پایان نامه رایگان با موضوع آموزش و پرورش، دانش آموزان، مواد مخدر

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

کهن ترين شيوه همکاري بين پليس و مدارس است و از ابتداي قرن بيستم مورد استفاده قرار گرفته است . در شروع کار ، اين الگو شامل درس هاي موردي در مورد امنيت دوچرخه سواري ، امنيت جاده يا پيشگيري از سؤاستفاده از کودکان بوده است . در طول زمان تأکيد زيادي بر پيشگيري و مخصوصا پيشگيري از مواد مخدر صورت صورت گرفته است . بسياري از اين برنامه هاي دو جانبه و محدود به پليس و مدارس يا ادارات آموزش و پرورش بوده است . بسياري از ادارات پليس سخنراني هايي را درباره موضوعات مرتبط با جرم براي دانش آموزان ، معلمان و کارکنان مدارس برگزار مي کنند . براي مثال در کانادا ادارات پليس وينيپگ و کالگاري سلسله اي از سخنراني ها را براي مدارس و و