پایان نامه عمران شناسایی مفید بودن جداساز لرزه ای در سازه ها ی مهربندی شده بلند ، متوسط و کوتاه

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

تحلیل وارزیابی قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای

تکه هایی از متن :

 

فهرست مطالب

فصل اول روش تحقیق .1

چکیده. 13

1- کلیات تحقیق… 2

1-1- مقدمه.. 2

1-2- موضوع تحقیق… 3

1-3- پرسش آغازین تحقیق… 3

1-4- بیان مسئله.. 4

1-5- ضرورت انجام تحقیق… 6

1-6- اهداف تحقیق… 6

1-7- پیشینه تحقیق… 6

1-8- فرضیات تحقیق… 7

1-9-اهداف تحقیق… 8

1-10- سؤالات تحقیق… 8

1-11- روش تحقیق و گردآوری داده ها. 8

1-12- دامنه و قلمرو تحقیق… 11

1-12-1- قلمرو موضوعی11

1-12-2- قلمرو زمانی11

1-13- مشکلات و محدودیت های تحقیق… 11

 

فصل دوم زلزله و مقاوم سازی.12

2-1- مقدمه.. 13

2-2- تعریف زلزله.. 13

2-3- مشخصات زلزله.. 13

2-4- زلزله ها بر پايه ژرفا به انواع زير تقسيم مى شوند.. 14

2-5- عوامل موثر در ايجاد زلزله.. 14

2-6- نحوه آزاد شدن انرژى زلزله.. 14

2-7- مقاوم سازی چیست… 15

2-8- ساختمان هایی که نیاز به مقاوم سازی دارند: 15

2-9- راهکارهای مقاوم سازی لرزه ای : 16

2-10- مقاوم سازی سطح سازه. 17

2-10-1- اضافه کردن دیوارهای سازه ای بتن مسلح17

2-10-2- استفاده از بادبندهای فولادی17

2-10-3- جداسازی لرزه ای18

2-10-4- مقاوم سازی سطح عضو. 18

2-10-5- زره پوش کردن ستون.. 19

 

