پایان نامه عمران درباره خواص مکانيکي

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

تکه هایی از متن :

1-3-6. مشکلات طرح اختلاط بتن سبک و راههاي مقابله با آن

با افزایش تقاضا براي مصرف بتن سبک، توجه به مشکلات طرح اختلاط آن، ریختن، متراکم کردن و عمل آوري آن نیز مطرح شد و سعی شد تا راه حل نیز براي آن ارائه گردد. یکی از مشکلات، کنترل کارآیی و در نتیجه کنترل نسبت آب به سیمان در بتن سبک می باشد. توصیه می شود سبکدانه ها در دو حالت کاملاً خشک و یا کاملاً پیش مرطوب شده به کار رود. اگر جذب آب سبکدانه ها خیلی زیاد باشد، روش پیش مرطوبی براي این بتن ها بکار می رود تا افت شدید اسلامپ را شاهد نباشیم. پیش مرطوبی به معناي افزایش رطوبت و آب جذب شده توسط سبکدانه است. اگر جذب آب سبکدانه کم باشد نیاز به پیش مرطوبی نمی باشد. مشکل جدا شدگی در محل و ریختن بتن سبک جدي است، براي همین توصیه می شود اسلامپ بتن  (به جزء در مورد بتن هاي پمپاژی) از 10 سانتی متر تجاوز نکند و مقدار مناسب آن 5 تا 5/7  سانتی متر است. کاهش حداکثر اندازه سبکدانه مصرفی، افزایش عیار سیمان، کاهش نسبت آب به سیمان، بکارگیري مواد ریز پودري مانند پوزولان ها و سرباره ها و ترکیب پودر سنگ به همراه مصرف سبکدانه ها که چندان سبک نباشد میتواند مفید واقع شود و جداشدگی را محدود نماید. بکارگیري مواد حباب زا و ایجاد بتن حبابدار سبکدانه به خوبی در برابر جداشدگی بتن را پایدار می کند. مهم ترین مشکل در امر تراکم جداشدگی است. براي حل این مشکل بهتر است از لرزاندن بیش از حد خودداري شود. در بتن سبکدانه عملاً سبکدانه بالا آمده و شیره در زیر جمع می شود و اگر ماسه معمولی داشته باشیم در پایین جمع می شود. ضربه زدن براي تراکم به ویژه در دالها بهتر از لرزاندن می باشد. استفاده از شمشه و ماله لرزان براي پرداخت سطح بتن توصیه می شود. ماله هاي آلومینیومی و منیزیمی در پرداخت سبکدانه نیز مناسب می باشد. در عمل آوري نیز باید دقت کرد با اینکه بتن سبکدانه به دلیل اینکه خمیر سیمان می تواند از آب درون سبکدانه در طول زمان عمل آوري استفاده نماید به عمل آوري رطوبتی حساس نیست، اما این بدان معنا نیست که عمل آوري ضرورت ندارد. قسمت هاي سطحی بتن به دلیل جمع شدگی بیشتر ممکن است نیاز به عمل آوري زیادتري داشته باشد. این عمل آوري بیشتر جنبه حفاظتی دارد و کمتر بر پیشبرد هیدراتاسیون سیمان تأثیر می گذارد[5].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

Author: 92