پایان نامه عمران بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

تکه هایی از متن :

2-4- تحقيقات انجام شده در زمينه اثر زلزله بر پل ها در ايران

نيكنام بر لزوم معاينه پل هاي موجود با به كارگيري روش هاي تحليل ديناميكي موجود و مقاوم سازي لرزه اي آنها با سيستم جداساز ي پايه ها تأكيد كرده است، وي همچنين پيشنهاد كرده است كه دستگاههاي اندازه گيري تغيير شكل و شتاب بر روي پل ها به منظور افزايش شناخت رفتار ديناميكي پل هاي كشور و نيز ثبت شتاب نگاشت هاي زلزله هاي احتمالي به منظور استفاده از آنها در طراحي پل هاي جديد، مستقر شوند [21].

افتخاري و تهراني زاده اثر چند نوع سيستم لرزه جدايش بر يك پل تيپ چند دهانه را با انجام تحليل هاي ديناميكي غير خطي مورد بررسي قرار داده اند. اين محققين با توجه به مزاياي سيستم لرزه جدايش، بركاربرد آنها در مقاوم سازي لرزه اي پل هاي موجود تاكيد كرده اند [22].

حاج رسولي ها ميزان تقريب حاصل از روش هاي مختلف تحليل لرزه اي پل ها را مورد مطالعه قرار داده است و نيز ضوابطي را براي طول نشيمن عرشه پل ها پيشنهاد داده است [23].

امروزه تحقيقات بسياري در زمينه تاثير انواع جداساز ها و رفتار آنها در برابر زلزله انجام مي شود. تعيين ضريب رفتار پل هاي بتني با سيستم جداسازي لرزه اي، اثرات زلزله هاي نزديك و دور از گسل روي آسيب پذيري پل هاي بزرگراهي از ديگر تحقيقات انجام شده در كشور ما مي باشد. امجديان و كلانتري رفتار لرزه اي پل مورب بتن مسلح فوت هیل را با پل مستقيم متناظر آن با استفاده از نرم افزار اُپنسيس و به صورت غير خطي مورد بررسي و مقايسه قرار داده اند، نتايج نشان از تاثير قابل توجه تورب پايه ها در نحوه پاسخ لرزه اي پل فوت هيل و كاهش ظرفيت باربري آن به دليل عملكرد توأم نيروي محوري و لنگر پيچشي روي ستون هاي بحراني است. شمس آبادي و همكاران اندرکنش خاک و کوله پل را براي طراحي لرزه اي بر اساس عملکرد مورد بررسي قرار داده اند نتايج به دست آمده به طور بسيار موثر در پيش بيني رفتار پاسخ واقعي پل ها در طراحي بر اساس عملکرد مورد استفاده قرار گرفته است. از دیگر تحقیقات انجام شده استفاده از روش تانسوری سه بعدی جهت تشخیص آسیب لرزه ای در پایه بتنی پلها با استفاده از سیگنالهای پاسخ می باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

Author: 92