پایان نامه رایگان با موضوع کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، دانش آموز

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

مي نمايد و در نتيجه امنيت بصورت عيني و پايدار تحقق مي يابد.
زماني که خانواده ها و والدين امنيت عيني را در محيط کودکان و نوجوانان خود مشاهده کنند احساس امنيت نيز در بين آنها شکل مي گيرد چرا که همانطور که قبلاً گذشت در بسياري از جوامع بخصوص در جوامع در حال توسعه ايي مثل ايران که داراي هرم جمعيتي با قاعده پهن مي باشند يعني اکثريت جامعه را افراد کم سن و سال و به عبارتي نوجوانان و جوانان تشکيل مي دهند و از طرف ديگر با مشکلات اقتصادي بسيار زيادي از جمله بيکاري ، مسکن ، ازدواج مواجه مي باشند، که تمام اين عوامل محرک هاي مناسبي براي افزايش جرم مي باشند عمده نگراني خانواده ها مشکلات کودکان و نوجوانان آنها مي باشند. چرا که ناامني رواني حاکم بر اين طبقه فضاي خانواده ها را نيز با اختلالات فراواني مواجه مي نمايد و پيامد اين وضعيت ايجاد بحران و ناامني در خانواده ها مي باشد که به عنوان اولين و اصلي ترين نهاد اجتماعي محسوب مي شوند. لذا مجريان قانون از جمله پليس که متولي امنيت در جامعه مي باشد بايد در جهت پاسخگويي به نيازهاي خاص نوجوانان و جوانان آموزش هاي لازم را ديده باشند و با برنامه ريزي و تامين امکانات مناسب سعي در قضازدايي در برخورد با بزهکاري نوجوانان داشته باشند و از کانال هاي غيرقضايي و غيرکيفري در کنترل و هدايت کودکان و نوجوانان استفاده نمايند .
علاوه بر يک نظام کارآمد پليسي و بهره وري بالا بايد باشناسايي و درک هر چه بهتر اصول اساسي دادرسي ويژه کودکان و نوجوانان، عملکرد و سياست هاي پليس را منطبق با اين اصول نمود تا رفتار پليس در عرصه دادرسي ويژه کودکان و نوجوانان با کيفيتي استاندارد باشد. از جمله مواردي که مي توان پليس را در دستيابي به يک نظام دادرسي افتراقي کودکان و نوجوانان کمک نمايد مي توان به موارد زير اشاره نمود .
1-ايجاد تعامل مناسب ميان پليس و مراجع قانونگذاري و تبادل انديشه جهت اصلاح سياست جنايي تقنيني به منظور ارائه سياست پليسي افتراقي براي کودکان و نوجوانان قانون شکن و نابهنجار .
2-ارائه راهکارها و دستورالعمل هاي سازماني در رابطه با طرز برخورد مأمورين پليس با کودکان و نوجوانان .
3-جايگزين نمودن عدالت ترميمي به جاي عدالت کيفري به ويژه در جرائم خرد .
4-قضازدايي از جرائم کودکان و نوجوانان با همکاري و مشارکت خانواده ها .
5-استفاده از جايگزين هاي قرار بازداشت به هنگام کشف جرايم کودکان و نوجوانان .
6-آموزش کارکنان پليس با برگزاري کلاس هاي دوره ايي به منظور يادگيري مهارت هاي ويژه برخورد با کودکان و نوجوانان و تغيير نگرش افسران پليس در مورد رفتارهاي کودکان و نوجوانان .
7- مشخص نمودن حقوق کودکان و نوجوانان و ابلاغ آن به مراجع انتظامي .
8-تشکيل پليس ويژه کودکان و نوجوانان و تجهيز امکانات متناسب با اين يگان .
از سال 1379 کارگاهاي آموزشي با همکاري يونيسف ( صندوق کودکان سازمان ملل متحد ) بصورت کلي براي نظام هاي مرتبط با دادرسي ويژه کودکان و نوجوانان، و از سال 1383 بطور تخصصي با پليس ايران جهت ايجاد دانش ، نگرش و مهارت اجراي دادرسي ويژه کودکان و نوجوانان در سطح استان هاي مختلف برگزار مي شود. در اين کارگاههاي آموزشي معيارهاي بين المللي و مؤثرترين راهکارها و روش هاي کاري در مواجه با کودکان و نوجوانان براي پليس ايران ارائه مي شود و با بهره گيري از استادان با تجربه، اسناد بين المللي از جمله پيمان نامه حقوق کودک، رهنمودهاي رياض، مقررات پکن، مقررات سازمان ملل متحد در مورد کودکان محروم از آزادي و روش هاي جديد در عرصه جهاني براي کنترل و مقابله با بزهکاري و جرم و نيز حقوق داخلي و اصول و مقررات ناظر به نحوه عملکرد و رفتار پليس با کودکان و نوجوانان آموزش داده مي شود . اين همکاري مي تواند بسيار مفيد باشد و در بهره مندي از تجارب بين المللي براي پليس مؤثر باشد چرا که امروزه آموزش جايگاه بسيار مهمي در ارتقاي سطح علمي و عملي سرمايه انساني دارد و سازمان ها و نهادها براي بالا بردن سطح دانش کارکنان خود و منطبق نمودن اين دانش با علم روز دنيا نيازمند آموزش کارکنان خود در حين انجام وظيفه مي باشد.
