پایان نامه عمران بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

تکه هایی از متن :

2-16-2 تحلیل سد در حالت تراوش پایدار

در اولین آبگیری مخزن ، نحوه بارگذاری ، پوسته بالادست را تحت تاثیر قرار داده و هسته بصورت یک لایه غیر قابل نفوذی که بر سطح آن قرار گرفته تحت تاثیر نیروی آب واقع می شود. پس از به وجود آمدن تراوش پایدار و گذر آب از درون هسته ، نحوه بارگذاری دیگری بر سد اعمال می شود. مشاهدات بر روی سدهای مجهز به وسایل اندازه گیری ، تغییر مکان هایی را هنگام تراوش پایدار نشان می دهد (ویلسون 1973). ولی جدا نمودن تغییر مکان های اولین آبگیری مخزن و تراوش پایدار دشوار بوده و عملا حد فاصل مشخصی بین این دو وجود ندارد. تراوش با آبگیری مخزن شروع شده و با بالا آمدن سطح آب ادامه می یابد. از نقطه نظر عملی دانستن توزیع تنش ها در این مرحله در بارگذاری سد ، از تغییر مکان ها مهمتر است. دانستن توزیع تنش ها برای برآورد احتمال ترک هیدرولیکی ضروری است. این پدیده نخستین بار بوسیله توربلا و یارنسلی بیان گردید. بر اساس فرضیات آنها ، فشار هیدرواستاتیک با فشار قائم مقایسه شده است. هنگامی که فشار قائم کل  از فشار هیدرواستاتیک کمتر باشد ، احتمال پیدایش ترک افقی وجود دارد. اگر خط قائمی را در وسط هسته که در آن تراوش جریان دارد در نظر بگیریم فشارهای مختلفی در عمق بر روی آن وارد می گردد. فشار کل قائم در بیشتر حالات به علت پدیده قوس زدگی و یا انتقال تنش ، مقداری کاهش می یابد.

2-16-3 تحلیل سد در حالت تخلیه سریع مخزن

نحوه بارگذاری برای تخلیه سریع در یک سد با پوسته زهکش آزاد با سه اثر مختلف می باشد که باید در تحلیل در نظر گرفته شود: 1- از بین رفتن نیروی شناوری در پوسته بالادست که باعث افزایش وزن المان های موجود در منطقه تخلیه شده می گردد.

2- برداشته شدن فشار آب از روی هسته که در این حالت می تواند بصورت نیروهای گرهی به خارج در امتداد سطح بالادست هسته در نظر گرفته شود.

3- تاثیر کاهش فشار آب بر روی پی است با این شرط که بتوان پی را در حالت زهکشی نشده فرض نمود.

برای وارد کردن کاهش نیروی شناوری در یک تحلیل اجزاء محدود ، به راحتی می توان از تغییر وزن مخصوص که به نوبه خود قابل تبدیل به نیروهای گرهی است ، استفاده نمود. تغییر شکل های مربوط به این حالت باید با توجه به روابط تنش – کرنش مصالح اشباع بدست آیند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

Author: 92