پایان نامه عمران در مورد پل های مورب بدون جداساز

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

تکه هایی از متن :

 2-9- مطالعات تحليلی صورت گرفته جداسازی لرزه ای پل ها

 

2-9-1- مقدمه

در اين بخش، کارهای انجام شده در زمينه جداسازی لرزه ای در پل ها به تفکيک مطالعات تحليلی و به ترتيب زمانی، ارائه مي شود. شايان ذکر است که هنوز در ايران از جداگرهای لرزه اي به طور گسترده استفاده نشده است و اکثر موارد موجود در پل ها نئوپرن های انبساط حرارتی هستند و لذا در اين تحقيق بيشتر مطالعات تحليلی وآزمايشگاهی سيستم جداسازی لرزه اي در کشورهای خارجی مورد توجه قرار گرفته است.

 

2-9-2- مطالعات تحليلی و پارامتريک

دراين قسمت،کارهای تحليلی و عددی کاربرد جداسازی لرزه اي مرور مي شود. قبارا[1] (۱۹۸۸) پاسخ لرزه اي پل های بزرگراهی يک و دو دهانه با بالشتک های لاستيکی- سربی که به صورت فنر دو خطی مدل شده اند، بررسی کرده است. تأثير پارامترهای مهم مثل سختی عايق لرزه اي، سختی پايه و خروج از مرکزيت پايه بر کارآيی عايق لرزه اي مورد بررسی قرار گرفته است ]21[.

 

قبارا و علی (۱۹۸۸) پاسخ يک پل سه دهانه عايق بندی شده با بالشتک های لاستيکی- سربی در برابر حرکات زلزله بررسی کرده اند . اثر سختی عرشه بر پاسخ های لرزه اي بررسی شده است. نتيجه گيري شده است که پل های بزرگراهی دو يا سه دهانه معمولی برای عايق بندی لرزه اي مناسب مي باشند، با اين فرض که عرشه پل در جهت افقی رفتار صلب داشته باشد. مقاومت تسليم هسته سربی به عنوان يک تعادل قابل قبول بين نيروهای کاهش يافته در پايه ها و نيروهای افزايش يافته در كوله ها به ميزان % ۴ وزن پل توصيه شده است.

 

آن ها در ادامه تحقيق، يک روش طراحی ساده با استفاده از روش طيف پاسخ غيرخطی برای پل های بزرگراهی جداسازی شده ارائه کردند که هدف توازن بهينه بين نيروهای برشی منتقل شده به تکیه گاه ها و جابجائي های قابل تحمل عرشه بوده است. در نهايت جدول های ساده شده ای ارائه شده است که به عنوان يک کمک طراحی برای پل های جديد و مقاوم سازی پل های موجود به کار می رود ]22[.

گوری[2] و همکاران (۱۹۸۹) يک روش طراحی برای اعمال فناوری جداسازی لرزه اي به پل های معمولی با عرشه بتنی و دهانه های متوسط پيوسته ارائه کرده اند . روشی برای ساخت طيف پاسخ غيرخطی برای سيستم های کاملا پلاستيک ارائه شده است که در آن يک رابطه مستقيم مقاومت– جابجائی، بدون وابستگی به زمان تناوب الاستيک بدست آمده است ]23[.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

Author: 92