پایان نامه رایگان با موضوع مشارکت مردم، خانواده ها، مواد مخدر

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

اجتماعي موجب آرامش جامعه و محيط کار و در نتيجه موجب افزايش بهره وري در امنيت اجتماعي و احساس امنيت مي گردد. در واقع انضباط اجتماعي برخاسته از باورها و ارزشهاي اجتماعي هرجامعه و فرد است. باورها و ارزش هاي اجتماعي از روابط و مناسبات و مشارکت اجتماعي هر جامعه نشأت مي گيرد. هر قدر روابط و مشارکت اجتماعي بر اصول انساني و عدالت استوارتر باشد، انضباط اجتماعي در جامعه از سطح بالاتري برخوردار مي شود. بنابراين انضباط اجتماعي زماني در جامعه به بهترين حد خود مي رسد که افراد جامعه احساس اجحاف نکنند و از مديريت اجرايي جامعه فاصله نگيرند و نسبت به جامعه خود احساس تعلق داشته باشند. لذا عوامل مختلفي در تقويت و تضعيف نظم عمومي و امنيت اجتماعي مؤثر مي باشد که از آنجمله مي توان به ايمان، آگاهي و اعتماد اجتماعي به عنوان عوامل تقويت کننده و انزوا و بيگانگي اجتماعي ( آنومي اجتماعي ) به عنوان عوامل تضعيف کننده اشاره نمود.
اگر چه يکي از متداولترين شيوه هاي تامين امنيت اجتماعي در جوامع کمتر توسعه يافته استفاده از عوامل قهرآميز و سياست سرکوب کيفري مي باشد، اما تجربه ثابت نموده که با وجود سريع الوصول بودن اين نوع امنيت، پايداري و دوام آن بسيار کوتاه و ناچيز مي باشد. ثبات و دوام امنيت تنها از رهگذر نهادينه کردن ايمان، آگاهي و اعتماد در يک جامعه و احساس مشارکت و مسئوليت عمومي در قبال امنيت اجتماعي حاصل مي شود. در شرايط کنوني عده ايي براين باورند که با توجه به پيچيدگي جوامع، گسترش کلانشهر ها و . . . امنيت بايد بر تعداد جمعيت يک جامعه قابل تقسيم باشد، چرا که اگر حکومت بخواهد به تنهايي ايجاد امنيت کند بطور حتم ناموفق خواهد بود، زيرا ملت بايد داوطلب آن باشند و در آن مشارکت نمايند. پليس بايد بر اين عقيده باشد که امنيت و انضباط اجتماعي حاصل بر آيند تعامل و مشارکت همگاني کنشگران اجتماعي و در نتيجه يک توليد اجتماعي است که با ميزان احساس مسئوليت و مشارکت اجتماعي ارتباط نزديک دارد. به اين معنا که امنيت و انضباط اجتماعي مقوله اي است که از طريق مردم و براي مردم ايجاد مي شود. طي سالهاي اخير نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران درصدد رشد رفتارهاي مشارکت جويانه و مبتني بر اعتماد مردم به پليس بوده است. اعتماد يک پديده اجتماعي و عمومي است که نه تنها در تمامي روابط بين انسانها و نهادها اعم از فردي و گروهي ايفاي نقش مي کند و با امنيت عمومي جامعه نيز پيوند خورده است ، رابطه بسيار تنگاتنگي با آن دارد. زماني که شهروندان احساس کنند که در رفتار، موضع گيري و فعاليت هاي يک نهاد شفافيت ،صداقت و کارآمدي وجود دارد به او اعتماد مي کنند. در خصوص فعاليت هاي پليس نيز نخستين مورد جهت جلب اعتماد عمومي، تقويت ميزان مشارکت اجتماعي فعال و آگاهانه آنهاست. مورد ديگر ارتقاء کارايي سيستم است. به اين معنا اگر مردم اميد و احساس اثربخشي داشته باشند مشارکت آنها بيشتر مي شود و اگر شهروندان احساس کنند که ارتباط آنها با پليس و اطلاع رساني درباره ابعاد انتظامي تأثيرگذار نيست اين وظيفه مهم را انجام نخواهند داد. در حال حاضر ميزان مشارکت مردم در فعاليتهايي که در حوزه اقدامات پليس قراردارد در سطح مطلوب و مورد انتظار نمي باشد.