در حقيقت کارگاه هاي آموزشي با ارائه شيوه هاي نوين آموزشي و دارا بودن تجهيزات مناسب، در مدت کمي نتيجه و تأثير زيادي را در بردارند. ارائه آموزش به کارآموزان پليس و انتقال دانش روز به آنها که آماده خدمت در نيروي پليس مي باشند، مي تواند آينده روشني از چهره پليس ترسيم نمايد. اين کارگاهها با حمايت يونيسف و با همکاري قوه قضائيه، نيروي انتظامي، سازمان بهزيستي و سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي برگزار مي شود .
مسئله ديگري که در رابطه با پيشگيري از جرائم اطفال مطرح مي شود نوع جرائم ارتکابي آنهاست. پديده بزهکاري اطفال بيشتر مولد محيط هاي صنعتي ، بيکاري ، آزادي هاي نادرست و نداشتن تفريحات سالم و مفيد مي باشد. عمده جرائم ارتکابي توسط اين گروه سني از نوع سرقت، جيب بري ، رفتارهاي خشونت آميز ، نزاع و زد و خوردهاي دسته جمعي است و معمولاً محل وقوع جرم ، اماکن عمومي و محل هاي شلوغ و پرجمعيت مثل سينماها ، کافه ها ، فروشگاه هاي بزرگ ، پارک هاي عمومي ، خيابان هاي پرتردد و استاديوم هاي ورزشي مي باشد.
لذا پليس مي تواند با نظارت و کنترل اينگونه اماکن تا حد قابل ملاحضه ايي از ارتکاب آنها جلوگيري نمايد و در کاهش نرخ جرم کودکان و نوجوانان تأثير زيادي داشته باشد. البته در مورد اينکه آيا وظيفه پليس صرفاً پيشگيري و مبارزه با بزه کاري است يا تأثيرگذاري بر عوامل مؤثر در وقوع جرم و ايجاد بسترهاي تفريحات سالم و امکانات متناسب با آن نيز در دايره شمول وظايف پليس قرار مي گيرد، ميان صاحب نظران اختلاف عقيده وجود دارد. در نظام حقوقي فرانسه بر اساس ماده اصلاحي 71-4 مصوب 2 فوريه 1945 ، “تحت نظر قراردادن نوجوانان با مميزه خاص از بزرگسالان مشخص شده است”.
براساس قانون اصلاحي 1994 تحت نظارت قراردادن کودکان کمتر از 13 سال استثنا شده است هر چند در شرايط استثنايي کودک 10 تا 13 ساله در مواردي که عليه او نشانه يا علامتي ظن آور مبني بر ارتکاب يا شروع به ارتکاب جنايت يا جنحه ايي با مجازات بيشتر از پنج سال حبس باشد، مي تواند به مدت حداکثر 12 ساعت مشمول جلب قرار گيرد. البته بطور استثنايي مي توان اين مدت را براي يک دوره 12 ساعته ديگر تمديد نمود مشروط بر اينکه پدر و مادر کودک مطلع شوند وامکان ملاقات کودک با پزشک و وکيل فراهم شود و در مورد نوجوانان بالاي 13 سال ، دوره اين اقدام بيشتر از 12 يا 14 ساعت ( در موارد خاص ) نخواهد بود. بنابرقانون پليس و ادله کيفري انگليس ، نوجوانان مظنون نبايد در مدرسه دستگير و يا مورد بازجويي قرار گيرند و در اداره پليس نبايد در سلول بازداشت گاه نگه داشته شوند 56.
در ايران متأسفانه در مورد نحوه نظارت بر جرائم ارتکابي اطفال و نوجوانان و چگونگي برخورد با کودکان بزهکار مقرراتي که بتواند حقوق دفاعي آنها را تأمين نمايد وجود ندارد. لذا تهيه کنندگان لوايح قانوني از جمله لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان و نيز لايحه پيشگيري از جرم مي بايست توجه خاصي به ضرورت نظارت و مراقبت از جرايم اطفال و نوجوانان در مراحل مختلف دادرسي چه در مرحله قبل از وقوع جرم و چه پس از آن داشته باشند .
