پایان نامه رایگان با موضوع اجتماع محور، اجتماع محو، حل مسئله

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

شديدتر ايفاي وظيفه مي نمايد. قران کريم در ترسيم مدينه مهدوي که سمبل مدينه فاضله اسلامي است مي فرمايد : ” خداوند به کساني از شما که ايمان آورده و کارهاي شايسته کرده اند وعده داده است که حتماً آنان را در اين سرزمين جانشين خود قرارمي دهد همانگونه که کساني را که پيش از آنان بودند جانشين خود قرارداد و آن ديني که براي ايشان پسنديده است به سودشان مستقر کند و بيمشان را به ايمني مبدل گرداند “36. همچنين در قرآن شهري که از نعمت امنيت برخودار باشد به سرزمين آرماني معرفي شده است. خداوند به عنوان نمونه شهري را نشان مي دهد که داراي امنيت و آسايش است و همواره روزيش گوارا و گسترده از هر جا مي رسد37 . و از نگاه قران جهاد و مبارزه رزمندگان اسلامي براي تحقق امنيت و از بين رفتن ناامني و فتنه مي باشد38 . علاوه بر قران در روايات و احاديث اسلامي نيز به اين موضوع توجه ويژه اي شده است چنانکه رسول گرامي اسلام مي فرمايد : ” امنيت و سلامت هر دو نعمتي است که بسياري از مردم از آن محرومند ” .39 اميرالمومنين خطاب به خوارج مي فرمايد : ” ناگزير مردم به زمامداري نيک يا بد نيازمندند تا مومنان در سايه حکومت به کار خود مشغول و کافران هم بهره مند شوند و مردم در استقرار حکومت، مي توانند زندگي کنند. به وسيله ي حکومت بيت المال جمع آوري مي گردد. و به کمک آن با دشمنان مي توان مبارزه نمود. جاده ها امن و امان است و حق ضعيفان از نيرومندان گرفته مي شود نيکوکاران در رفاه از دست بدکاران، در امان مي باشند .40 قرآن کريم اززبان حضرت ابراهيم ( ع ) نقل مي کند که او اولين نيازي را که از خداوند طلب کرد امنيت بوده است و بعد از امنيت نيازهاي ديگر را طرح مي نمايد : ” چون ابراهيم گفت پروردگارا اين سرزمين را شهري امن گردان و مردمش را هرکس از آنان که به خدا و روز واپسين ايمان بياورد ازنعمت ها روزي بخش “.41 لذا امنيت از مباحث بسيار مهم قران کريم ، نهج البلاغه و روايات اسلامي مي باشد. اسلام با تحريم مفاسد اخلاقي که بشر را به تباهي مي کشاند و با ارزش دادن به نهاد خانواده و تشويق و ترغيب جوانان به تشکيل خانواده براي نفي عواملي که غرايز را به سوي سستي و اشباع نادرست هدايت مي کنند و ارائه الگوهاي والاي اجتماعي و با تأکيد بر اتحاد و همبستگي ميان مسلمانان و نيز با تضمين حقوق انسان از جمله آزادي ، کرامت ، تأمين اجتماعي و اقتصادي ، در راه تحقق امنيت اجتماعي مي کوشد و تلاش مي کند تا با در نظر گرفتن اصل شورا ، مشارکت سياسي مردم را تضمين نمايد. لذا اصلي ترين رويکرد امنيت در اسلام ، ناشي از رابطه ي بين خودسازي و رهايي انسان از اسارت هوي و هوس است. اين رويکرد، الگويي عميق در درون انسان و در مناسبات و روابط انساني حکمفرما و تثبيت مي کند. بنابراين امنيت از موضوعات بسيار مهمي است که در دين اسلام بدان پرداخته شده و سعادت انسانها و شکوفايي جامعه را در گرو تحقق امنيت در جامعه دانسته و هر گونه رشد و پيشرفتي را مستلزم وجود امنيت و برقراري ثبات و آرامش در جامعه دانسته است .
