پایان نامه رشته عمران تعیین رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

تکه هایی از متن :

3-7- ضریب مقیاس شتابنگاشت مولفه های قائم

به منظور بدست آوردن ضریب مقیاس مؤلفه های قائم، ابتدا برای هر زلزله، طیف پاسخ با 5 درصد میرایی مؤلفه قائم آن تهیه شد و همانطور که اشاره شد با توجه به اینکه زلزله های انتخابی از زلزله های دور از گسل انتخاب شده اند، به همین دلیل طیف طرح قائم از ضرب طیف طرح افقی در ضریب 3/2 (67/0) بدست آمده است و طیف پاسخ میانگین مولفه های قائم زلزله با طیف طرح قائم مقایسه شده است و عدد مقیاس طوری بدست آمده است که در محدوده فرکانسی مهم، طیف پاسخ از طیف طرح قائم کمتر نشود[29].

جدول (3-3) مشخصات شتاب نگاشت قائم و ضریب مقیاس بدست آمده

نوع زلزله طبس منجیل السنترو
PGA (g)

مقیاس نشده مؤلفه های قائم

183/0 538/0 11/0
ضریب مقیاس قائم 3/1

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

Author: 92