پایان نامه عمران بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

تکه هایی از متن :

3-2- روش بدست آوردن تغییر مکان هدف در FEMA-356

یکی از روش هایی که برای تعیین تغییر مکان هدف در دیاگرام صلب به کار می رود روش توضیح داده شده در FEMA-356 است. این روش به اسم ضریب جابجایی1 مشهور است. قابل ذکر است این روش برای محاسبه تغییر مکان هدف عینا در دستورالعمل بهسازی آورده شده است و در این مورد تفاوتی بین FEMA-356 و دستورالعمل بهسازی وجود ندارد. در ATC-40 نیز این روش به عنوان راه حل دیگری برای تعیین جابجایی تقاضا معرفی شده است. مزیت روش معرفی شده در FEMA-356 به روش معرفی شده در ATC-40 سادگی به کار گیری آن است. در این روش ابتدا باید یک تحلیل استاتیکی غیر خطی انجام شود و منحنی برش پایه در مقابل جابجایی نقطه کنترل (Pushover Curve) بدست آورده شود. باید توجه داشت که منظور از نقطه کنترل در ساختمان ها، نقطه ای در تراز بام و در پل ها بالاترین نقطه مرکزی می باشد (کریمی کنزق، 1388). از روی منحنی پوش آور بدست آمده و یک سری ضرایب دیگر معرفی شده می توان تغییر مکان هدف را بدست آورد. به طور کلی اگر منظور محاسبه تغییر مکان هدف با استفاده از محاسبات دستی باشد، ابتدا باید منحنی پوش آور سازه معین گردد و برای بدست آوردن منحنی پوش آور لازم است تغییر مکان هدف به برنامه معرفی شود. بنابراین روند فوق تکراری است و احتیاج به چندین بار سعی و خطا دارد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

Author: 92