پایان نامه درباره موسیقی درمانی، گروه کنترل، انحراف معیار

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

ه درمانی
N(%)
موسیقی درمانی
N(%)
کنترل
N(%)
آزمون آماری
جنس
مرد
(3/53)16
(50)15
(60)18
p=267/0
df=2 , χ^2= 731/0
زن
(7/46)14
(50)15
(40)12
وضعیت تاهل
مجرد
(3/3)1
(20)5
(7/6)2
p= 114/0
df=4 , χ^2= 442/7
متاهل
(7/96)29
(7/76)23
(3/93)28
مطلقه
(0)0
(3/3)1
(0)0
میزان تحصیلات
بی سواد
(3/13)4
(10)3
(7/16)5
p=436/0
df=8 , χ^2= 976/7
ابتدایی
(10)3
(3/13)4
(3/23)7
راهنمایی
(3/13)4
(7/26)8
(30)9
دبیرستان
(7/36)11
(7/26)8
(7/16)5
دانشگاهی
(7/26)8
(3/23)7
(3/13)4
شغل(مرد و زن)
بیکار
(0)0
(3/3)1
(0)0
p= 779/0
df=14
χ^2= 772/9
کارگر(مرد(
(3/3)1
(3/3)1
(10)3
خانه دار
(3/33)10
(30)9
(3/23)7
شاغل در منزل
(10)3
(7/16)5
(20)6
شاغل خارج از منزل
(3/13)4
(3/13)4
(3/13)4
آزاد
(7/16)5
(20)6
(3/23)7
کارمند
(20)6
(10)3
(3/3)1
بازنشسته
(3/3)1
(3/3)1
(7/6)2
درآمد
دخل و خرج برابر
(60)18
(3/63)19
(3/53)16
p= 912/0
df=4 , χ^2= 984/0
دخل بیشتر از خرج
(10)3
(3/13)4
(3/13)4
دخل کمتر خرج
(30)9
(3/23)7
(3/33)10
تحت پوشش بیمه
هستم
(3/73)22
(3/53)16
(3/43)13
p= 058/0
df=2 , χ^2= 701/5
نیستم
(7/26)8
(7/46)14
(7/56)17
بستری در بیمارستان
بله
(50)15
(60)18
(50)15
p=669/0
df=2 , χ^2= 804/0
خیر
(50)15
(40)12
(50)15
سابقه عمل جراحی
بله
(0)0
(0)0
(0)0
p= 00/1
df=2 , χ^2= 000/0
خیر
(100)30
(100)30
(100)30
نوع بیهوشی
اسپینال
(3/33)10
(7/36)11
(3/33)10
p=952/0
df=2 , χ^2= 098/0
عمومی
(7/66)20
(3/63)19
(7/66)20
سن
میانگین±انحراف معیار
3/45
86/42
56/45
p= 267/0
df=2 , F=341/1
07/6
40/7
54/7
فاصله اطمینان
(57/47-03/43)
(63/45-10/40)
(38/48-75/42)
جدول 4-2: میانگین و انحراف معیار میزان درد و اضطراب بیماران تحت عمل جراحی در سه گروه مورد مطالعه در زمان های مختلف
متغیر
گروه
زمان
میانگین
انحراف معیار
فاصله اطمینان
درد
کنترل
قبل از مداخله
6/9
67/0
(85/9-35/9)
8 ساعت بعد جراحی
86/
77/0
(06/9-48/8)
16 ساعت بعد جراحی
06/
78/0
(36/8 -77/7)
رایحه درمانی
قبل از مداخله
23/9
81/0
(54/9-93/8)
8 ساعت بعد جراحی
16/
26/1
(64/6 -70/5)
16 ساعت بعد جراحی
86/
01/1
(33/7-94/5)
موسیقی درمانی
قبل از مداخله
8/8
79/1
(47/9-13/8)
8 ساعت بعد جراحی
53/7
83/1
(22/8-85/6)
16 ساعت بعد جراحی
63/
86/1
(33/7-94/5)
اضطراب
کنترل
قبل از مداخله
73/
53/1
(30/9-16/8)
8 ساعت بعد جراحی
1/8
45/1
(64/8-56/7)
16 ساعت بعد جراحی
96/
40/1
(49/8-44/7)
رایحه درمانی
قبل از مداخله
6/7
46/2
(52/8-68/6)
8 ساعت بعد جراحی
5/4
37/2
(39/5-61/3)
16 ساعت بعد جراحی
9/1
81/1
(57/2-22/1)
موسیقی درمانی
قبل از مداخله
56/
15/3
(74/8-39/6)
8 ساعت بعد جراحی
2/6
23/3
(41/7-99/4)
16 ساعت بعد جراحی
36/
03/3
(50/6-23/4)
در بررسی میانگین و انحراف معیار گروه های مورد مطالعه مشاهده می شود که میزان درد و اضطراب بیماران بعد از عمل جراحی در گروه کنترل و موسیقی درمانی با گذشت زمان کاهش یافت که می تواند به علت بهبودی بعد از عمل جراحی باشد ولی در گروه رایحه درمانی در مقایسه با گروه های کنترل و موسیقی درمانی میزان درد و اضطراب بعد از عمل جراحی با گذشت زمان به مقدار بیشتری کاهش یافت که این می تواند نشان دهنده تاثیر مثبت رایحه درمانی بر کاهش میزان درد و اضطراب بعد از جراحی باشد.