ج ) ويژگي هاي پليس امنيت مدار در پيشگيري از جرم
مبحث پيشگيري از جمله مباحث علمي و بسيار با اهميت علم جرم شناسي است. اين شاخه از جرم شناسي ضمن بررسي علل وقوع پديده مجرمانه با معرفي راهکارها و روش هاي پيشگيرانه در تلاش است تا از وقوع جرم پيشگيري نمايد. پيشگيري از جمله موضوعاتي است که از تاريخ پيدايش انسان به صورت غير علمي مطرح بوده است. آيه 28 سوره مبارکه مائده بهترين و مؤثرترين نوع پيشگيري را اينچنين بيان مي دارد : ” لئن سبطت الي يدک لتقتلني ماانا بباسط يدي اليک لاقتلک اني اخاف الله رب العالمين ” عبارت ” اخاف الله رب العالمين ” ترس از پروردگار عالم را عاملي براي احتراز ارتکاب قتل قابيل توسط هابيل دانسته است. اين نوع از پيشگيري، غير کيفري است که به لحاظ تأثيرگذاري امروزه از اهميت ويژه برخوردار گشته است. امروزه در بسياري از جوامع انسان ها براين باور رسيده اندکه براي مقابله با بزه کاري روش مطلوب آنست که از پيدايش عوامل وقوع جرم پيشگيري شود. لذا با تصويب قوانين پيشگيرانه و تشکيل نهاد و سازمان هايي که وظيفه اصلي آنها پيشگيري از جرم است مبادرت به مبارزه با جرم و پيشگيري از وقوع آن مي نمايند. قانونگذار ايران نيز در اصل 156 قانون اساسي پيشگيري از وقوع جرم را از وظايف قوه قضائيه دانسته است . در فرانسه ، پيشگيري از بزه کاري تا 1988 در چهار چوب شوراي ملي پيشگيري از جرم زير نظرنخست وزير فرانسه بود. از سال 1988 به بعد يک هيئت مشترک از بين چند وزارتخانه تشکيل شد که در وزارت شهر و شهر ساز ي مستقر است. در انگليس وظيفه پيشگيري از جرم را پليس برعهده دارد و در کشور سوئد سازمان مستقلي متولي اين وظيفه است. در بلژيک مديريت پيشگري را وزارت دادگستري و پليس بصورت مشترک برعهده دارند 42 . بنابراين در ايران نيز هر چند در قانون اساسي پيشگيري از وقوع جرم از وظايف قوه قضائيه شمرده شده ولي از وظايف انحصاري آن محسوب نمي شود و در حقيقت قو قضائيه به عنوان متولي امر پيشگيري مي باشد و نهاد هاي اجتماعي ديگري مي توانند در اجراي اين امر حضور مؤثري داشته باشند .در کشورهاي مختلف جهان از حدود سه دهه پيش، پيشگيري در سطوح بالايي مورد توجه قرار گرفته است وسرمايه گذاري هاي زيادي دراين خصوص انجام ميپذيرد. فعاليت بخش خصوصي به طور جدي در اين بخش نيز ازجمله موارد قابل توجه ميباشد که حکايت از آن دارد که پيشگيري منحصرا از وظايف حاکميت نيست ومي توان آن را به نهادهاي غيردولتي نيز تفويض نمود.
فصل دوم
جايگاه پليس امنيت مدار در پيشگيري جامعه مدار
گفتار اول : پليس اجتماع محور ( Community policing (
پليس يکي از سازمان هاي رسمي کنترل اجتماعي دولتي است که جهت پاسخگويي به يک نياز اساسي يعني حفظ نظم و امنيت ايجاد شده است. اين سازمان که نمايانگر اقتدار و جايگاه خرده نظام سياسي در افکار عمومي مي باشد در جوامع امروزي جايگاه ويژه و مهمي دارد چرا که از يک سو از نيروي اجبار کننده ولي مشروع خود در جامعه استفاده مي کند و از سوي ديگر به عنوان يک سازمان مدني مطرح مي گردد که در حد فاصل حکومت و شهروندان قرارمي گيرد. بنابراين سازمان پليس برقرار کننده تعادل ميان تأمين نظم و امنيت اجتماعي و مشارکت مدني است . رشد روزافزون جرايم ، تبهکاري ها و آشوب هاي دهه 1970 در کشورهاي توسعه يافته و صنعتي جهان ( به ويژه انگلستان ، فرانسه و امريکا ) موجب ظهور رويکردي جديد با عنوان ” پليس اجتماع محور ” در سازمان پليس شد که بر مبناي مشارکت اجتماعي پليس با مردم براي پيشگيري از وقوع جرايم و برقراري امنيت اجتماعي شکل گرفت قبل از شکل گيري اين مرحله ، سازمان پليس دو مرحله را پشت سر گذاشته است. مرحله ي اول عبارت از رويکرد سياسي پليس بود. در اين رويکرد پليس به عنوان نيروي نظامي و مسلح کشور محسوب مي شد که تنها در فکر تأمين امنيت نظام سياسي و به عبارتي حاکميت بود. سوء استفاده هاي زياد اين پليس از حقوق مدني و نيز حمايت هاي بي دريغ آن از فساد سياسي حاکم موجبات رويگرداني مردم از پليس و زمينه سازي بروز و ظهور شکل جديدي از پليس در قالب پليس حرفه اي شد. در اين مرحله پليس صرفاً بر کشف و کنترل جرايم متمرکز شد و هرگونه رسيدگي و توجه به ساير مسائل و مشکلات اجتماعي شهروندان را به ساير نهادها ي اجتماعي محول مي نمود. بر آمد چنين رويکردي نيز که توجه و تأکيد صرف بر کنترل و مهار جرم و اجراي قوانين و مقررات بود ، عبارت بود از افزايش خشنونت ها و فساد پليس ، ايجاد فاصله و شکاف ميان پليس و شهروندان ( در راستاي اجراي سياست هاي شهربندي و نه شهروندي ) و سرانجام کاهش سطح اعتماد عمومي نسبت به پليس .