فصل سوم جداساز لرزه ای و انواع ان.20

3- ادبیات تحقیق… 21

3-1- مقدمه.. 21

3-2- مفهوم جداسازی لرزه ای… 22

3-3- انواع جداسازهای لرزه ای… 24

3-3-1- جداسازهای الاستومری24

3-3-1-1 تکیهگاههای جداکننده الاستومریک چندلایه مسلح شده توسط ورق های فولادی25

3-3-1-1-1 سیستم جداساز بالاستیک طبیعی و مصنوعی با میرایی کم.. 25

3-3-1-1-2 تکيه گاه لاستيکيسربي (LRB). 27

3-3-1-1-3 سيستم تکيه گاهي لاستيکي طبيعي با ميرائي بالا(HDRB). 28

3-3-2- سیستم های جداساز لغزشی (اصطکاکی). 31

3-3-2-1 سیستم جداساز پاندول اصطکاکی (FPS). 32

3-3-2-2- سیستم اصطکاک خالص (P-F). 34

3-3-2-3- میله های غلتان بین پایه و پی دایروی یا بیضوی (Roller Bearing). 34

3-3-2-4- سیستم جداساز اصطکاکی EQS.. 35

3-3-2-5- سیستم جداساز لغزشی FIP.. 35

3-3-2-6- سیستم جداساز TASS.. 36

3-3-3- سیستم های ترکیبی الاستومتر و لغزنده ها EERC36

3-3-3-1- سیستم جداساز ارتجاعی اصطکاکی (R-FBI). 37

3-3-3-2- سیستم (Electric De France) EDF.. 38

3-3-3-3- سیستم جداساز اصطکاکی ارتجاعی لغزشی38

3-3-4- سیستم های جداساز فنری38

3-3-4-1- سیستم GERB39

3-4- اجزای اصلی سیستم های جداساز لرزه ای… 39

3-4-1- انعطاف پذیری39

3-4-2- استهلاک انرژی41

3-4-3- صلبیت در مقابل بارهای جانبی42

3-5- سیستم های جداساز خطی و دوخطی… 44

3-6- اثرات سیستم های جداساز بر رفتار لرزه ای سازه ها. 46

3-7- زمان های تناوب طبیعی و شکل های مدی برای جداسازهای دو خطی… 48

3-8- رفتار لرزه ای سیستم های جداساز دوخطی… 48

3-9- واژگونی یا بلند شدن سازه. 49

3-10- دستورالعمل ها و آئین نامه ها برای طرح سازه های جداسازی شده. 50

 

فصل چهارم تحلیل استاتیکی و طیفی.53

4-1- مقدمه.. 54

4-2- انتخاب شرایط اولیه مدلسازی… 54

4-2-1- مشخصات قاب مورد مطالعه.. 54

4-2-2- مشخصات مصالح فولادی و بتنی54

4-3- بارگذاری… 56

4-3-1- بارگذاری ثقلی56

4-4 مدلسازی سیستم سازهای با جداسازی اصطکاکی پاندولی… 56

4-5 مدلسازی جداساز لاستیکی با میرایی بالا(HDRB). 61

4-5-1 مدلسازی جداساز های لاستیکی با میرایی زیاد  در SAP2000.. 63

4-6- تحلیل استاتیکی معادل.. 64

4-6-1- نیروی برش پایه.. 67

4-6-2- تراز پایه و توزیع نیروی برشی در ارتفاع.. 68

4-7- مدلسازی و تحلیل.. 69

4-7-1- ترکیبات بارگذاری69

4-7-2- جرم موثر سازه در زلزله.. 69

4-8- نتایج حاصل از تحلیل استاتیکی سازه مهاربندی شده با پایه گیردار و سازه مهاربندی شده با جداساز لرزه ای: 70

4-8-1- بررسی برش پایه سازه با پایه گیردار و جداسازی شده. 70

4-8-2- بررسی جابه جایی نسبی (DRIFT)  طبقات: 74

4-8-2-1- مقایسه قاب های چهار طبقه با یکدیگر. 76

4-8-2-2- جابه جایی نسبی قاب هفت طبقه.. 78

4-8-2-3- جابه جایی نسبی قاب یازده طبقه.. 79

4-8-3- بررسی جابه جایی بام سازه نسبت به پایه سازه. 80

4-8-3-1- مقایسه قاب های چهار طبقه با یکدیگر. 80

4-8-3-2- مقایسه قاب های هفت طبقه با یکدیگر. 81

4-8-3-3- مقایسه قاب های یازده طبقه با یکدیگر. 81

4-8-4- بررسی پریود سازه. 83

4-9- تحلیل طیفی… 85

4-9-1- آنالیز مودال.. 85

4-9-1-1- تعداد مدهای نوسان.. 87

4-9-1-2- ترکیب اثر مدها. 87

4-9-2- طیف مورد استفاده در این تحقیق88

4-9-3- اصول کلی روش تحلیل دینامیکی طیفی89

4-9-3-1- میرایی سیستم در تحلیل های دینامیکی90

4-10- نتایج حاصل از تحلیل طیفی… 91

4-10-1- بررسی برش پایه سازه با پایه گیردار و جداسازی شده. 91

4-10-2- بررسی جابه جایی نسبی (DRIFT)  طبقات: 93

4-10-2-1- مقایسه قاب چهار طبقه با یکدیگر. 93

4-10-2-2- جابه جایی نسبی قاب هفت طبقه.. 94

4-10-2-3- جابه جایی نسبی قاب یازده طبقه.. 96

4-10-3- بررسی جابه جایی بام سازه نسبت به پایه سازه. 97

4-10-3-1- مقایسه قاب های چهار طبقه با یکدیگر. 97

4-10-3-2- مقایسه قاب های هفت طبقه با یکدیگر. 98

4-10-3-3- مقایسه قاب های یازده طبقه با یکدیگر. 98

4-10-4- بررسی شتاب طبقات سازه: 99

4-10-4-1- مقایسه شتاب قاب چهار طبقه با یکدیگر(m/s2). 99

4-10-4-2- مقایسه شتاب قاب هفت طبقه (m/s2). 100

4-10-4-3- مقایسه شتاب قاب یازده طبقه با یکدیگر(m/s2). 102

 

