پایان نامه عمران آرایش بهینه‌ی نصب مصالح FRP در مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن مسلح با روش تعبیه در نزدیک سطح

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

آرایش بهینه‌ی نصب مصالح FRP در مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن مسلح با روش تعبیه در نزدیک سطح

تکه هایی از متن :

2-4 خصوصیات FRP

2-4-1 خصوصيات فيزيكی

2-4-1-1 چگالی

مواد FRP بسيار سبك بوده و چگالي آن حدود يك پنجم چگالي فولاد است كه اين وزن كاهش يافته، منجر به هزينه‌ی كمتر حمل و نقل و راحتي جابجايی مصالح و همچنین کاهش بار مرده سازه خواهد شد. در جدول2-1، جرم حجمی انواع FRPها ارائه شده است.

جدول 2-1 چگالی مواد FRP (kg/m3) (1)

AFRP CFRP GFRP فولاد
1500-1200 1600-1500 2100-1200 7900

 

2-4-1-2 ضریب انبساط حرارتی

ضريب انبساط حرارتي مواد FRP بستگي به نوع رزین، نوع و درصد حجم و راستاي الياف آن دارد كه در جدول 2-3 اين مقادير براي دو راستاي طولي و عرضي آورده شده‌است. ضريب انبساط حرارتي طولي به وسيله خصوصيات الياف مشخص مي‌شود، ولي ضريب انبساط حرارتي عرضي به وسيله خصوصيات رزين مشخص مي‌شود. افزايش دما فراتر از نقطه‌ی نرمي بر روي ضريب كشساني رزين اثر گذاشته و مقدار آن را به اندازه‌ی قابل توجهي كاهش مي‌دهد. نقطه‌ی نرمي اكثر پليمرهاي مصرفي بين 60 تا 80 درجه سانتي‌گراد مي‌باشد. اين درحالي است كه الياف قابليت تحمل دماي بسيار بالاتري را دارا می‌باشد. در نتيجه در مواردي كه پيوستگي  بین FRP و عضو بتني تعيين كننده است، استفاده در دماي بالاتر از نقطه نرمي پيشنهاد نمي‌شود. درنظر داشته باشيد كه ضريب انبساط حرارتي منفي نشان مي‌دهد كه با افزايش دما ماده منقبض و با كاهش درجه‌ی حرارت ماده منبسط مي‌شود. در جدول 2-2 ضریب انبساط حرارتی مصالح FRP ارائه گردیده است.

جدول 2-2 ضریب انبساط حرارتی مصالح FRP  ( c/ 1×10−6)(1)

AFRP CFRP GFRP راستا
(2-) – (6-) ‌‌ 0 – (1-) 10 – 6 طولی (αL)
80-60 50-22 23-19 عرضی (αT)

 

بتن ضريب انبساط حرارتي متغيري از 6-10×7 تا 6-10×11 c/1 معمولاً فرض مي‌شود كه ايزوتروپيك مي‌باشد، فولاد نيز داراي ضريب انبساط حرارتي ايزوتروپيك 6-10×11.7 c/1 مي‌باشد. (1)

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :آرایش بهینه‌ی نصب مصالح FRP در مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن مسلح با روش تعبیه در نزدیک سطح

Author: 92