پایان نامه در مورد توسعه منحنی های شکنندگی برای ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 توسعه منحنی های شکنندگی برای ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی

تکه هایی از متن :

1-2 شرح مسئله

    خطر لرزه ­اي بیانگر پتانسیل خسارت ایجاد شده در سازه ناشی از وقوع زلزله است. خسارت یا شکست در سیستم سازه اي، بصورت عدم حفظ عملکرد مطلوب آن در هنگام وقوع زلزله تعریف می­شود ( Nielson[1]، 2005 ).

به منظور تحلیل شکست از دیدگاه مهندسی در یک سیستم سازه­ای، بایستی آستانه­ ی رخداد شکست با استفاده از پارامتر های ریاضی به صورت کمی بیان شود. یکی از پارامتر هاي مهم در برآورد خسارت سازه­ اي بزرگی و شدت زمین­ لرزه می­باشد. از جمله پارامتر هایی که در تحلیل شکنندگی  بعنوان معیار بزرگی و شدت جنبش­ هاي لرزه­ اي زمین در نظر گرفته می­شود، می­توان از بیشینه شتاب زمین (PGA)، بیشینه سرعت زمین (PGV)، بیشینه تغییر مکان زمین (PGD)، شتاب طیفی (Sa)، سرعت طیفی (Sv)، تغییر مکان طیفی (Sd) و شدت مرکالی نام برد( شهسوار، 1381).

در برآورد خطر لرزه ­اي سازه پارامتر هایی نظیر شکل پذیري تغییر مکانی، شکل پذیري انحنایی، تغییر مکان مطلق عضو، انرژي هیسترتیک جذب شده توسط المان و …. براي تعیین حالات خسارت مورد استفاده قرار می­گیرد. در تحلیل آسیب پذیري یک سیستم، به دنبال جمع ­آوري و پردازش داده­ هاي پاسخ سازه تحت اعمال جنبش شدید زمین هستیم. به منظور پردازش آماري رفتار سازه­ هاي مختلف، با استفاده از تئوري احتمالات می توان ارتباط بین شدت زلزله و آسیب پذیري سازه ­ها را در قالبی آماري مورد بررسی قرارداد. بررسی این ارتباط از دو دیدگاه حائز اهمیت است:

  • با در دست داشتن ارتباط آماري بین شدت زلزله و گسترده آسیب سازه­ ها می توان پیامد هاي رخداد زلزله­ هاي آینده را پیش ­بینی نمود.
  • با شناخت بیشتر نقص­ هاي موجود در طراحی سازه­ ها، امکان بهبود بیشتر آیین­نامه­ هاي لرزه­ اي فراهم شده و در نهایت باعث افزایش ایمنی سازه­ ها می­گردد (Nielson، 2005).

یکی از ابزارهاي کلیدي در ارزیابی خطر­پذیری لرزه اي [2]که امروزه استفاده از آن رواج یافته است، منحنی شکنندگی است. منحنی شکنندگی، احتمال فراگذشت آسیب سازه از یک سطح آسیب مشخص را براي چندین سطح خطر از جنبش هاي لرزه اي زمین بیان می­کند. این منحنی کاربردهاي فراوانی قبل و بعد از وقوع زلزله دارد، بطوریکه ضمن ارزیابی آسیب پذیری لرزه­اي در مواردي دیگر از جمله تعیین اولویت­ ها در مقاوم­ سازي سازه­ ها و همچنین برنامه ­ریزي مدیریت بحران مورد استفاده قرار می­گیرد.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :توسعه منحنی های شکنندگی برای ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی

Author: 92