پایان نامه عمران درباره پل شهيد حقانی تهران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

تکه هایی از متن :

2-2-1-2- درز انبساط

یکی از مسأله سازترین قسمت‌ پل‌ها در زمان بهره‌برداری، درزهای انبساط پل ها (ژوئن) می باشد. درزهای انبساط در پلها به منظور رها سازی تنشهای ناشی از تغییر شکلهای حرارتی و تغییر شکلهايی (وابسته به زمان (مانند خزش و جمع شدگی تعبیه می شوند. این درزها می توانند در وسط دهانه روی پایه ها یا بر روي کوله ها قرار داشته باشند. که جزو آسیب های ثانویه در پل ها می باشند آسیب پذیر ترین نوع سیستم یل ها  که در درز انبساط آسیب پذیرند، عبارتند از [7]:

  • پلهای دارای دهانه های ساده با طول نشیمن ناکافی: این قبیل پلها که بسیار نیز متداول هستند، دارای یک یا چند دهانه هستند که به صورت ساده بر تکیه گاه ها قرار دارند و در صورت عدم تعبیه طول کافی برای این تکیه گاه ها در اثر لرزش زمین یا بروز تغییر شکلهای دائمی و بزرگ در زمین براثر زلزله، می توانند آسیب پذیر باشند.
  • پلهای مورب یا دارای قوس در پلان: برخورد میان عرشه این نوع پل ها با کوله (یا بخشی از عرشه مجاور) می تواند باعث چرخش عرشه حول محور قائم بشود. از آنجایی که کوله ها تنها می توانند فشار تحمل کنند، نتیجه این چرخش، چنانچه طول نشیمن کم باشد، فرو افتادن عرشه از تکیه گاه است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

Author: 92