پایان نامه میزان جابه‌جایی‌ها در بدنه سد با اعمال فرض غیریکنواخت بودن فونداسیون در شرایط مختلف

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی

تکه هایی از متن :

مروری بر مطالعات پیشین

در نیمه دوم قرن بیستم و با بوجودآمدن امکان پردازش محاسبات بسیار سنگین توسط رایانه‌ها، استفاده از روش‌های عددی جهت مدل نمودن سدهای بتنی وزنی توسعه یافت.

در سال 1972 CHAKRABARTI و CHOPRA مطالعه‌ای را بر روی فشار هیدرودینامیک و پاسخ سدهای وزنی به مولفه‌ی قائم زمین لرزه انجام دادند[1]. این دو در سال 1973 برنامه‌ای کامپیوتری را به منظور تحلیل دینامیکی سدهای وزنی با در نظر گرفتن اندرکنش سد و مخزن ارائه نمودند[2]. در این تحقیقات یک رویه کلی برای تحلیل سدهای وزنی شامل اندرکنش هیدرودینامیک و تراکم پذیری آب تحت مولفه‌های قائم و افقی زمین لرزه ارائه شد. مدل عددی یک مدل دوبعدی بود و رفتار مصالح نیز خطی در نظر گرفته شده بود. کل سیستم متشکل از دو زیر سیستم می‌شد: سد به صورت یک سیستم المان محدود و مخزن به شکل یک محیط پیوسته با طول بی‌نهایت در جهت بالادست که معادله موج حاکم بر آن است.

جابه جایی سازه ای سد (شامل تاثیرات آب) به عنوان یک ترکیب خطی از مودهای ارتعاش سد با مخزن خاکی نشان داده شد. در ابتدا پاسخ فرکانسی مختلط برای جابه‌جایی‌های مودال محاسبه شد. متعاقباً پاسخ سیستم به حرکت لرزه‌ای دلخواه با الگوریتم تبدیل فوریه سریع به دست آمد.

برای نشان دادن نتایج به دست آمده از این روش به صورت مثال تحلیلی ارائه شد که نشان می‌داد روش مذکور بسیار موثر است.

خسارات سازه‌ای وارد شده به سد KOYNA در طی زلزله سال 1967 سوالاتی را در خصوص پاسخ لرزه‌ای سدهای بتنی وزنی ایجاد کرد. CHAKRABARTI و CHOPRA مطالعه‌ای را بر روی تجربه لرزه‌ای این سد و به صورت کلی تنش‌های به وجود آمده در اثر زلزله در بدنه سدهای بتنی وزنی انجام دادند. به این ترتیب مطالعه تنها محدود به تجربه لرزه‌ای سد KOYNA نمی‌شد، اما شامل فرضیاتی همچون یک سد با مقطع تیپ و زمین‌لرزه‌ای با بزرگی مشابه بود به طوری که حداکثر شتاب لرزه‌ای این زمین لرزه و محتوای فرکانسی آن متفاوت با زمین لرزه KOYNA بود.

پاسخ لرزه‌ای در تعدادی حالات به وسیله روش المان محدود مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان می‌داد تنش‌های کششی با اهمیت در سد KOYNA طی زلزله KOYNA توسعه خواهد یافت و تنش‌های مشابه حتی در سد وزنی با مقطع تیپ نیز توسعه می‌یابد. همچنین تاثیر زمین لرزه KOYNA بر روی سد بتنی وزنی به نسبت زلزله‌ی کالیفرنیا که بزرگی مشابه دارد شدیدتر می‌باشد.

در سال 1981 این دو پاسخ لرزه‌ای سدهای بتنی وزنی را با فرض تاثیرات اندرکنش سد، پی و دریاچه مورد مطالعه قرار دادند. در این مطالعه زیرسازه فونداسیون به حالت قبلی اضافه شده بود و مدل ارائه شده قابلیت بررسی انعطاف پذیری پی را دارا بود. همچنین جابه‌جایی‌های سازه‌ای سد به صورت ترکیبی خطی از بردارهای Ritz بیان شده بود[3].

در سال 1984، Fenves و Chopra  تحلیل دینامیکی سدهای بتنی وزنی را با فرض اندرکنش سد، مخزن و پی سنگی و همچنین قابلیت جذب امواج در کف مخزن مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه روش زیرسازه برای تحلیل دینامیکی سدهای بتنی وزنی که شامل تاثیرات دینامیکی آب مخزن و انعطاف‌پذیری پی سنگی می‌شد با بررسی تاثیرات آبرفت‌ها و رسوبات که همواره در کف مخزن وجود دارند، بسط داده شد. به این ترتیب که مخزن سد به گونه‌ای مدل شد که به طور جزئی توانایی جذب اوماج هیدرودینامیکی را داشته باشد. این تاثیرات در حل معادلات مخزن و محیط پیوسته فشار هیدرودینامیک لحاظ می‌شد. به این ترتیب سیستم سد-مخزن-پی سنگی به عنوان یک سیستم دوبعدی ایده‌آل سازی شد و تحت رفتار خطی مصالح مورد تحلیل قرار گرفت[4].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی

Author: 92