فصل پنجمتحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی 103

5-1- مقدمه.. 104

5-2- معادلات حاکم بر تحلیل غیرخطی تاریخچه زمانی… 104

5-3- تحلیل غیرخطی تاریخچه زمانی… 106

5-4- نحوه مدل سازی تعریف  مدل های غیر خطی مصالح و انجام تحلیل تاریخچه زمانی در sap2000.. 107

5-5- روش nonlinear  در sap با توجه به مطالب ارائه شده. 111

5-6-  نتایج حاصل از تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی : 117

5-6-1-  بررسی برش پایه سازه با پایه گیردار و جداسازی شده. 117

5-6-2- بررسی جابه جایی نسبی (DRIFT)  طبقات: 120

5-6-2-1- مقایسه قاب چهار طبقه با یکدیگر. 122

5-6-2-2- مقایسه هفت طبقه با یکدیگر. 123

5-6-2-3- جابه جایی نسبی قاب یازده طبقه.. 124

5-6-3-بررسی جابه جایی با م سازه نسبت به پایه سازه. 124

5-6-3-1- مقایسه قاب چهار طبقه.. 125

5-6-3-2- مقایسه قاب های هفت طبقه با یکدیگر. 125

5-6-3-3- مقایسه قاب های یازده طبقه با یکدیگر. 126

5-6-4- بررسی شتاب طبقات سازه. 126

5-6-4-1- مقایسه شتاب قاب چهار طبقه با یکدیگر(m/s2). 126

5-6-4-2-مقایسه شتاب قاب هفت طبقه (m/s2). 127

5-6-4-3- مقایسه شتاب قاب یازده طبقه با یکدیگر(m/s2). 129

5-7- بررسی نتایج حاصل از بررسی برش پایه.. 129

5-7-1- قاب چهار طبقه.. 130

5-7-2- قاب هفت طبقه.. 131

5-7-3- قاب یازده طبقه.. 131

5-8- مقایسه جابه جایی نسبی بین طبقات… 132

5-8-1- قاب چهار طبقه.. 132

5-8-2- قاب هفت طبقه.. 133

5-8-3- قاب یازده طبقه.. 134

5-9- بررسی شتاب طبقات… 135

5-9-1- قاب چهار طبقه.. 135

5-9-2- قاب هفت طبقه.. 136

5-9-3- قاب یازده طبقه.. 137

5-10- بررسی جابه جایی بام سازه. 138

5-10-1- قاب چهار طبقه.. 138

5-10-2- قاب هفت طبقه.. 138

5-10-3- قاب یازده طبقه طبقه.. 139

 

