پایان نامه رشته عمران:پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

تکه هایی از متن :

 

3-18 مراحل مدل سازی

ابتدا آمار و اطلاعات مورد نیاز از سازمان نظام مهندسی ساختمان آذرشهر تهیه و با استفاده از تابع توزیع نرمال ورودی های شبکه را نرمالیزه کرده و مدل شبکه عصبی مصنوعی با هدف پیش بینی مکانی ظرفیت باربری طراحی شده است.

شرح مراحل کار به ترتیب انجام شده:

 • تعیین پارامترها(مختصات جغرافیایی، ظرفیت باربری مجاز ، عرض پی)
 • تهیه دادها
 • مرتب سازی داده ها به صورت فایل متنی
 • نرمال کردن داده ها در محدوده بین 0 و 1
 • تعیین هندسه کلی مدل به روش سعی و خطا
 • تعیین هندسه مدل به روش سعی و خطا ( برای مشخص نمودن هندسه مدل به صورت سعی و خطا عمل می کنیم بدین صورت که تعداد گره های لایه میانی را عوض کرده و هربار خطای مدل را محاسبه می کنیم تا زمانی که به کمترین خطا برسیم. این روش برای تعیین تابع مورد استفاده لایه میانی و خروجی نیز استفاده می گردد.)
 • تعیین تابع برای لایه های ورودی،میانی و خروجی
 • آموزش مدل
 • آزمایش مدل (پیش بینی ظرفیت باربری خاک)
 • محاسبه خطای مدل
 • انتخاب نهایی مدل از روی نتایج به دست آمده.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

Author: 92