پایان نامه درباره :کنترل نظارتی قوانین فازی با یک الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

کنترل نظارتی قوانین فازی با یک الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه

تکه هایی از متن :

مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1- مروری بر ادبیات تحقیق

کنترل در سیستم‌های غیر‌فعال از پیش به شکل ثابت تعیین می‌شود که در مواجهه با شرایط جدید کارایی کمی دارد. بحث اصلی در سیستم‌های فعال استفاده از یک پردازنده با قابلیت پردازش خوب می‌باشد که ابتدا از هر پارامتر سازه، نمونه دیجیتالی بگیرد و سپس روش کنترلی مورد نظر را روی آن پیاده کرده و خطای حلقه بسته کنترل سازه را به حداقل برساند.در سال 2011 یانیک و همکاران روش‌های کنترل فعال و غیر فعال را مقایسه نموده و نشان دادند دو کنترل فعال می‌تواند در مهار سازه بسیار موثر باشد[1]. تاکنون روش‌های ریاضی گوناگونی برای کنترل فعال حلقه بسته مطرح شده است که می توان به کار دشموخ و همکاران اشاره کرد که از روش کنترل فعال LQR برای میرایی جرم سازه‌ها استفاده نمودند و به نتایج خوبی دست یافتند[2]. با توجه به مطالعات انجام شده در سال 2013 ژانگ و همکاران از روش کنترل مقاوم با استفاده از کنترلر فاز و بهره برای کنترل فعال سازه استفاده نمودند و نشان دادند کنترل حلقه بسته مقاوم، قادر به بهبود پاسخ تا حد زیادی می‌باشد[3]. هی و همکاران برای کنترل فعال سازه از عملگرهای فوتواستریکتیو که با نور ماورابنفش می‌توانند تغییر شکل دهند استفاده نمودند که یک روش نو می‌باشد.[4]. پیچیدگی محاسبات کنترلی در کنترل معمول حلقه بسته از یک سو حجم محاسبات را بالا برده و ممکن است پردازنده نتواند به شکل خوبی پردازش کند و در اصطلاح جا بماند. از سوی دیگر به علت به کار بردن معادلات غیر خطی و تقریب آن‌ها با مدل خطی ریاضی، در پاسخ نهایی سیستم خطای تقریب وجود دارد که باعث عدم قطعیت پاسخ می‌شود. دو عامل فوق استفاده از روش‌های کنترل هوشمند نظیر مجموعه‌های فازی یا شبکه‌های عصبی را، معقولانه‌تر می‌کند. در سال‌های اخیر استفاده از این سیستم‌ها در حل مسائل مربوط به سازه و خرابی‌های زلزله یا سونامی نتایج خوبی در پی داشته است. در همین راستا یانگ و همکاران روی تخمین میزان خرابی زلزله با استفاده از سیستم هوش مصنوعی بر مبنای فازی کار کردند و نشان دادند مجموعه فازی با متوسط خطای 10 درصد قادر به پیشبینی PGA می‌باشد[5]. کومار و همکاران از سیستم فازی برای کنترل فعال سگ دست با استفاده از سنسورهای پیزو بهره بردند[6]. سینگ و همکاران از تلفیق فازی و شبکه عصبی کوهنن برای تخمین منطقه تحت سونامی در شهر ایشینوماکی استفاده نمودند[7]. همچنین برای کنترل نیمه‌فعال سازه که با استفاده از دمپر انجام می‌گیرد نیز از روش‌های هوش مصنوعی استفاده شده است. هاروی و همکاران محدودیت‌های کنترل نیمه فعال را روی سازه نشان دادند[8]. همچنین پیزال و همکاران روی پاسخ دینامیکی سازه با کنترل نیمه فعال کار کردند و نشان دادند هوش مصنوعی منجر به کاهش حجم محاسبات خواهد شد[9]. کیم و همکاران و پاستیا و همکاران از روش فازی برای کنترل نیمه فعال سازه استفاده نمودند و به نتایج قابل ملاحظه‌ای دست یافتند[10] و [11]. پورزینلی و همکاران از سخت افزار VSCD به همراه مجموعه فازی برای کنترل نیمه فعال سازه استفاده نمودند که یک روش نو همراه با هوش مصنوعی می‌باشد[12].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :کنترل نظارتی قوانین فازی با یک الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه

Author: 92