گفتار چهارم : مطالعه موردي پيشگيري پليسي از بزهکاري اطفال و نوجوانان در برخي مناطق جهان
اروپا
بر اساس اقدامات مدرسه محور در اتريش ، کارکنان متخصص پليس کودکان و نوجوانان با همکاري اولياي مدارس ، کلاس هاي آموزشي به مدت هشت ساعت در طول هفته تشکيل مي دهند تا انواع خشونت و راهکارهاي اجتناب از آن را شناسايي نمايند. افسران پليس با لباس هاي شخصي در مدرسه ظاهر مي شوند و رفتار کودکان را از نزديک مشاهده مي نمايند و با تهيه گزارش از مشاهدات خود اقدام به اتخاذ شيوه هاي مناسب پيشگيري از جرايم اطفال مي کنند. اين مأموران با ايجاد ارتباط صميمي با کودکان و نوجوانان و جلب اعتماد آنها سعي در شناسايي مشکلات آنها دارند و با استفاده از ابزارهاي گوناگون همچون نمايش فيلم هاي آموزشي در زمينه برخورد صحيح با مسائلي مانند مواد مخدر ، روابط جنسي و . . . به هدايت و راهنمايي آنها مي پردازند .
در انگلستان پليس با مشارکت نهادهاي اجتماعي ، نهادهاي مسئول اشتغال ، کليساها ، مدارس ، مراکز بهداشتي ، ادارات مسکن و ساکنان محلي به پيشگيري از بزهکاري ، شناسايي معضلات اجتماعي و فرهنگي و راه حل هاي آنها مي پردازد. نيروهاي پليس در انگلستان همواره با مدارس در ارتباطند. طرح ” مشارکت مدارس امن ” به عنوان يک برنامه هدفمند پليس و مدرسه از سال 2002 ميلادي در انگلستان آغاز شد. اين طرح به ابتکار وزارت آموزش و پرورش ، دادگاه اطفال و انجمن رؤساي کلانتري ها پايه ريزي شد. در اين طرح ، يکصد افسر پليس در مدارس منتخبي از 34 اداره آموزش و پرورش محلي بکار گرفته شدند. اين مدارس از پر چالش ترين مدارس واقع در 10 نقطه جرم خيز با موارد متعدد بزهکاري کودکان و نوجوانان بودند. کاهش و کنترل جرايم و نابهنجاري هاي مربوط به شرارت ها و رفتارهاي خشونت آميز دانش آموزان ، فرار از مدرسه ، ايراد خسارت به ساختمان مدرسه و جرايم مربوط به مواد مخدر از جمله اهداف اين طرح مي باشد. پليس ناحيه آکسفورد با همکاري دانشگاه آکسفورد ، برنامه ” پليس مستقر در مدارس ” را طراحي و اجرا نموده که در نوع خود در سطح محلي بسيار موفق و کارآمد ارزيابي شده و حتي به عنوان يک الگو قابل تعميم به ساير نواحي کشور نيز شناخته شده است. از اهداف اين طرح مي توان به موارد زير اشاره نمود : افزايش اعتماد به نفس در نسل جوان ، بالا بردن حس مسئوليت پذيري و ايفاي نقش مؤثر در نسل جوان ، حمايت از کودکان ونوجوانان در معرض خطر بزهکاري و يا بزه ديدگي، متوجه نمودن دانش آموزان به آثار و پيامدهاي منفي رفتارهاي ناهنجار ، ايجاد رويکرد ترميمي در ميان کارکنان مدارس و ارائه شيوه هاي غير واکنشي در برخورد با دانش آموزان خاطي و ايجاد تعامل نزديک و سازنده بين پليس و دانش آموزان از يک سو و والدين با پليس از سوي ديگر 57.
با دقت در برنامه هاي متنوعي که از سوي پليس و نهادهاي مختلف در کشورهاي جهان که به برخي از آنها اشاره شد مي توان به اين نکته پي برد که پليس به عنوان مسئول و متولي اصلي اجراي برنامه هاي مقابله با بزهکاري و پيشگيري از بزهکاري کودکان و نوجوانان مي باشد. در دنياي امروزي وظيفه و رسالت مبارزه با بزهکاري و ناهنجاري از حدود وظايف دستگاه عدالت کيفري جوامع فراتر تر رفته و همه نهادهاي دولتي و غير دولتي اجتماعي و غير اجتماعي را در بر مي گيرد اما پليس در اين مسير همچنان پيشقدم مي باشد. لذا با توجه به تجربه سازمان پليس در طول سالها مبارزه با بزهکاري در جوامع، در زمينه پيشگيري از جرائم نيز پليس مي تواند نقش بسيار مؤثري را ايفا نمايد هر چند خود بطور مستقيم عمل ننمايد و صرفاٌ به عنوان ناظر و يا هماهنگ کننده باشد. با توجه به اينکه در دهه هاي اخير اشکال بزهکاري نسل جوان با چهره ايي تازه و بسيار پيچيده آشکار مي شود پليس نيز براي مقابله با اين پديده بايد ديدگاه و عملکرد خود را تغيير داده و با استفاده از تجربيات و دانش روز و فناوري هاي نوين سازگار نمايد و در هر برهه اي از زمان متناسب با شرايط موجود جامعه با بزهکاري اين گروه سني برخورد نمايد. مداخله و مشارکت پليس در امور مدارس و زندگي دانش آموزان کاملاً ضروري است. لذا تقويت تعامل نزديک و صميمي بين کودکان و نوجوانان با پليس در زمينه ها ي مختلف اجتماعي به همراه مشارکت