پایان نامه رشته عمران شناسایی اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره برداري سدها

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها

تکه هایی از متن :

الف)  روش طبقه‌بندي هواشناسي

اين روش به صورت محدود در مناطقي كه داده‌هاي سينوپتيكي روزانه مشابهي دارند مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در اين روش الگوهاي هواشناسي بر اساس شباهتشان با تعدادي از داده‌هاي اقليمي، دسته‌بندي شده و سپس براي مناطق اقليمي غالب ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرند و در نهايت بوسيله روابط رگرسيوني يا روش نمونه برداري مجدد[1] مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرند. در اين روش لازم است كه داده‌ها به دوره‌هاي خشك (دوره خشكسالي) و تر (دوره ترسالي) تقسيم‌بندي شوند (Wilby et al, 2001).

يكي از مهم‌ترين روش‌ها در اين تكنيك، روش آنالوگ يا قياسي است كه توسط لورنز[2] در سال 1969 جهت پيش‌بيني متغيرهاي اقليمي مورد استفاده قرار گرفت. از ضعف‌هاي اين روش اين است كه كاربرد آن محدود بوده و دقت مكاني لازم را جهت پيش‌بيني‌هاي اقليمي به ويژه در سري‌هاي بلند مدت شبيه‌سازي دارا نمي‌باشد. در اين روش با استفاده از مقايسه مكاني، روابط موجود يك نقطه براي نقاط ديگر با شرايط يكسان هواشناسي، هيدرولوژي و غيره بكار مي‌رود (Wilby et al, 2001).

دسته دوم این روش، استفاده از روش مونت كارلو[3] است كه روابط همبستگي بين داده‌هاي سينوپتيكي ايجاد مي‌كند. اين مدل يك فرايند آماري دوگانه است كه داده‌هاي مشاهداتي را در فرايندهاي آماري بكار مي‌برد. اساسا مدل‌هاي مونت كارلو غيريكنواخت بوده و احتمالات در آنها كم‌رنگ است. در اين مدل خصوصيات شبيه‌سازي شده‌ها مانند متغيرهاي بين ساليانه، وقايع مرطوب و خشك در مناطق مختلف و همبستگي بين سري‌هاي بارش براي مناطق جفتي مجدداً ايجاد مي‌شود (Wilby et al, 2001).

ب)  روش مدل‌هاي رگرسيوني

مدل‌هاي رگرسيوني به صورت خطي و يا غير خطي، ارتباطات بين شبيه‌سازي شونده‌ها و شبيه‌سازي كننده‌ها را نشان مي‌دهند. اين روش شامل مدل‌هاي رگرسيون خطي، آناليز همبستگي CCA[1] ، شبكه عصبي مصنوعي كه يك رگرسيون غيرخطي مي‌باشد و روش كريجينگ است. اين مدل‌ها اكثراً با ايجاد روابط رگرسيوني بين متغيرها تعريف مي‌شوند. براي شبيه‌سازي بارش، كوچك مقياس سازي وقايع حداكثر در آينده توسط مدل‌هاي رگرسيوني تا حدي مشكل است، زيرا معمولاً سري داده‌ها نياز به كاليبره شدن دارد و اين يكي از ضعف‌هاي اين مدل است. همچنين، كوچك مقياس كردن توسط اين روش نسبت به انتخاب پيش‌بيني كننده‌ها و توابع آماري مناسب (بخصوص در مورد وقايع حدي) بسيار حساس است و تغيير هر يك از اين عوامل مي‌تواند بر نتايج تأثيرگذار باشد.

ج) روش مولدهاي هواشناسي (توليد اطلاعات آب و هوايي)

مدل‌هاي معروف به توليد اطلاعات آب و هوايي (WGEN[2]) بر اساس در نظر گرفتن روابط بين اطلاعات آب و هوايي يك حوضه، نظير اطلاعات بارش و دماي ثبت شده در ايستگاه‌ها به صورت زماني و مكاني، شكل مي‌گيرند. در حقيقت، خصوصيت اصلي اين مدل‌ها در جامع نگري توليد اطلاعاتي است كه بيانگر وضعيت آب و هوايي حوضه مي‌باشد. در اين روش از مدل‌هاي رياضي و آماري مختلفي مي‌توان بهره برد (Sharif and Burn, 2006). در اين تحقيق به منظور ریزمقیاس نمایی داده­هاي هواشناسي خروجی­های مدل CGCM3 در مقياس روزانه از مدل LARS-WG که یکی از مدل­های مولد داده­های هواشناسی بوده و توانايي توليد آمار در مقياس روزانه را دارد، استفاده شده است. در ادامه الگوریتم این مدل توضیح داده میشود.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها

Author: 92