پایان نامه عمران ارزیابی عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران

تکه هایی از متن :

1-12-2 الگوي توزيع بار جانبي

اما نكته­ي دومي كه در دقت نتايج تحليل استاتيكي افزايشي غيرخطي موثر مي باشد، نحوه ي توزيع بار جانبي در ارتفاع طبقه است. براي ارزيابي عملكرد سازه احتمالاً انتخاب الگوي بار جانبي مناسب حساس تر از تعيين دقيق تغيير مكان هدف مي باشد. الگوي بار جانبي نشان دهنده ي نحوه ي توزيع نيروهاي اينرسي بر حسب شدت زلزله (گسترش تغيير شكل هاي ارتجاعي) و مدت زمان تغيير مي كند. به طور كلي دو نوع توزيع بار در تحليل هاي استاتيكي افزايشي غيرخطي استفاده مي شود [12]:

1-12-2-1- توزيع بار ثابت

در اين الگوي بار فرض بر اين است كه نيروهاي اينرسي به طرز منطقي در حين زلزله ثابت مي باشد. تعدادي از توزيع بارهاي ثابت مورد استفاده عبارت اند از:

الف.نيروهاي افقي متمركز منفرد در بالاترين طبقه.

ب.توزيع بار مثلثي وارونه و پيشنهاد شده توسط آيين نامه.

پ.توزيع بار مثلثي وارونه و پيشنهاد شده توسط آيين نامه.

ت.توزيع بار متناسب با بردار جرم و شكل مود اصلي.

ث. توزيع بار جانبي براساس آناليز ديناميكي خطي يا آناليز طيف پاسخ سازه.

1-12-2-2- توزيع بار متغير

تعدادي از محققين الگوي بار متغير را براي استفاده در آناليز استاتيكي افزايشي غيرخطي ارائه داده اند تعدادي از اين توزيع بارها عبارت اند از:

الف. ابتدا از توزيع متناسب با بردار جرم و شكل مود استفاده مي شود تا اولين مفصل در سازه شكل گيرد، سپس با افزايش بار نيروها طوري تنظيم مي شوند كه با شكل تغيير شكل يافته سازه سازگار باشند. به عبارت ديگر در هر گام آناليز توزيع بار بر اساس جرم ها و تغيير مكان هاي آن گام در طبقه تصحيح مي شود [12].

ب.توزيع بار بر اساس شكل هاي مود مشتق شده از سختي هاي سكانت در تمام مراحل آناليز.

پ.توزيع بار متناسب با برش طبقه در هر مرحله.

اما اين توزيع بارها به تلاش محاسباتي بيشتري دارند و برتري آنها نسبت به توزيع بارهاي ثابت اثبات نشده است. بديهي است كه انتخاب دقيق الگوي بار باعث بهبود نتايج مي شود. در اين پايان نامه براي تحليل استاتيكي افزايشي غيرخطي از بار ثابت به شكل مثلثي وارونه مطابق آيين نامه زلزله استفاده شده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :ارزیابی عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران

Author: 92