پایان نامه عمران درباره چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

تکه هایی از متن :

 

 • اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق نگاهی جامع (شناسایی و رتبه بندی) کلیه عوامل موثر بر بهره وری در صنعت ساخت و ساز شهری است. بهبود بهره وری در ساخت و سازها منجربه افزایش کارایی و بازدهی در پروژه ها و همچنین کسب منافع قابل توجهی از نظر زمانی و مالی خواهد شد. با انجام این تحقیق امید است تا گامی در جهت توسعه و بهبود صنعت ساخت و ساز شهری برداشته شود تا شاهد بالا رفتن کیفیت بناها در برابر زلزله و سایر بلاهای طبیعی باشیم.

از این رو می توان اهداف این تحقیق را تفکیک کرد :

 • بررسی میزان آگاهی مدیران پروژه ها، پیمانکاران ،کارفرمایان و مشاوران فعال، در زمینه
  بهره وری منابع انسانی.
 • تحلیل عوامل در ایجاد افزایش بهره وری منابع انسانی.
 • دستیابی و استخراج فهرستی از متداول ترین معیارهای بهره وری منابع انسانی.
 • تعیین کلیدی ترین و مهمترین عوامل موثر در بهره وری منابع انسانی.
 • بررسی عوامل بر اساس یک رویکرد نوین(فاز اجرایی چرخه حیات پروژه).
 • دسته بندی عوامل بر اساس استاندارد 1PMBOK 2012 در قالب دسته بندی 4 گانه.
 • ارائه مدل 2N.HR جهت مقایسه عدد بهره وری منابع انسانی در شرکت های پیمانکاری.
 • ارائه مدل 3P.Sجهت مقایسه وضعیت بهره وری منابع انسانی درشرکت های پیمانکاری.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

Author: 92