فصل ششم جمع بندی و نتیجه گیری 141

6-1- کلیات… 142

6-2- جمع بندی و نتیجه گیری… 143

6-2-1- نتایج حاصل از تحلیل استاتیکی بدین شرح می باشد.. 143

6-2-2- نتایج حاصل از تحلیل طیفی بدین شرح می باشد.. 144

6-2-3- نتایج حاصل از تحلیل تاریخچه زمانی بدین شرح می باشد.. 144

6-3- پیشنهادات برای تحقیقات آینده. 145

فهرست منابع فارسی… 147

پیوست…..152

چکیده انگلیسی..167

فهرست جداول

جدول( 4-1) مشخصات مصالح فولادی… 55

جدول (4-2) مشخصات مصالح بتنی… 55

جدول( 4-3) مشخصات خاک…. 56

جدول(4-4) میرایی موثر. 58

جدول (4-5) مشخصات لرزه ای و ضریب زلزله طبق استاندارد 2800.. 66

جدول(4-6) برش پایه قاب چهار طبقه ناشی از تحلیل استاتیکی… 70

جدول(4-7) برش پایه قاب هفت طبقه ناشی از تحلیل استاتیکی… 71

جدول(4-8) برش پایه قاب یازده ناشی از تحلیل استاتیکی… 72

جدول(4-9) برش پایه ناشی از تحلیل استاتیکی… 73

جدول(4-10) جابه جایی نسبی قاب چهار طبقه بدون جداساز(تحلیل استاتیکی). 74

جدول(4-11) جابه جایی نسبی قاب چهار طبقه با جداساز (FPS) (تحلیل استاتیکی). 75

جدول(4-12) جابه جایی نسبی قاب چهار طبقه با جداساز (HDRB) (تحلیل استاتیکی). 76

جدول(4-13) جابه جایی نسبی قاب چهار طبقه (تحلیل استاتیکی). 77

جدول(4-14) جابه جایی نسبی قاب هفت طبقه (تحلیل استاتیکی). 78

جدول(4-15) جابه جایی نسبی قاب یازده طبقه (تحلیل استاتیکی). 79

جدول(4-16) جابه جایی بام قاب چهار طبقه (تحلیل استاتیکی). 80

جدول(3-17) جابه جایی بام قاب هفت طبقه (تحلیل استاتیکی). 81

جدول(4-18) جابه جایی بام قاب یازده طبقه (تحلیل استاتیکی). 81

جدول(4-19) پریود قاب چهار طبقه (تحلیل مودال). 83

جدول(4-20) پریود قاب هفت طبقه (تحلیل مودال). 83

جدول(4-21) پریود قاب یازده طبقه (تحلیل مودال). 84

جدول(4-22) برش پایه ناشی از تحلیل طیفی… 91

جدول(4-23)جابه جایی نسبی قاب چهار طبقه(تحلیل طیفی). 93

جدول(4-24) جابه جایی نسبی قاب هفت طبقه(تحلیل طیفی). 94

جدول(4-25) جابه جایی نسبی قاب یازده طبقه(تحلیل طیفی). 96

جدول(4-26) جابه جایی بام قاب چهار طبقه(تحلیل طیفی). 97

جدول(4-27) جابه جایی بام قاب هفت طبقه(تحلیل طیفی). 98

جدول(4-28) جابه جایی بام یازده هفت طبقه(تحلیل طیفی). 98

جدول(3-29) شتاب قاب چهار طبقه(تحلیل طیفی). 99

جدول(4-30) شتاب قاب هفت طبقه(تحلیل طیفی). 100

جدول(4-31) شتاب قاب یازده طبقه(تحلیل طیفی). 102

جدول(5-1) برش پایه ناشی از تحلیل تاریخچه زمانی… 117

جدول(5-2) جابه جایی نسبی قاب چهار طبقه بدون جداساز(تحلیل تاریخچه زمانی). 120

