پایان نامه عمران مقایسه تنش‌ها و تغییرمکان‌ها برای نسبت‌های مختلف پارامترهای پی در نواحی مختلف آن

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی

تکه هایی از متن :

1-3-1-7- فشارهای زیر اتمسفری:

در مقدار هد هیدرواستاتیکی که پروفیل تاج برای آن طراحی می شود، فشار بر روی وجه پایین دست بر روی تاج سرریز اوجی[1] به صورت تئوریک به فشار زیر اتمسفری میل می کند. برای هد های بیشتر از هد طراحی بر روی سرریز فشارهای ناشی از کاویتاسیون به وقوع می پیوندد. برای حالتی که امکان این حالت به وجود می آید باید مقدار نیروی حاصل از آن محاسبه شده و در محاسبات پایداری در نظرگرفته شود .

 

1-3-2- بارهای دینامیکی

1-3-2-1-  نیروی زلزله:

بارهای مربوط به زلزله که در طراحی سدهای بتنی وزنی مورد استفاده قرار می گیرند به زلزله طرح و خصوصیات لرزه ای محل احداث سد که توسط ارزیابی های لرزه ای تعیین می شود بستگی دارند.

بارهای لرزه ای به دو صورت در محاسبات لحاظ می شوند:

– نیروی اینرسی ناشی از زلزله در بدنه بتنی سد، که ما در اینجا آن را نیروی زلزله بدنه می نامیم.

– نیرویی اینرسی ناشی از آب مخزن سد برای شتاب افقی زلزله که به نیروی هیدرودینامیک معروف است.

همانطور که در دستورالعمل USACE ذکر شده، در آنالیز پایداری سد و پیدا کردن محل برآیند نیرو های وارده، باید از روش ضریب لرزه ای یا روش شبه استاتیکی استفاده کرد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی

Author: 92