پایان نامه عمران مقايسه نشست ميكروپايل ها به روش هاي عددي،تئوري وآزمايش هاي ميداني در خاكهاي ماسه اي

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

مقايسه نشست ميكروپايل ها به روش هاي عددي،تئوري وآزمايش هاي ميداني در خاكهاي ماسه اي

تکه هایی از متن :

2 11 – تاثیر گروه بر ریز شمع های تحت بار محوری

طراحی سیستم های پشتیبان فنداسیون با ترکیبی از ریز شمع ها نیازمند نصب گروهی از ریز شمع های نزدیک به هم است . با ریز شمع های متعارف، بسته به نوع ریز شمع، روش اجرا و شرایط خاک، ظرفیت گروه ریز شمع ها به طور اساسی می تواند کوچکتر و نشست گروه می تواند  به ترتيب بزرگتر از ظرفیت و نشست مربوط به ریز شمع های تکی تحت بار میانگین یکسان وارده بر هر ریز شمع باشد. این تاثیر در انواع دیگر ریز شمع های از پیش حفاری شده (درجا) اساسی تر و دارای اهمیت بیشتری است . بطوری که گشایش یک حفرة استوانه ای با قطری بزرگ تنش مؤثر اعمال شده بر دیواره ها وکف ریز شمع های نصب شده در مجاروت را کاهش می دهد . اثرات گروه برای انواع دیگر ریز شمع نظیر ریز شمع های راندنی یا ریز شمع های تحت تزریق فشاری، اهمیت کمتری دارد، حتی در اینگونه موارد سودمند نیز می باشد زیرا در ریز شمع های راندنی به دلیل جابه جا کردن خاک تنش مؤثر افزایش می يابد و در ریز شمعهای تزریقی تحت فشار، خاک به دلیل فشار تزریق متراکم می شود .

در ریز شمع های راندنی، بخش 4 . 6 . 5 . 4 AASHTO هیچگونه کاهش ظرفیت را برای ریز شمع های تکی در گروه  ریز شمعها پیشنهاد نمی کند، به استثنای ریز شمع های اصطکاکی در خاکهای چسبنده، که یک ضریب کارآیی 7/0 باید برای ریز شمع ها بکار برده شود و فاصله مرکز به مرکز آنها نباید کمتر از 3/0 برابر قطر ریز شمع باشد . برای ریز شمع های تزریقی تحت فشار (نوع D,C,B ) با قطر تزریق 200 میلی متر و مینیمم فاصله مرکز به مرکز آنها در رنجی مابین 75 /0 تا 1 متر، توجه به اثرات ضریب کاهندگی گروه تحت چنین معیاری ، ضروری نمی باشد. در ریز شمع های نوع A (تزریق ثقلی) باید با توجه به تأثیرات روش نصب و نوع خاک بر تنش موثر خاک احاطه کنندة ریز شمع ها و ظرفیت گروهی آنها، روشی مشابه به آنچه برای ریز شمع های درجا بکار برده می شود، بکار گرفت.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مقايسه نشست ميكروپايل ها به روش هاي عددي،تئوري وآزمايش هاي ميداني در خاكهاي ماسه اي

Author: 92