جدول(5-3) جابه جایی نسبی قاب چهار طبقه با جداساز(FPS)(تحلیل تاریخچه زمانی). 121

جدول(5-4) جابه جایی نسبی قاب چهار طبقه (تحلیل تاریخچه زمانی). 122

جدول(5-5) جابه جایی نسبی قاب هفت طبقه (تحلیل تاریخچه زمانی). 123

جدول(5-6) جابه جایی نسبی قاب یازده طبقه (تحلیل تاریخچه زمانی). 124

جدول(5-7) شتاب قاب چهار طبقه (تحلیل تاریخچه زمانی). 126

جدول(5-8) شتاب قاب هفت طبقه (تحلیل تاریخچه زمانی). 127

جدول(5-9) شتاب قاب یازده طبقه (تحلیل تاریخچه زمانی). 129

جدول(5-10)نتیجه برش پایه قاب چهار طبقه.. 130

جدول(5-11) نتیجه برش پایه قاب هفت طبقه.. 131

جدول(5-12) نتیجه برش پایه قاب یازده طبقه.. 131

جدول(5-13) نتیجه جابه جایی نسبی قاب چهار طبقه.. 132

جدول(5-14) نتیجه جابه جایی نسبی قاب هفت طبقه.. 133

جدول(5-15) نتیجه جابه جایی نسبی قاب یازده طبقه.. 134

جدول(5-16) نتیجه شتاب قاب چهار طبقه.. 135

جدول(5-17) نتیجه شتاب قاب هفت طبقه.. 136

جدول(5-18) نتیجه شتاب قاب یازده طبقه.. 137

جدول(5-19) نتیجه جابه جایی بام قاب چهار طبقه.. 138

جدول(5-20) نتیجه جابه جایی بام قاب هفت طبقه.. 138

جدول(5-21) نتیجه جابه جایی بام قاب یازده طبقه.. 139

 

فهرست اشکال

 

شکل(1-1). 5

شکل (3-1) مقایسه عملکرد سازه هاي معمولی (الف) و سازه هاي جداسازي شده (ب) دربرابر زلزله.. 22

شکل (3-1) اصول طراحی جداسازي براي زلزله.. 23

شکل(3-2) جداساز لاستیکی دایره ای… 25

شکل (3-3) جداساز لاستیکی مستطیلی… 26

شکل(3-4) جداساز لاستیکی سربی… 27

شکل( 3-5) کرنش برشی برحسب مدول برشی… 28

شکل(3-6) کرنش برشی بر حسب میرایی… 29

شکل (3-7) جداگر لاستیکی طبیعی با میرایی زیاد(HDRB). 30

شکل (3-8) رفتار هیسترزیس تکیه گاه لاستیکی طبیعی با میرایی بالا.. 30

شکل(3-9) جداساز اصطکاکی پاندولی… 32

شکل(3-10) جداساز اصطکاکی پاندولی… 33

شکل(3-11)جداساز اصطکاکی پاندولی… 33

شکل (2-12) الگویی برای سیستم P.F. 34

شکل (3-13) اجزای تشکیل دهندهی یک سیستم اصطکاکی EQS.. 35

شکل (3-14) سیستم جداگر لغزشی FIP.. 35

شکل(3-15) سیستم جداساز پایه ارتجاعی- اصطکاکی (R-FBI). 37

شکل(3-16)- الگویی برای سیستم E.D.F. 38

شکل(3-17) طیف پاسخ نیروی ایده آل شده. 40

شکل (3-18) طیف پاسخ جابجایی ایده آل شده. 41

شکل(3-19) طیف های پاسخ برای افزایش میرایی… 41

شکل(3-20) منحنی پسماند نیرو – جابجایی… 42

شکل (3-21) انواع مختلف مستهلک کننده های انرژی مکانیکی ]36[. 43

شکل(3-22) تغییرات نیروی برشی بر حسب تغییر مکان.. 45

شکل (3-23) مقایسه حلقه هیسترسیس خطی با مستطیل محاطی برای تعریف ضریب غیرخطی ]37و8[. 46

