پایان نامه رشته عمران با موضوع شبیه سازی ترافیکی میکروسکوپیک

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه وتاثیر آن در کنترل رمپ

تکه هایی از متن :

2-3 الگوریتم‌های کنترل رمپ

 

در طول سال‌های گذشته، تعدادی از استراتژی‌های کنترل رمپ از نوع ساده به استراتژی‌های کنترل پیچیده و بسیار پیچیده‌تر توسعه یافته‌اند. استراتژي‌هاي کنترل رمپ براساس واکنش[1] به ترافیک می‌تواند به دو دسته‌ کنترل بهینه استاتیک و کنترل بهینه دینامیک تقسیم شود.

کنترل بهینه استاتیک شامل استراتژی‌های کنترل رمپ ثابت ، پیش زمان بندي شده و زمانی از روز است. این استراتژي‌ها به صورت نا به هنگام و بر پایه تقاضاي زمانی (داده‌هاي ترافیک) تعیین می‌شوند. نرخ‌هاي کنترل رمپ متفاوت براي زمان‌هاي متفاوتی از روز مطابق با تقاضا تنظیم خواهد شد. مزیت این استراتژي‌ها این است که اجازه می‌دهند تعداد وسایل نقلیه سرویس داده شده حداقل شود تا مسافت پیموده شده کل، کمینه شده یا صف‌هاي رمپ بالانس شود. عیب به کارگیري این استراتژی‌ها آن است که تغییر تقاضا در یک روز و یا از یک روز به روز دیگر را که می‌تواند به اضافه بار جریان اصلی در زمان ازدیاد تقاضا یا بهره‌برداري پایین‌تر در زمان کاهش تقاضا در بزرگراه منجر شود درنظر نمی‌گیرند. استراتژي کنترل رمپ زمان ثابت توسط Papageorgiou  به استراتژي کنترل پویا توسعه یافته است. (Papagiorgiou M., 1991)

کنترل رمپ‌هاي واکنشی که کنترل بهینه دینامیک نیز نامیده می‌شود به صورت به هنگام و بر اساس داده‌هاي زمان واقعی ترافیک در بزرگراه به منظور تعیین سیاست کنترل تعیین می‌شوند. داده‌هاي ترافیک مانند جریان، سرعت و اشغال شناسایی خواهد شد و نرخ‌هاي کنترل رمپ‌ در طول زمان تغییر می‌کند. کنترل رمپ‌ واکنشی مزیت‌هاي مشابهی با کنترل رمپ زمان ثابت دارد. با این وجود این کنترل رمپ‌ها به علت توانایی‌شان براي جلوگیري از ازدحام برجسته‌اند.

با توجه به ساختار کنترل مورد بحث، استراتژي‌هاي کنترل رمپ‌ واکنشی می‌تواند به دو دسته تقسیم بندي شود:

کنترل رمپ محلی (و یا جدا شده)[2] که کنترل رمپ جدا شده تنها در شرایط ترافیکی که به صورت محلی اندازه گیری شده، می‌باشد. و بخش‌های بزرگراه را به صورت جدا شده بررسی می‌کند، مانند ورودی بزرگراه، شبکه منطقه‌ای بزرگراه که آنها را در رمپ خاصی محاسبه می‌کند. چون شرایط ترافیکی به صورت محلی اندازه‌گیري می‌شود می‌تواند بر ازدحام محلی در نزدیکی رمپ اثر بگذارد.

و سیستم کنترل رمپ گسترده (و یا هماهنگ شده)[3] که گروهی از کنترل کننده‌هاي رمپ‌هاي ورودي در بزرگراه با در نظر گرفتن شرایط ترافیک در کل بزرگراه هماهنگ خواهند شد. سیستم کنترل گسترده شرایط محاسبه را فراتر از رمپ‌های مجاور و در مقطع طولی بزرگراه انجام می‌دهد. زمانی که نرخ کنترل[4] برای هر رمپ منحصر به فرد محاسبه شد، اطلاعات به منظور دستیابی به سطح بالای سیستم جمع بندی می‌شود. هدف سیستم هماهنگ شده، دستیابی به شرایط ترافیکی بهینه براي کل سیستم است. این گروه شامل کنترل رمپ اشتراکی، کنترل رمپ رقابتی و کنترل رمپ‌ مکمل است.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه وتاثیر آن در کنترل رمپ

Author: 92