پایان نامه عمران در مورد مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

تکه هایی از متن :

 

3-12- روند کلی ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای پل ها

  • تشریح طیف پاسخ و ویژگیهای حرکت زمین در سطوح خطر اختیارشده و نحوه تعیین آنها
  • تشریح روش شناسی در مدلسازی و تحلیل (مجموعه سازه و اعضا، تکیه گاه ها، شالوده، خاک، … )
  • روش تعیین خواص مصالح موجود و روش شناسی در تعیین ظرفیت باربری اعضا و اجزای سازه موجود [28].
  • تشریح مسیر انتقال بارهای ثقلی و لرزه ای
  • خلاصه نتایج تقاضاهای به دست آمده از تحلیل
  • شناسايي نارسایی های موضعی و کلی سازه و دستگاه های تکیه گاهی
  • مهندسي ارزش در ارزيابي بهسازي پل
  • طرح های مناسب برای بهسازی

3-13- خلاصه فصل

در ابتدای فصل در مورد انواع حالت طراحی و روش های ارزیابی آسیب پذیری پل ها صحبت شد که میتوان به روش های طبقه بندی، تحلیلی، بازرسی و آزمایشگاهی نیز در این زمینه اشاره کرد. تعیین مقدار آسیب موجود در پل ها به دو روش کیفی و کمی انجام می شود. روش کیفی براساس بازدید های به عمل آمده از ساختگاه و بدست آوری اطلاعات پل می باشد و در روش کمی، پل با دقت بیشتری مورد مطالعه قرار می گیرد و عموما مدل سازی کامپیوتری و تحلیل پل در این مرحله انجام می شود. ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل ها بر اساس دستورالعمل FHWA – 95 مورد بررسی قرار گرفت و توضیحاتی در این زمینه ارائه شد. در این دستورالعمل ارزیابی به دو روش نسبت ظرفیت به تقاضای هر عضو سازه و یا بر اساس مقاومت جانبی سازه پل انجام        می شود. چنانچه نسبت ظرفیت به تقاضای هر عضو سازه کوچکتر از یک باشد آن عضو مورد ارزیابی برای بهسازی قرار می گیرد. در ادامه فصل انواع روش های مدل سازی پل ها شرح داده شد که به کار گیری مدل تحلیلی به دلیل هزینه کمتر نسبت به دیگر روش ها مناسب ارزیابی شد. همینطور روش های مختلف مدل سازی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان معیارهای عملکردی و روند کلی ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای پل ها معرفی شد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

Author: 92