پایان نامه رشته عمران درباره رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی

تکه هایی از متن :

5-2       نتیجه گیری

1- در اثر اعمال رکورد زلزله، تنش های ایجاد شده در مدل در محل اتصال تیر به ستونها بیشینه است. صفحات مضاعف جان در ستونها سبب کاهش تغییر شکل و افزایش سختی اتصال می شوند که گرچه مانع از خرابی می گردد ولی به دلیل اینکه این قسمت مقاومت بیشتری از خوددر قبال تحمل نیروها نشان می دهد محل تمرکز تنش بوده و تنشهای ایجاد شده در این نواحی نسبت به جاهای دیگر بیشتر است.

2- کانتور کرنش پلاستیک که موید نقاط مستعد پلاستیک است در نقاط اتصال تیر و ستون و همینطور در پایه ستونها بیشینه است که با توجه به توزیع تنش ها در این نقاط بیانگر این مطلب است که آسیب دیدگی و پلاستیک شدن مدل در این نقاط اتفاق می افتد.

3- در روی تیر مقداری کرنش پلاستیک بیشتر از جاهای دیگر است. که نشانگر تشکیل مفصل پلاستیک در این نقاط است. اولین مفصل پلاستیک در محل لنگر خمشی ماکزیمم ایجاد میشود که اگر سازه معین باشد پس از تشکیل اولین مفصل پلاستیک مکانیزم شده و ناپایدار میگردد.

4- تمام رکوردها سبب تشکیل مفصل پلاستیک می شوند و محدوده ایجاد مفصل پلاستیک در محدوده مجاز آئین نامه ای است.

5- در دو انتهای تیر و به فاصله کمی از دو سر تیر میزان کرنش ایجاد شده بسیار زیاد است که خود موید این مطلب است که در این نقاط مفصل پلاستیک تشکیل شده است.

6- در ابتدا و انتهای تیر به یکباره شیب نمودار جابجایی تیر تغییر شدیدی نموده است که نشان دهنده این مطلب است که 1/0 طول تیر از ابتدا و انتها مفصل پلاستیک تشکیل شده است که در محدوده مجاز        آئین نامه ای می باشد.

7- اینکه افزایش ضخامت ورق مضاعف جان از 10 میلیمتر به 16 میلیمتر سبب افزایش مقاومت قاب
می گردد که این افزایش در مورد مدل M4 نسبت به مدل M1 در حدود 7 درصد می باشد. همچنین افزایش ضخامت سبب افزایش سختی در مدلها می گردد.

8- افزایش فاصله پیچ ها در جهت افقی به بیش از 40 میلیمتر سبب افت 5/2 درصدی مقاومت می گردد و افزایش این فاصله از 50 بیشتر تاثیر چندانی در مقاومت ندارد. همچنین افزایش این فاصله از سختی مدلها نیز می کاهد.

  • نزدیک کردن پیچ ها به هم و دور کردن پیچهای کناری از لبه ها تا حدودی سبب افزایش در مقاومت  می گردد و همینطور سختی را به شکل قابل ملاحظه ای افزایش می دهد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی

Author: 92