پایان نامه رشته عمران بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با استفاده از نرم افزارمتلب

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

3-4-  روش جمع آوری داده ها:

سناريوهاي مختلفي از تغييرات نياز پايين دست و بالادست و آبگير سد موجود در منطقه به منظور جمع آوری داده ها و بررسي رفتار جريان در طول مسير رودخانه شرايط تغييرات نياز و تعيين  دبي هاي مبدا ومقصد و شاخص هاي بهره برداري مورد استفاده قرارگرفت.به این منظور اطلاعاتی در رابطه با خصوصیات شبکه های انتقال آب موجود از قبیل ، طول شبکه انتقال آب ، ادوات و تجهيزات بكار گرفته شده، سطح دبی و… جمع آوری می گردد.[1]

3-5- روش تعيين ظرفيت نصب بهينه :

تعيين ظرفيت نصب بهينه در سیستم های انتقال آب بايد به گونه باشد كه شاخص هاي فني، اقتصادي و قابليت اطمينان در مصالحه متقابل قرار داشته باشند. در اين راستا ابتدا ميزان انرژي ساليانه بهينه از آمار دسته بندي شده دبي روزانه و منحني تداوم جريان (قابل برداشت) در ماههاي مختلف تعيين مي شود. پس از مشخص كردن هزينه ها و درآمدهاي طرح با انجام مطالعات اقتصادي شاخص هاي اقتصادي گزينه هاي مختلف استنتاج مي شود. سپس شاخص هاي قابليت اطمينان را محاسبه نموده وبوسيله ترازيابي شاخص هاي فني، اقتصادي و قابليت اطمينان گزينه برتر را ميتوان انتخاب نمودو تا ظرفيت نصب بهينه را بتوان تعيين نمود.

3-6-  روش انجام محاسبات انرژي :

محاسبات انرژي با توجه به جدول دبي كلاسه رودخانه و مقدار آب قابل استحصال از آن (پس از كسر نيازهاي محيط زيست)، صورت مي گيرد. جهت برآورد سطح مشخص و ظرفیت انتقال آب ابتدا يك محدوده را براي دبي طراحي مشخص كرده تا بر اساس آمار روزانه و يا منحني تداوم جريان ماهانه و دبي با درصدهاي متفاوت احتمال  (20، 30، 40، 50، 60 و 70 درصد)، حجم انتقال آب در هر ماه محاسبه شود، سپس از مجموع سطوح انتقال آب ماهانه، میزان حجم بهينه انتقال آب ساليانه حاصل ميگردد.احجام در انتخاب حجم مخزن جانمايي طرح بلحاظ محدوديت هاي احداث ايستگاههاي مسير وآبدهي رودخانه تواماً در نظر گرفته ميشود.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

Author: 92