پایان نامه رشته عمران توسعه منحنی های شکنندگی برای ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 توسعه منحنی های شکنندگی برای ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی

تکه هایی از متن :

4-5 شاخص آسیب و سطوح آسیب

برای بررسی آسیب­پذیری سازه­ها، لازم است که یک شاخص آسیب در نظر گرفته شود.  در اینجا جابجایی جانبی نسبی طبقات ( DRIFT ) به عنوان شاخص آسیب در نظر گرفته شده است. یعنی حالات مختلف خرابی از روی مقدار DRIFT تعریف و بررسی می­شود.

علاوه براین باید یک سری حالات خرابی تعیین و تعریف شود تا مدل­های مورد بررسی براساس رسیدن به این حدود خرابی، از لحاظ آسیب­پذیری لرزه­ای بررسی شوند.

در این تحقیق، از حالات خرابی تعریف شده در دستورالعمل HAZUS MH-MR5 استفاده شده است. حالات خرابی معرفی شده در دستورالعمل HAZUS برای ساختمان­های فولادی دارای سیستم قاب خمشی با طبقات متوسط و زیاد،4 حالت خرابی بر اساس نسبت DRIFT بین طبقه در نظر گرفته شده است که به ترتیب حالت خرابی جزئی (Slight)، حالت خرابی متوسط (Moderate)، حالت خرابی گسترده (Extensive) و حالت خرابی کلی یا کامل (Complet) می­باشد. مقادیر عددی مربوط به هر حالت خرابی در جدول 4-4 ارائه شده است.

جدول (4-4). نسبت Drift بین طبقه برای هر حالت خرابی طبق HAZUS

فولادی با تعداد طبقات زیاد فولادی با تعداد طبقات متوسط حالت خرابی
003/0 004/0 جزئی(Slight)
006/0 008/0 متوسط(Moderate)
015/0 02/0 گسترده(Extensive)
04/0 0533/0 کلی(Complete)

 

در حقیقت مقدار DRIFT به دست آمده برای هر مدل تحت هریک از رکوردهای زلزله، با مقادیر ارائه شده در جدول فوق مقایسه می­شوند تا رسیدن یا فراگذشت هر مدل در هر مقدار PGA  به هریک از این حالات خرابی بررسی شود. به عنوان مثال هرگاه نسبت Drift در مدل به مقدار 0033/0 رسید، سازه به حالت خرابی اول رسیده است. بعد از بررسی تمام مدل­ها می­توان نتایج مورد نیاز را به­دست آورد و منحنی شکست تهیه کرد که روش تهیه ی منحنی شکست به طور کامل در ادامه ارائه شده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :توسعه منحنی های شکنندگی برای ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی

Author: 92