پایان نامه عمران بررسی تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیرعمیق بتن مسلح دارای بازشو تقویت شده با FRP توسط نرم افزار اجزاء محدود

آگوست 23, 2016 Off By 92
پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیرعمیق بتن مسلح دارای بازشو تقویت شده با FRP توسط نرم افزار اجزاء محدود

تکه هایی از متن :

فهرست مطالب

فصـل اول مقدمه. 1

1-1-   تیر عمیق.. 3

1-2-   بازشوی جان.. 4

1-3-   اهمیت این مطالعه. 4

1-4-   هدف این مطالعه. 5

فصل دوم تیر عمیق بتن مسلح.. 7

2-1-   مقدمه. 8

2-2-   بتن.. 8

2-2-1-    رفتار فشاری بتن.. 8

2-2-2-    محصوریت در بتن به وسیله خاموت… 9

2-2-3-    مدل کنت و پارک… 10

2-2-4-    نسبت پواسون.. 11

2-3-   فولاد مسلح کننده بتن.. 11

2-4-   الیاف مقاوم پلیمری.. 12

2-4-1-    الیاف… 14

2-4-2-    ماتریس…. 14

2-4-3-    مزایای FRP. 15

2-4-4-    معایب FRP. 16

2-5-   تیرعمیق بتن مسلح.. 16

2-5-1-    تیر عمیق بتن مسلح با بازشو. 17

2-5-2-    مقاوم سازی تیر عمیق بتن مسلح دارای بازشو. 18

2-6-   تاریخچه مطالعات پیشین.. 20

فصل سوم مدلسازی.. 28

3-1-   مقدمه. 29

3-2-   مدل سازی تیر بتنی.. 30

3-2-1-    مدل سازي آسیب… 30

3-3-   آسیب اولیه. 31

3-4-   معیار حداکثر تنش اسمی.. 32

3-5-   معیار حداکثر کرنش اسمی.. 32

3-6-   ضابطه تنش اسمی درجه دوم. 32

3-7-   ضابطه کرنش اسمی درجه دوم. 32

3-8-   رشد آسیب… 32

3-9-   بررسی مدل رفتار اصطکاکی (Contact) 33

3-10-استفاده از مدل اصطکاکی اولیه (Coulomb) 33

3-11-استفاده از مدل پیش فرض…. 34

3-12-تعیین تابع اصطکاک جنبشی و ایستائی.. 35

3-12-1- استفاده از محدودیت تنش برشی انتخابی.. 35

3-12-2- رابطه های فشار-تماس بسیار نزدیک…. 36

3-12-3- استفاده از رابطه تماس سخت… 36

3-12-4- استفاده از ارتباط تماسی «سخت» اصلاح شده در تحلیل استاندارد. 37

3-12-5- بررسی مدل رفتاری آسیب پلاستیک بتن (CDP) 37

3-13-صحت سنجی مدل.. 39

3-14-هندسه مدل.. 39

3-14-1- مشخصات هندسی تیر عمیق.. 39

3-14-2- خواص مصالح.. 40

3-14-3- مدل سازی تیر شاهد. 41

3-14-3-1-…………………………………………………………….. مدل سازی بتن مسلح.. 41

3-14-3-2-………………………………………………………………. مدل سازی میلگردها 41

3-14-3-3-…………………………………………………….. مدل سازی ورق های CFRP. 42

3-14-3-4-…………………………………………………………………….. تعریف بارگذاری.. 42

3-14-3-5-………………………………………………………………….. شرایط تکیه گاهی.. 42

3-14-3-6-……………………………………………………………………………. مش بندی.. 42

3-14-3-7-…………………………………………………………………………. نتایج تحلیل.. 43

3-14-3-8-……………………………………………………………………. مدل تقویت شده 43

3-14-3-9-…………………………………………………….. روش تقویت تیر بتنی عمیق.. 43

3-14-3-10-مشخصات CFRP. 43

فصل چهارم تحلیل.. 44

4-1-   تیر عمیق بتن مسلح (تیر شاهد) 45

4-2-   تیر عمیق بتن مسلح با بازشو. 49

4-2-1-    تیر عمیق بتن مسلح با بازشو مربعی.. 49

4-2-1-1-  تیر عمیق بتن مسلح با باز شوی مربعی با ابعاد mm 150.. 49

4-2-1-2-  تیر عمیق بتن مسلح با باز شوی مربعی با ابعاد mm 200.. 54

4-2-2-    تیر عمیق بتن مسلح با باز شوی دایره ای.. 58

4-2-2-1-  تیر عمیق بتن مسلح با بازشوی دایره ای با قطر mm 150.. 58

4-2-2-2-  تیر عمیق بتن مسلح با بازشوی دایره ای با قطر mm 200.. 63

4-3-   تیر عمیق بتن مسلح با بازشوی تقویت شده با CFRP. 67

4-3-1-    تیر عمیق بتن مسلح تقویت شده با CFRP با بازشوی مربعی.. 67

4-3-1-1-  تیر با بازشوی مربعی تقویت شده با CFRP با ابعاد mm 150.. 68

4-3-1-2-  تیر با بازشوی مربعی تقویت شده با CFRP با ابعاد mm 150.. 71

4-3-2-    تیر عمیق بتن مسلح با بازشو دایره ای تقویت شده با CFRP. 74

4-3-2-1-  تیر با بازشوی دایره ای تقویت شده با CFRP با قطر mm 150.. 74

4-3-2-2-  تیر با بازشوی دایره ای تقویت شده با CFRP با قطر mm 200.. 78

4-4-   مقایسه تیر عمیق بتنی ساده و تیرهای عمیق بتنی دارای بازشو. 82

4-5-   مقایسه تیر بتنی عمیق با بازشو و تقویت شده با CFRP. 83

4-6-   مقایسه کلی نمونه ها 84

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات… 85

5-1-   نتایج.. 86

5-2-   پیشنهادات… 87

منابع.. 89

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیرعمیق بتن مسلح دارای بازشو تقویت شده با FRP توسط نرم افزار اجزاء محدود