بدين ترتيب به دليل ضعف و ناتواني پليس سياسي و پليس حرفه اي در پاسخگويي به مطالبات مردم ، سازمان پليس وارد مرحله ي جديدي با رويکرد ” اجتماع محوري ” يا ” انجام امور پليسي با مشارکت مردم شد ” لذا در جوامع امروزي پليس اجتماع محور به عنوان راهبرد غالب پليس و با استفاده از شناسايي و فعال ساختن ساز و کارهاي مشارکت اجتماعي ، تلاش مي نمايد تا نيازهاي شهروندان جامعه را در حوزه خود پاسخگو باشد. در رويکرد اجتماع محور ، پليس دستور العمل هاي اجراي قانون را از طريق استماع درخواست هاي شهروندان به دست مي آورد. پليس اجتماع محور در حل مسئله به صورت خلاق و ابتکاري عمل مي نمايد و بر افزايش اعتماد تأکيد دارد در اين رويکرد براي ظابطان قانون نقش وسيع تري در نظر گرفته مي شود و در واقع پليس به عنوان عضوي از اجتماع به شهروندان در حل مشکلات کمک مي کند و شهروندان را در حل مشکلات ، مشارکت مي دهد. لذا پليس اجتماع محور فعال است و به صورت انفعالي عمل نمي نمايد و هر جا کمک نياز باشد ، به سرعت به خدمت مي شتابد و روند ارائه خدمات به روش سنتي را از طريق تعامل با جامعه تقويت مي کند. پليس اجتماع محور رويکرد جديد پليس است که مجموعه ايي از برنامه هاي معطوف به تقويت تعاملات اجتماعي پليس و گروه هاي اجتماعي به ويژه اقشار آسيب پذير مانند زنان ، کودکان و سالمندان را از طرق گوناگون مانند تشکيل انجمن هاي مشورتي محله اي و با تأکيد بر حل مسئله از طريق گفتگو در بر مي گيرد. پليس اجتماع محور وظايف ديگري چون کاهش احساس ناامني ، کاهش تعداد شکايات عليه خود ، افزايش اطلاعات عمومي در خصوص شيوه هاي پيشگيري از جرم ، را از طريق جلب مشارکت شهروندان بر عهده گرفته است تا موجبات افزايش رضايت مردم از پليس و ارتقاء ميزان اعتماد عمومي به پليس و در نهايت احساس امنيت را فراهم نمايد . اگر پليس اجتماع محور بتواند شهروندان را در فرآيند تصميم گيري هاي امنيتي دخالت دهد نه تنها ميزان احساس ، تفکر و عمل کنشگران اجتماعي به سوي پليس تغيير مي کند بلکه اين تغيير در طول زمان تداوم بيشتري نيز خواهد يافت. تداومي که بر ميزان تعهد اجتماعي افراد جامعه مي افزايد. در نهايت ذکر اين مسئله لازم است که رويکرد جامعه محور پليس هرگز به معناي نفي و انکار مبارزه با بزهکاران نمي باشد، بلکه قاطعانه تر از شيوه سنتي با اين گروه به مبارزه مي پردازد. بنابراين در رويکرد “جامعه محور ” امنيت مردم بر امنيت حکومت ترجيح دارد. ظهور پليس حرفه اي و مردمي ( 110 ) در ايران از آنجا ناشي مي شود که صرف حرفه گرايي پليس پيامدي جز جدايي مردم از پليس را در بر نداشت لذا سازمان در حالي که تأکيد بر تخصصي بودن خود دارد سعي در ايجادتعامل مناسب با مردم و مشارکت آنها در حفظ نظم و امنيت دارد .
1 – بررسي تعامل ميان پليس و مردم
از جمله اهداف اصلي پليس و به عبارتي فلسفه ي وجودي نيروي پليس در جامعه ايجاد امنيت و استقرار آرامش و آسايش عمومي در جامعه از طريق برقراري نظم و کنترل بزهکاري است. اين مهم بدست نمي آيد مگر با ايجاد ارتباط و تعامل مناسب با شهروندان و پليس. لذا پليس ناچار از ايجاد يک سياست مشارکتي در برقراري نظم و امنيت مي باشد. اعتماد اجتماعي از جمله مفاهيم بنيادي جامه شناسي است که نه تنها با مرور زمان اهميت خود را از دست نمي دهد بلکه با تحولات به وجود آمده در دنياي امروز توجه به آن روز به روز از اهميت بيشتري برخوردار مي شود. اعتماد اجتماعي اطمينان به قابليت و توانايي يک شخص يا يک سيستم است که بيانگر پاکدامني ، ايمان به مردم ، آرامش و . . . است.
اهميت اعتماد اجتماعي از آنجا ناشي مي شود که نه تنها شرايطي را فراهم مي سازد که تعاملات ، مقبوليت و مشروعيت نظام گسترش مي يابد بلکه هزينه هاي اجتماعي و اقتصادي جامعه را تا حد زيادي کاهش مي