پایان نامه عمران بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه ­های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای

تکه هایی از متن :

2-6-1-5- مقایسه نیروی محوری و برشی و لنگر خمشی در حالت تکی و دوقلو تحت بارگذاری لرزه ای

در جدول (2-5) مقایسه­ای بین نیروی محوری، نیروی برشی، لنگر خمشی تغییر مکان­های افقی و قائم ماکزیمم پوشش تونل در حالت تکی و دوقلو تحت رکورد زلزله cap Mendocino انجام شده است.

 

تغییر شکل ماکزیمم قائم (m) تغییر شکل ماکزیمم افقی (m) لنگر خمشی ماکزیم(KN.m) نیروی برشی ماکزیمم(KN) نیروی محوری ماکزیمم(KN) نوع تونل
06/0 16/0 382 207 612 تکی
04/0 21/0 265 245 485 دوقلو

جدول (2-5) مقایسه ای بین پاسخ های لرزه ای تونل تکی و دوقلو تحت بارگذاری لرزه ای

 

2-6-1-6- نتیجه گیری

با توجه به آنالیزهای انجام شده روی مدل های المان محدود خاک تونل تکی و دوقلو نتایج زیر بدست آمده است:

  • مقادیر نیروی محوری و لنگر خمشی در فاز های استاتیکی و دینامیکی در تونل های دوقلو کمتر از تونل تکی می­باشد.
  • مقادیر نیروی برشی درفاز های استاتیکی و دینامیکی در تونل های دوقلو بیشتر از تونل تکی می باشد.
  • در شرایط استاتیکی تغییر مکان های افقی در تونل دوقلو و تکی تقریباً برابر است اما در شرایط دینامیکی تغییر مکان های افقی در تونل دوقلو بیشتر از تغییر مکان های ایجاد شده در تونل تکی می باشد.
  • در شرایط استاتیکی تغییر مکان های قائم در تونل دوقلو و تکی تقریباً برابر است اما در شرایط دینامیکی تغییر مکان های قائم در تونل دوقلو کمتر از تغییر مکان های ایجاد شده در تونل تکی می باشد.
  • نتایج تحلیل لرزه ای نشان می دهد که محل ایجاد تنش های بحرانی در گوشه های کف تونل می باشد، این تمرکز تنش باعث کاهش ضریب اطمینان در این بخش می گردد. می توان در این نقاط میلگرد تقویتی قرار داد.
  • فاصله بین دو تونل در طراحی تونلجهای دوقلو بسیار مهم است، به طوری که با نزدیک شدن دو تونل به یکدیگر اندر کنش تونل­ها بر هم افزایش می یابد. این اثرات اندر کنش شامل افزایش مقادیر تنش ها نیرو ها می باشد.
  • تصمیم گیری نهایی در خصوص اجرای تونل تکی یا دوقلو وابسته به صعوبت اجرا، ضوابط بهره برداری و مقایسه هزینه طراحی پوشش در دو حالت تحت ترکیب بارگذاری ثقلی و لرزه ای می باشد. (محمد­رضا مؤمن­زاده و همکاران،1392)

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه ­های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای

Author: 92