شکل(3-24) خصوصیات مدی یک سازه جداسازی شده ]37و8[. 47

شکل  (4-1)  ضریب اصطکاک جداساز (FPS). 57

شکل(4-2)پارامترهای حلقه پسماند پایه.. 61

شکل(4-3) برش پایه قاب چهار طبقه ناشی از تحلیل استاتیکی… 70

شکل(4-4) برش پایه قاب چهارهفت ناشی از تحلیل استاتیکی… 71

شکل(4-5) برش پایه قاب یازده طبقه ناشی از تحلیل استاتیکی… 72

شکل(4-6) جابه جایی نسبی قاب چهار طبقه بدون جداساز(تحلیل استاتیکی). 74

شکل(4-7) جابه جایی نسبی قاب چهار طبقه با جداساز (FPS) (تحلیل استاتیکی). 75

شکل(4-8) جابه جایی نسبی قاب چهار طبقه با جداساز (HDRB) (تحلیل استاتیکی). 76

شکل(4-9) جابه جایی نسبی قاب چهار طبقه (تحلیل استاتیکی). 77

شکل(4-10) جابه جایی نسبی قاب هفت طبقه (تحلیل استاتیکی). 78

شکل(4-11) جابه جایی نسبی قاب یازده طبقه (تحلیل استاتیکی). 79

شکل(4-12) جابه جایی بام قاب چهار طبقه (تحلیل استاتیکی). 80

شکل(4-13) جابه جایی بام قاب هفت طبقه (تحلیل استاتیکی). 81

شکل(4-14) جابه جایی بام قاب یازده طبقه (تحلیل استاتیکی). 82

شکل (4-15) نمایش شماتیک مدهای ارتعاشی سازه. 86

شکل(4-16) نمودار طیف بازتاب وارد شده به برنامه.. 88

شکل(4-17) برش پایه قاب چهار طبقه (تحلیل طیفی). 92

شکل(3-18) برش پایه قاب هفت طبقه (تحلیل طیفی). 92

شکل(4-19) برش پایه قاب یازده طبقه (تحلیل طیفی). 93

شکل(3-20) جابه جایی نسبی قاب چهار طبقه(تحلیل طیفی). 94

شکل(4-21) جابه جایی نسبی قاب هفت طبقه(تحلیل طیفی). 95

شکل(4-22) جابه جایی نسبی قاب چهار طبقه(تحلیل طیفی). 96

شکل(4-23) جابه جایی بام قاب چهار طبقه(تحلیل طیفی). 97

شکل(3-24) جابه جایی بام قاب هفت طبقه(تحلیل طیفی). 98

شکل(4-25) جابه جایی بام قاب یازده طبقه(تحلیل طیفی). 99

شکل(4-26) شتاب قاب چهار طبقه(تحلیل طیفی). 100

شکل(4-28) شتاب قاب هفت طبقه(تحلیل طیفی). 101

شکل(4-28) شتاب قاب یازده طبقه(تحلیل طیفی). 102

شکل(5-1) مقیاس طیف پاسخ شتاب… 108

شکل(5-2) منحنی تنش کرنش خطی و غیر خطی… 109

شکل(5-3). 111

شکل(5-4). 112

شکل(5-5). 112

شکل(5-6). 113

شکل(5-7). 114

شکل(5-8). 115

شکل(5-9)برش پایه قاب چهارطبقه(ton). 118

شکل(5-10)برش پایه قاب هفت طبقه (ton). 118

شکل(5-11)برش پایه قاب یازده طبقه (ton). 119

شکل(5-12) جابه جایی نسبی قاب چهار طبقه بدون جداساز(تحلیل تاریخچه زمانی). 120

شکل(5-13) جابه جایی نسبی قاب چهار طبقه با جداساز(FPS)(تحلیل تاریخچه زمانی). 121

شکل(5-14) جابه جایی نسبی قاب چهار طبقه با جداساز(HDRB)(تحلیل تاریخچه زمانی). 121

شکل(5-15) جابه جایی نسبی قاب چهار طبقه (تحلیل تاریخچه زمانی). 122

شکل(5-16) جابه جایی نسبی قاب هفت طبقه (تحلیل تاریخچه زمانی). 123

شکل(5-17) جابه جایی نسبی قاب یازده طبقه (تحلیل تاریخچه زمانی). 124

شکل(5-18) جابه جایی بام قاب چهار طبقه (تحلیل تاریخچه زمانی). 125

شکل(5-19) جابه جایی بام قاب هفت طبقه (تحلیل تاریخچه زمانی). 125

شکل(4-20) جابه جایی بام قاب یازده طبقه (تحلیل تاریخچه زمانی). 126

شکل(5-21) شتاب قاب چهار طبقه (تحلیل تاریخچه زمانی). 127

شکل(5-22) شتاب قاب هفت طبقه (m/s2). 128

شکل(5-23) شتاب قاب یازده طبقه (m/s2). 129

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تحلیل وارزیابی قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای

Author: 92