پایان نامه عمران با موضوع نرم افزار flac

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

تکه هایی از متن :

1-2 هدف از انجام اين پژوهش :

از آنجاييكه ضرايب اطمينان مرسوم در تحليل پايداري تعادل حدي همچنان داراي اهميت هستند و ساير ملاحظات مورد نظر براي دقيق بودن تحليل يك سد خاكي ، شامل قابليت تغيير مكان ، تنش هاي بدنه و همچنين مقاومت آن در مقابل اثرات نشت نيز بايد ارزيابي گردند. روش اجزا محدود و ساير فنون پيشرفته براي تحليل سدها ، امكان مطالعه رفتار خاكريز تحت شرايط گوناگون را فراهم آورده اند. حجم وسيعي از داده هاي حاصل از تحليل هاي متعدد ، تسهيلاتي را براي ترسيم منحني هاي پيش بيني شده از عملكرد سد ايجاد كرده است.همچنين پديده هاي موثر در ناپايداري داخلي سدهاي خاكي تحت تاثير جنس مصالح هسته ناتراوا مي بايست مورد ارزيابي و مقايسه قرار گيرند كه اين عوامل با تکنیک اجزاء محدود قابل بررسي مي باشند. اين پديده ها در سدهاي با شكل هسته قائم و مايل مي توانند رفتاري متفاوت داشته باشند پديده هايي كه از نشست هاي تفاضلي هسته و پوسته به علت تفاوت در تراكم پذيري آنها شروع مي شود و به پديده قوس زدگي هسته بر روي پوسته مبدل شده و در نهايت مي توانند باعث عامل تركهاي هيدروليكي درون هسته سدهاي خاكي و يا در سطح مشترك هسته و پوسته گردندكه مجموع اين عوامل و واكنش ها در دراز مدت مي توانند به گسيختگي داخلي سد منجر شوند. بنابراين با توجه به اينكه سدهاي با هسته خاكي و مايل رفتاري متفاوت در برابر تمامي اين عوامل از خود بروز مي دهند به بررسي دقيق و علمي اين شرايط پرداخته مي شود.در مجموع عليرغم كليه مواردي كه در فصل سوم به عنوان مزايا و معايب هسته هاي قايم و مايل مطرح مي شود هنوز يك نظريه منسجم و هماهنگ در مورد ارجحيت قاطع هيچ يك از دو روش ارائه نشده و در اين مورد بين مهندسان طراح و محققان اختلاف نظر وجود دارد. در واقع علاوه بر مسايل مطروحه لازم است در انتخاب موقعيت استقرار و شكل هسته، عوامل مختلفي از جمله شرايط خاص زمين شناسي و ژئوتكنيك محل ، شرايط اقليمي، مسايل و امكانات اجرايي موجود،‌كيفيت و كميت مصالح قرضه ، شرايط توپوگرافي محل احداث و غيره مدنظر قرار گيرد. در هر حال مقايسه بين مزايا و معايب حاصل از مايل بودن هسته يا قايم بودن براساس مقاومت برشي نسبي مصالح هسته و پوسته هاي بالادست و پايين دست قابل ارزيابي خواهد بود. در اين پژوهش با كنترل ضرايب اطمينان براي شيب ها در شرايط بارگذاريهاي مختلف و تحليل شرايط تنش در بدنه سد به بررسي پديده قوس زدگي كه خود يكي از عوامل شكست هيدروليكي است پرداخته مي شود و اين امر مهم در يك سد موردي با دو شكل هسته متفاوت كنترل مي گردد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

Author: 92