پایان نامه در مورد رفتار خزشی خاک ماسه‌ای مسلح شده

آگوست 22, 2016 Off By 92
پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی رفتار خزشی خاک ماسهای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی

تکه هایی از متن :

 

2-6- تغییرشکل‌های خزشی در خاک‌های رسی

2-6-1- آزمایش خزشی یک بعدی

مکانیسم تغییرشکل‌های خزشی در خاک‌های رسی از دیدگاه‌های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. بیوسمن (1963) بیان کرد، تغییرشکل‌هایی وجود دارد که به طور خطی با لگاریتم زمان افزایش می‌یابد. مایکل و سوگا[1] (2005) تراکم ثانویه را ناشی از آرایش مجدد ذرات، تماس و لغزش ذرات و خروج مایع منفذی از منافذ ریز تحت تنش های ثابت بیان کردند. لامبه[2] (1958)، خروج و استهلاک مایع منفذی از منافذ ریز را از جمله دلایل تراکم ثانویه معرفی نمود. بری و پوسکیت[3] (1972)، دی ژانگ[4] (1968)، ناکائوکا و همکاران[5] (2004)، ناوارو و آلانسو[6] (2001) به این نتیجه رسیدند که انتقال آب از منافذ کوچک به بزرگ دلیل تراکم ثانویه می‌باشد و در تنش‌های موثر ثابت، طی مرحله خزشی، متوسط برخورد ذرات بایستی ثابت باشد. مکانیسم‌ها و فاکتورهای تاثیرگذار بر تراکم ثانویه، توسط محققان زیادی از جمله، باردن (1969)، هاوی و والس[7] (1962)، مادهای و سیردهاران[8] (1963)، مسری و کاسترو (1987)، ناوارو و آلسانو (2001)، السن و مسری[9] (1970)، سیردهاران و پراکاش[10] (1998)، سیردهاران و روا[11] (1982)، ونگ و همکاران[12] (2007)، مورد مطالعه قرار گرفته واغلب آن‌ها براین باورند که تغییرشکل‌ها براثر لغزش و آرایش مجدد ذرات در تنش‌های ثابت اتفاق می افتد و مکانیسم‌های خزشی ناشی از تغییرشکل، برخورد، لغزش ذرات بر روی هم و تراکم منافذ کوچک می‌باشد. به دلیل عدم اطلاعات کافی در زمینه تاثیر منافذ کوچک بر رفتار خزشی، سهم منافذکوچک بر رفتار خزشی هنوز به درستی مشخص نشده است. نتایج آزمایش [13] (MIP) بر نمونه‌های کائولونیت نشان می‌دهد که طی خزش، تغییرات حجمی در منافذ بزرگ اتفاق می‌افتد. (ونگ و همکاران 2007)

گریفت و جوشی[14] (1991)، رنج منافذ درگیر در آزمایش خزشی را با انجام یک سری آزمایشات (MIP) بر‌ نمونه‌های رسی کائولونیتی مورد بررسی قرارداده و این محدوده را  100-1000 nm بیان کردند. بنابراین، اندازه منافذ بزرگ برای عملکرد نیروهای لایه‌ای مضاعف مناسب می‌باشد و تراکم منافذ کوچک در طول آزمایش خزش را می‌توان نادیده گرفت.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی رفتار خزشی خاک ماسهای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی