پایان نامه عمران در مورد تاثیر زلزله های افقی و قائم بر پل ها

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

تکه هایی از متن :

3-5- رکورد های زمین لرزه مورد استفاده در تحلیل

همان طور که اشاره شد در این تحقیق از سه رکورد زلزله طبس، منجیل و السنترو استفاده شده است که رکورد های زلزله انتخابی از زلزله های دور از گسل می باشد. برخی از مشخصات شتاب نگاشت های مورد استفاده در تحلیل پل های مورب در جدول (3-1) نشان داده شده است.

 

جدول (3-1) برخی از مشخصات زلزله های انتخاب شده

زلزله ایستگاه تاریخ ثبت مؤلفه PGA (g) PGV (cm/s) PGD (cm)
طبس دایهوک 1978 طولی 328/0 6/20 56/12
عرضی 406/0 5/26 75/8
قائم 183/0 12 97/4
امپریال ولی السنترو 1979 طولی 315/0 5/31 34/14
عرضی 255/0 5/27 33/12
قائم 11/0 6/7 14/5
منجیل آب بر 1990 طولی 514/0 66/42 21/18
عرضی 496/0 60/52 33/26
قائم 538/0 49/44 58/31

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

Author: 92