پایان نامه عمران: تعیین رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

تکه هایی از متن :

3-9- روند انجام مدل سازی و تحلیل پل ها

پل های مورد مطالعه به صورت سه بعدی به کمک نرم افزار  SAP2000V14.2.2مدل شده اند. به منظور ارزیابی پاسخ لرزه ای پل های مورب و تاثیر جداساز لرزه ای هسته سربی، پل ها با زوایای تورب 0 تا 50 درجه (با رشد 10 درجه) یکبار بدون جداساز و بار دیگر با جداساز لرزه ای مدل شده اند. تعداد 6 حالت پل برای حالت بدون جداساز و 6 حالت پل با همان زوایای تورب برای حالت جداسازی شده مدل شده اند. همچنین به منظور مشاهده میزان تاثیرگذاری مؤلفه قائم زلزله بر پاسخ  لرزه ای پل های نامنظم و مورب، مدل ها یکبار تحت تحریک دو جهته (بدون در نظر گرفتن اثر مؤلفه قائم) و بار دیگر تحت تحریک سه جهته (با در نظر گرفتن اثر مؤلفه قائم)  قرار گرفته اند و پاسخ های لرزه ای آن ها مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. لازم به ذکر است که به دلیل وجود دیوارهای پشت بند در کوله ، سختی آن بی نهایت فرض شده و در مدل سازی، کوله ها صلب فرض شده است.

3-9- 1- مدل سازی پل های بدون جداساز

پل های بدون جداساز مورد مطالعه به صورت سه بعدی به کمک نرم افزار  SAP2000V14.2.2مدل  شده اند. جزئیات المان های بکار رفته در مدل پل های بدون جداساز به شرح زیر می باشد:

  • جهت مدل سازی شاه تیر های فولادی، تیر سرستون، پایه ها و دیافراگم های پل از المان FRAME استفاده شده است.
  • دال بتنی پل با استفاده از المان پوسته ایSHELL مدلسازی شده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

Author: 92