پایان نامه عمران بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

تکه هایی از متن :

 

  • مراحل انجام تحقیق

طبق کلیت اشاره شده، مراحل زیر برای دستیابی به اهداف تحقیق انجام گرفته است:

  • تعیین عوامل موثر بر بهره وری در صنعت ساخت و ساز شهری سه دسته می شوند.

الف) تحقیقات مشابهی که در گذشته صورت گرفته است.

مطالعات کتابخانه ای: مطالعه کتب و مقالات سمینارهای داخلی و بین المللی و ترجمه مقالات لاتین از مجلات معتبر، پایان نامه ها و استفاده از سایت های اینترنتی.

ب) بررسی و تحلیل مستندات فنی پروژه ها و کارگاها.

مستنداتی که در هنگام انجام پروژه ها و یا پس از اتمام آنها ثبت و بایگانی می شود و یا در اختیار کارشناسان قرار می گیرد.

  • نظر کارشناسان، خبرگان و اساتید دانشگاهی

استفاده از پرسشنامه و نظر خواهی از عوامل دخیل(کارفرما، مشاور و پیمانکار) با استفاده از ابزارهای پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک.

  • دسته بندی عوامل بر اساس فاز اجرایی چرخه حیات پروژه در قالب استاندارد PMBOK 2012

در این نوع دسته بندی عوامل با یک نظم و ترتیب منحصر به فردی دسته بندی می شوند. سپس در قالب پرسشنامه ای که سئوالات درج شده در آن بر اساس مقیاس 5 گزینه ای لیکرت است، قرار
می گیرد.

  • تعیین میزان تاثیر عوامل موثر بر بهره وری ساخت

با انجام مطالعات میدانی و با استفاده از تهیه پرسشنامه و نظر خواهی از عوامل دخیل در صنعت ساخت و ساز شهری (کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران) درجه اهمیت عوامل مشخص شده تعیین
می گردد.

  • اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری

به منظور تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه ها و اولویت بندی عوامل بر
بهره وری، روش شاخص اهمیت نسبی و روش فازی مورد استفاده قرار گرفته اند.

  • ارائه مدلی عددی بهره وری

با این مدل شرکت های پیمانکاری می توانند عدد بهره وری منابع انسانی خود را با سایر شرکتها مقایسه نمایند.

  • ارائه مدلی کیفی بهره وری

با این مدل شرکت های پیمانکاری می توانند وضعیت بهره وری منابع انسانی خود را با سایر شرکتها مقایسه نمایند.

  • ارائه پیشنهاد برای بهبود بهره وری در صنعت ساخت و ساز شهری

با تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده از مراحل قبل و پس از اعلام این عوامل، با استفاده از نظر خبرگان و متخصصین صنعت ساخت و ساز شهری پیشنهادات عملی برای کاهش اثرات منفی این عوامل به منظور بهبود بهره وری در این صنعت ارائه شده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

Author: 92