پایان نامه عمران با موضوع الگوریتم انبوه ذرات

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تعیین نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات (PSO)

تکه هایی از متن :

مقدمه:

با افزایش جمعیت و به تبع آن رشد تقاضاي سفر، مدیران حمل ونقل با چالش فرایند انتقال ایمن و کارآمد انسان و کالا با توجه به محدودیت­هاي تملک اراضی و بودجه مواجه می­باشند،که بویژه درآزادراه­ها و راه­هاي پرتراکم واقع در نواحی شهري و برونشهري که امکان افزایش ظرفیت راه وجود ندارد، ایجاد ازدحام سبب افزایش زمان سفر و کاهش ایمنی و در نتیجه شرایط غیرقابل تحمل براي راننده می­شود. در سال­هاي اخیر تبدیل تقاطع­هاي همسطح به غیرهمسطح به عنوان یک راه حل امید بخش در مدیریت مؤثر تقاطع­ها با توجه به زیرساخت­هاي موجود مورد توجه قرار گرفته است که کاربرد این تبدیل منافع بالقوه­اي مانند بهبود زمان­هاي سفر،کاهش آلاینده­هاي زیست محیطی، ذخیره­ي سرمایه در بلند مدت و کاهش در مصرف سوخت را فراهم می­کند. در سال 1972 میلادی واتل­ورث[1] و اینگرام[2] براي ارزیابی ترافیکی هر یک از گزینه ها، ظرفیت ساعت اوج آنها را با استفاده از یک مدل خطی محاسبه کرده­اند. عضوي از تقاطع که تحت تأثیر حجم ماکزیمم بوده و شرایط بحرانی­تري دارد شناسایی شده و در مرحله بعدي افزایش ظرفیت می یابد تا مدل مناسب نتیجه شود. در سال 1973 مولینازی[3] و ساترلی[4] مقایسه تقاطع هاي غیر همسطح را از طریق سطح سرویس، ایمنی، انعطاف­پذیري طول و تعداد خطوط مناطق همگذري ،زمان سفر، و فاکتورهاي اجتماعی بر روي تقاطع­هاي غیرهمسطح انجام داده­اند. در سال 1977 اسمیت[5] و گاربر[6] بر اساس پارامتر ایمنی دو تقاطع غیرهمسطح لوزي و تک­نقطه­اي را با هم مقایسه کردند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تعیین نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات (PSO)

Author: 92