نظر فراوان است و در یكی دو دهه ی اخیر هم جذابیت خود را از دست داده اند. هر چند درستی این گمان خود جای بحث و بررسی دارد، حتی اگر دیدگاهی را ملاك قرار دهیم كه رسیدن به عدالت را در كنار حفظ نظم جزء هدف های ایجاد قواعد حقوقی به شمار می آورد، باز در صورت مسئله ظاهراً تغییر مهمی رُخ نمی دهد. مگر نه آن است كه برداشت اندیشمندان از مفاهیمی چون حق و عدل و انصاف، بر گرفته از شرایط زمانی و مكانی جامعه ی خویش است؟ در این صورت، آن دسته از روابط حقوقی كه امروز به نظر ناعادلانه می آید، در زمان دیگری مخالف حق و عدل شمرده نمی شده است.

از لحاظ نظری محض، در مورد نسبی یا مطلق بودن عدالت می توان بحث های زیادی كرد و به بررسی نظرات افراد در مورد نسبی یا مطلق بودن عدالت پرداخت، ولی آنچه واقعیت موجود در حال و گذشته ـ كه تاریخ با همه ی كاستی هایی كه در نقل وقایع مربوط به ضعیفان جامعه دارد، گواه بر آن است ـ نشان می دهد، این نابرابری های فراوان در روابط افراد با یكدیگر و تقسیم جامعه به طبقه های مختلف و تفاوت بسیار میان حقوق و امتیازهای این طبقات با یكدیگر و حتی قابلیت تملك انسانی به وسیله ی انسان دیگر، در زمان هایی برخلاف عدالت محسوب نمی شده است. بی سبب نیست كه فیلسوفان بزرگی چون ارسطو بردگی را نهادی طبیعی می شناسند و عدالت آرمانی آنان تنها در مورد افراد آزاد درست است و نه تنها بردگان بلكه زنان نیز، به حكم آن كه زیردست آفریده شده اند، در آن سهمی دارند.

به طور فشرده شاید بتوان سبب گسترش اندیشه هایی مانند طبیعی دانستن بردگی شماری از انسان ها یا فطری دانستن زیردست بودن زنان را این گونه تبیین كرد كه چون اساساً در صدد یافتن و دانستن احساس كسانی كه زیردست و تحت انقیاد بوده اند، بر نمی آمده اند و آنان را در اندازه ای نمی دانسته اند كه بتوانند نظر و عقیده ای داشته باشند، پس این باور شكل گرفته است كه واقعاً انسان ها به دو گروه برتر و پست تر تقسیم می شوند و در این تقسیم بندی، گروه نخست بر حسب موقعیت خود به درجه های مختلف بر گروه دوم حق حكم رانی و تسلط دارد.

شاید اشتباهی به نظر برسد، هرگز نمی توان منكر تفاوت انسان ها از لحاظ استعداد و توانایی و هوش و غیره شد، ولی آنچه كه نمی توان در مورد آن اظهار نظر كرد این است كه تفاوت طبیعی مانند جنس، رنگ پوست، نژاد، قومیّت یا اموری مانند باورهای شخصی در زمینه های مختلف اجتماعی، سیاسی و غیره بتواند مبنای تفاوت حقوق قرار گیرد و انسان هایی به سبب یكی از این تفاوت ها از حداقل های لازم برای بهره مندی از مواهب انسانی محروم شوند. از این نظر، تفاوت میان برده و آزاد، زن و مرد، طبقه ی فرودست اجتماعی و طبقه ی برتر همواره ناعادلانه بوده است و گروه نخست در هر یك از تقسیم های یاد شده خود را قربانی تبعیض و تفاوت و در معرض ظلم و ستم می دیده است. جنبش های مختلف اجتماعی در طول تاریخ بشر بازتاب دهنده ی ابن انزجار از ستم و بی عدالتی است و اگر در بیشتر موارد این جنبش ها، به طور كامل و به شكل مستمر و طولانی به نتیجه ی منظور دست نیافته اند، ناشی از آن است كه قدرت مداران با بهره گرفتن از نادانی، ناتوانی و ناداری اكثریت مردم و با وارونه جلوه دادن واقعیت ها توانسته اند بخش بزرگی از افراد تحت ستم را فریب دهند؛ وگرنه، عدالت خواهی و بیزاری از تبعیض و ستم همواره در روح و روان ستم دیدگان پابرجا بوده است.

امروزه با وجود آنكه اسناد بین المللی متعدد تفاوت ها و تبعیض ها را محكوم می كنند و بر شناخت و رعایت حداقل حقوق انسانی تأكید می شود، به جرأت می توان گفت كه در هیچ جا این اصول در عمل به طور كامل رعایت نمی شود و تا رسیدن به چنین هدفی فاصله ای بس طولانی وجود دارد. ولی، آنچه كه نباید دست كم گرفته شود، آن است كه به بركت بالا رفتن سطح آگاهی و دانش مردم، همین كه قدرت مداران ناگزیرند كه تفاوت ها و تبعیض ها را نادرست شمارند و محكوم كنند، ولو آنكه در عمل به آن وفادار نباشند، خود گامی است بزرگ به پیش و نوید بخش آن است كه این اصول، هر چه بیشتر رعایت شود از بی عدالتی ها كاسته می شود.

تعداد صفحه :195

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Author: 92