پایان نامه عمران با موضوع جهت جریان آب زیرزمینی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی هیدروژئولوژی منطقه­ و تهیه نقشه­ های موضوعی ­نظیر نقشه ­های هم­ تراز و هم عمق آب­ زیرزمینی

تکه هایی از متن :

1-3- اهداف تحقیق

مشخص شدن گرایش کیفی منابع آبی می­تواند به صورت ابزاری مفید درتدوین برنامه­های حفاظت و بهره­برداری به­کار رود. در این تحقیق اهداف زیر مورد توجه قرار گرفته است:

– بررسی هیدروژئولوژی منطقه­ و تهیه نقشه­های موضوعی ­نظیر نقشه­های هم­ تراز و هم عمق آب­زیرزمینی، جهت جریان آب­زیرزمینی، هیدروگراف واحد آب­زیرزمینی دشت به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی.

– بررسی فرایندهای ژئوشیمیایی حاکم بر آبخوان مورد مطالعه و اثرات ناشی از آن.

– تهیه نقشه پهنه­بندی کیفی آبخوان منطقه (نظیر نقشه تغییرات آنیون­ها و کاتیون­ها) به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی و ترسیم نمودار تغییرات پارامترهای کیفی در دوره آماری مورد نظر.

– تعیین تیپ آب­زیرزمینی منطقه و تهیه نقشه پهنه­بندی مکانی منطقه ار نظر شرب و کشاورزی.

 

1-4- فرضيه‏ هاي تحقیق

– کیفیت آب­زیرزمینی دشت بابل – بابلسر از نظر شرب و کشاورزی قابل قبول می­باشد.

– روند تغییرات کیفی آب­زیرزمینی دشت بابل – بابلسر رو به ­تنزل است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی هیدروژئولوژی منطقه و تهیه نقشه های موضوعی نظیر نقشه های هم تراز و هم عمق آب زیرزمینی

Author: 92