بي ترديد يکي از دلايل اين امر را بايد در ميزان آگاهي و شناخت آنها از عملکرد پليس و نيازهاي امنيتي مردم جستجو کرد. بنابراين بايد در اين زمينه اقدامات گسترده ايي را ساماندهي نمود. به رغم تلاش هاي بسيار جدي از سوي مسئولان نيروي انتظامي و تغييراتي که در رويکرد پليس صورت گرفته، هنوز هم وجود متغيرهاي متعدد درون سازماني و عوامل اجتماعي در خارج از نيروي انتظامي، موجب شده تا ميزان مشارکت شهروندان در فعاليت هاي پليسي به حد مطلوب نرسد. زيرا اساس تعامل پليس با مردم يک مقوله فرهنگي است و اين امر بيانگر آن است که توسعه فرهنگي ضرورت نخست براي ايجاد امنيت اجتماعي مشارکت جويانه در يک جامعه است و در غير اين صورت سياست ها و برنامه هاي کارآمد نيز جوابگو نبوده و به دليل مقاومت فرهنگي شهروندان، در عمل نافرجام خواهد بود. از طرفي جداي از فراهم نمودن بستر و زير ساخت ها، مشارکت مردم در کليه فعاليت هاي اجتماعي از جمله مشارکت و همکاري با پليس براي تحقق امنيت اجتماعي، اين فعاليت ها نياز به ساز و کاري مناسب دارد. بنابراين بايد به دنبال راهکارهايي بود که منافع مردم از رهگذر مشارکت با پليس ملموس و واقعي گردد. مطابق نظر کارشناسان، پليسي کارآمد است که در اجراي وظايف و مسئوليت هاي خود با توجه به تغييرات اجتماعي، نيازها و شرايط جديد انعطاف پذير باشد و ساز و کارهاي خود را متناسب وضعيت موجود نمايد. مهمترين تغييري که در اين رابطه قابل طرح مي باشد تغيير در پيش فرض پليس نسبت به فعاليت هاي خود مي باشد. يعني تغيير رويکرد پليس از ” تهديد محوري به جامعه محوري “. لذا با توجه به پيچيدگي نقش هاي اجتماعي و گستردگي شهرها، اجراي امور امنيتي و برقراري نظم و امنيت پايدار امري دشوار مي باشد. از طرفي براي توسعه و گسترش فرهنگ خود کنترلي و توسعه مباني نظم پذيري در جامعه، بررسي عملکرد ها و تقويت مأموريت هاي محوله، بررسي مسائل و مشکلات انتظامي از ديدگاه اقشار مختلف اجتماعي و گسترش فرهنگ اعتمادسازي و اطمينان مردم در بررسي معضلات اجتماعي، شيوه هاي مشارکت شهروندان با پليس از ظرافت و پيچيدگي هاي خاصي برخوردار است.
در راستاي اجراي هر چه بهتر مأموريت هاي محوله بر مبناي جلب مشارکت سازمان هاي دولتي و غيردولتي و استفاده از توانمندي هاي بالقوه و بالفعل آنها و به منظور پيشگيري از ظهور و بروز بسياري از نابهنجاري ها و بحران هاي اجتماعي، ترويج فرهنگ قانونمداري در طول سالهاي اخير، طرح ها و همايش هاي مشترک با همکاري سازمان ها برگزار و طرح هايي مانند طرح نظم و انضباط اجتماعي، طرح هميار پليس ، پليس يار جوان و مراسم نکوداشت هفته معلم ، کارگر ، خانواده ، جوان و . . . در راستاي توسعه اقدامات مشارکتي با آحاد جامعه و نمايندگان اقشار مختلف به مرحله اجرا در مي آيد.
البته اهميت سازمان هاي غير دولتي و جايگاه بخش خصوصي در جوامع کا ملاً واضح مي باشد تا جايي که صاحب نظران علوم اجتماعي، مشارکت اين نوع سازمان ها را از عوامل اصلي توسعه کشورها مي دانند. پليس نيز به عنوان يک نهاد اجتماعي که متولي امنيت در جامعه مي باشد بايد با برقراري تعامل و ارتباط مناسب و جلب مشارکت اين سازمان ها بتواند به توسعه نظم و امنيت پايدار در سطوح مختلف جامعه دست يابد. چرا که سازمان هاي غيردولتي، متشکل از نيروي هايي با ويژگي هاي متفاوت و از تمام سطوح جامعه به خصوص جوانان که عامل اصلي توسعه پايدار در جامعه هستند مي باشند. از ديگر ضرورت هاي مشارکت با سازمان هاي غير دولتي که مي تواند جزو اهداف پليس باشد عبارتند از : 1-توانمندسازي سازمان هاي غيردولتي و تقويت آنها در راستاي نهادينه سازي امنيت و انضباط اجتماعي 2-استفاده از توان بالقوه و بالفعل سازمان هاي غير دولتي در ايجاد و توسعه نظم و امنيت پايدار 3-هدايت سازمان هاي غيردولتي به سوي فعاليتهاي فراجناحي و موجد امنيت 4- ايجاد حس اعتماد نسبت به پليس در سازمان هاي غير دولتي 5-استفاده از سازمان هاي غير دولتي به عنوان حلقه واسط بين پليس و مردم 6-توسعه بسترهاي مناسب در زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي به منظور کاهش جرائم و آسيب هاي اجتماعي 7-ايجاد هماهنگي و همسويي بين فعاليت هاي سازمان هاي غير دولتي با آسيب ها و معضلات واقعي جامعه با توجه به اطلاعاتي که پليس از اين موارد دارد .
