پایان نامه رشته عمران پاسخ دینامیکی یک دال بتن مسلح تقويت شده با مصالح FRP تحت اثر بار انفجار به کمک روش اجزاء محدود

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

پاسخ دینامیکی یک دال بتن مسلح  تقويت شده با مصالح FRP تحت اثر بار انفجار به کمک روش اجزاء محدود

تکه هایی از متن :

 

3-1-2 معرفی نرم افزار ABAQUS

نرم افزاری که از آن جهت مدل سازی نمونه استفاده شده است نرم افزار تحلیل المان محدود  ABAQUS است. نرم افزار ABAQUS قابلیت های فراوانی برای تحلیل اجزای محدود انواع سازه ها، از تحلیل ساده استاتیک خطی تا تحلیل پیچیده دینامیکی غیرخطی را دارا می باشد به طور کلی برای مدل سازی یک سیستم توسط نرم افزار ABAQUS مراحل عمومی زیر باید انجام گیرد [2]. به عنوان یک گام اولیه در تحلیل اجزای محدود شبکه بندی مدل مورد نیاز می باشد، به عبارت دیگر مدل به تعدادی المان های کوچک تقسیم شده و پس از بارگذاری، تنش و کرنش نقاط گره ای این المان کوچک محاسبه      می شوند. یک گام مهم در مدل سازی اجزای محدود انتخاب چگالی مش می باشد. همگرایی نتایج زمانی حاصل می شود که از تعداد مناسبی المان در مدل استفاده شود. این موضوع مخصوصا زمانی نمود پیدا می کند که یک افزایش در چگالی مش اثر قابل ملاحظه ای بر روی نتایج می گذارد. بنابراین در مدل سازی اجزای محدود به دست آورد چگالی مش مناسب به سعی و خطا نیاز دارد [4]. مراحل عمومی به این شرح است:

1ـ معرفی مناسب المان

2ـ ترسیم مدل

3ـ معرفی مصالح وثابت های حقیقی

4ـ Assembly کردن یک مدل

5ـ بارگذاری و شرایط مرزی

6ـ شبکه بندی

7ـ تحلیل مدل

8ـ بررسی نتایج

جهت تحلیل باید شکل هندسی، خواص مصالح، بارگذاری و مش بندی مدل معرفی گردد. مهمترین نکته در این قسمت استفاده از المان مناسب برای بارگذاری است. نرم افزار ABAQUS شامل چندین نوع المان می باشد. برای هر مدل باید المان مناسب انتخاب گردد نا نتایج حاصل قابل اطمینان باشد[2].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :پاسخ دینامیکی یک دال بتن مسلح  تقويت شده با مصالح FRP تحت اثر بار انفجار به کمک روش اجزاء محدود

Author: 92