پایان نامه رشته درباره بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی

تکه هایی از متن :

3-4- دسته‌بندي مسائل مهندسي

مسائل بهينه‌سازي را مي‌توان به چند دسته تقسيم كرد، كه مهم‌ترين آنها عبارتند از:

 

3-4-1- دسته‌بندي بر مبناي وجود قيدها

مسائل بهينه‌سازي را بسته به وجود يا عدم وجود قيد در آنها مي‌توان به مسائل مقيد و نامقيد دسته‌بندي كرد.

3-4-1-1- روشهاي بهينه سازي نامقيد[1]

روشهاي بهينه سازي نامقيد را مي توان در يك تقسيم بندي كلي به دو دسته (الف) روشهاي جستجوي مستقيم[2] و (ب) روشهاي نزولي[3] تقسيم بندي نمود. از روشهاي جستجوي مستقيم مي توان به دو روش:

1-روش يك متغيره

2-روش سيمپلكس

اشاره كرد.

از روشهاي نزولي نيز مي توان به سه روش:

1-روش بيشترين شيب

2-روش گراديان مزدوج)روش فلچر ريويس)

3-روش متريك متغير

اشاره كرد. در ادامه  هر يك از روشهاي فوق،  به صورت مختصرتوضيح داده خواهد شد.

3-4-1-1-1- روش يك متغيره[4]

روش يك متغيره جزء روشهاي مرتبه صفر است. زيرا فقط با خود تابع كار مي كند و با مشتقات تابع كاري ندارد. اگر فرض شود كه در مساله n متغير وجود دارد، آنها را يكي يكي تغيير داده و مقادير (n-1) متغير ديگر ثابت مي مانند. بدين ترتيب مقدار تابع كاهش مي يابد تا اينكه به نقطه حداقل برسد. وقتي فقط يك متغير تغيير مي كند، مساله به شكل بهينه كردن يك بعدي تبديل مي شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی

Author: 92