فصل سوم
جايگاه پليس امنيت مدار در پيشگيري اجتماعي رشد مدار:
توجه پيشگيري رشد مدار بر روي دوران کودکي است که اگر طفل يا نوجوان به دليلي از خود مظاهر بزهکاري را نشان داد با مداخله زودرس بر روي وي و محيط پيرامون وي ، مانع از بروز بزهکاري در آينده گردد. پيشگيري رشد مدار به دليل اهميت دوران رشد طفل و نقش محيط در پيشگيري از يزهکاري ، از ارزش بالايي برخوردار مي باشد . با توجه به موارد فوق رسانه هاي جمعي در دنياي امروز چه در شکل مکتوب و چه در قالب صوت و تصوير نقش قابل توجهي در فضا سازي و ارائه الگوهاي سازنده و مثبت و يا مخرب بويژه براي کودکان و نوجوانان دارند . رسانه ها با معرفي اعمال و افکار به عنوان هنجار يا ضد هنجار در ابعاد گوناگون فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و… نقش مهمي در پيشگيري رشدمدار و نيز پيشگيري جامعه مدار ايفا مي کنند. قلمرو تعريف رسانه همچون وسيله اي براي انتقال اطلاعات و مفاهيم و پيام ها در سطح داخلي و خارجي بسيار وسيع مي باشد . با وقوع انقلاب الکترونيکي و پيشرفت روز افزون تکنولوژي ارتباطات و دريافت تصاوير شبکه هاي تلويزيوني خارجي از طريق ماهواره ها در سراسر جهان و بويژه ارتباط مردم جهان از طريق اينترنت در اقصي نقاط دنيا بويزه از طريق شبکه هاي ارتباطي اينترنتي که مخاطب هاي ميليوني نيز دارند، مسائل جديدي در رابطه با جرم و رسانه در علوم جرم شناسي پديد مي اورد. گسترش کمي و کيفي برخي رسانه ها از جمله تلويزيون در عمل مي تواند هم فرصت و هم تهديدي براي پايداري امنيت اجتماعي باشد . آنچه در اينخصوص قابل بحث مي باشد حضور پليس در رسانه هاي جمعي مي تواند به اشکال گوناگوني اتفاق بيافتد . پليس مي تواند با برقراري تعامل مناسب با رسانه هاي جمعي و تهيه ويژه برنامه هايي در راستاي جلوگيري از بزهکاري و بويژه جرائم خاصي که دامنگير اقشار قابل توجهي از مردم جامعه و شهروندان مي باشد، همچون جرائم مربوط به مواد مخدر که ريشه بسياري از ناهنجاري ها و ناامني ها را بوجود مي اورد، نقش مؤثري ايفا نمايد .ارائه گزارش و امار مجرمين مربوط به مواد مخدر بصورت منظم از طريق روزنامه ها و انعکاس گرفتاري هاي دامنگير خانواده هاي اينگونه مجرمين بويزه از طريق رسانه اي همچون تلويزيون که مخاطب زيادي دارد، ارائه برنامه ها و راهکارهاي پيشگيري از وقوع جرم از طريق مصاحبه هاي تلويزيوني با نيروهاي ويژه پليس پيشگيري و متخصص در اين امور، و ديگر برنامه هاي منظم مشورتي با خانواده ها از طريق تلويزيون بويژه استفاده از شخصيت هاي محبوب سينمايي و تلويزيوني و هنرمندان مشهور و نيز حضور فعال در فضاي مجازي و فعاليت مؤثر با راه اندازي و توسعه سياست هاي پيشگيري از وقوع جرم و همچنين حضور در سايت هاي پرمخاطب که بويژه حضور جوانان در اينگونه فضاها بسيار چشمگير مي باشد و اين قشر در اين نوع فضاها در معرض انواع خطرات و تهاجمات در سطح داخلي و بويژه در سطح بين المللي قرار دارند، مي تواند پليس را در رسيدن به اهداف پيشگيري از وقوع جرم در بعد اجتماعي ياري رساند . بنابراين با توجه به اينکه امروزه هيچ ترديدي در قدرت نفوذ رسانه هاي ديداري و شنيداري در ميان اقشار مختلف شهروندان وجود ندارد، پليس بايد از اين اهرم بيشترين استفاده را بعمل اورد و اين امر نيازمند تعامل مناسب پليس با رسانه هاي گروهي و نيز تخصيص بودجه هاي متناسب با اين موضوع که گاه نيز ممکن است هزينه هاي بسيار هنگفتي را تحميل دولت و حکومت نمايد مي باشد چرا که براي رسيدن به جامعه اي سالم و امن که زيربناي هرگونه پيشرفت در جامعهرا هموار مي سازد، تحمل هر هزينه اي هر چند هنگفت، بسيار ناچيز مي باشد و سرمايه گذاري در اين امر از نيازهاي اساسي هر جامعه اي مي باشد .
مبحث اول : ويژگي هاي پيش گيري اجتماعي رشد مدار:
تربيت مدارس: محور اساسي پيش گيري اجتماعي رشد مدار شکل دهي شخصيت و بهره گيري از تدابير و اقدام هاي آموزشي – پرورشي براي سالم سازي فرايند رشد افراد مي باشدتا با جلوگيري و ايجاد محدوديت و موانع در