جدول 4-3: مقایسه میانگین و انحراف معیار میزان درد و اضطراب بیماران تحت عمل جراحی در سه گروه مورد مطالعه قبل و 8 ساعت بعد از جراحی
متغیر
گروه
میانگین تغییرات درد و اضطراب
انحراف معیار
فاصله اطمینان
آزمون آماری
درد
کنترل
83/0
46/0
(01/1-66/0)
p= 000/0
df=2
F=14/59
رایحه درمانی
06/3
23/1
(53/3-61/2)
موسیقی درمانی
26/1
64/0
(51/1-03/1)
اضطراب
کنترل
63/0
55/0
(84/0-42/0)
p= 000/0
df=2, F=479/49
رایحه درمانی
1/3
42/1
(63/3-57/2)
موسیقی درمانی
36/1
76/0
(65/1-08/1)
میانگین و انحراف معیار کاهش تغییرات ایجاد شده در میزان درد و اضطراب قبل و 8 ساعت بعد از جراحی در سه گروه مورد مطالعه، نشان دهنده تفاوت معنی دار آماری (05/0 p) می باشد و برای مشخص کردن این تفاوت در بین گروهها از آزمون توکی استفاده شده است.
جدول 4-4: مقایسه اختلاف میانگین تغییرات میزان درد و اضطراب قبل و 8 ساعت بعد از جراحی در بین گروهها با استفاده از پس آزمون توکی
متغیر
گروه ها
اختلاف میانگین تغییرات گروه ها
آزمون آماری
درد
کنترل – موسیقی درمانی
43/0
p= 121/0
کنترل – رایحه درمانی
23/2
p= 000/0
موسیقی درمانی – رایحه درمانی
8/1
p= 000/0
اضطراب
کنترل – موسیقی درمانی
73/0
p= 014/0
کنترل – رایحه درمانی
47/2
p= 000/0
موسیقی درمانی –رایحه درمانی
73/1
p= 000/0
تغییرات ایجاد شده در میزان درد ( میانگین کاهش درد 8 ساعت بعد از جراحی) در گروه کنترل با گروه موسیقی درمانی از لحاظ آماری تفاوت معنی دار آماری نداشت (05/0 p ). که می تواند نشان دهنده عدم تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش درد بیمار 8 ساعت بعد از عمل جراحی باشد.
تغییرات ایجاد شده در میزان اضطراب ( میانگین کاهش اضطراب 8 ساعت بعد از جراحی ) در گروه کنترل با گروه موسیقی درمانی تفاوت معنی دار دارد (05/0 p ) و میزان کاهش اضطراب در گروه موسیقی درمانی بیشتر از گروه کنترل می باشد که این می تواند نشان دهنده تاثیر مثبت موسیقی درمانی بر کاهش اضطراب بیمار 8 ساعت بعد از عمل جراحی باشد.
تغییرات ایجاد شده در میزان درد و اضطراب ( میانگین کاهش درد و اضطراب 8 ساعت بعد از جراحی) در گروه رایحه درمانی با گروه های کنترل و موسیقی درمانی تفاوت معنی دار داشت (05/0 p ) و میزان کاهش درد و اضطراب 8 ساعت بعد از جراحی در گروه رایحه درمانی بیشتر از گروه های کنترل و موسیقی درمانی بود که این می تواند نشان دهنده تاثیر مثبت رایحه درمانی بر کاهش درد و اضطراب بیماران 8 ساعت بعد از عمل جراحی باشد و تاثیر رایحه درمانی بر کاهش درد و اضطراب بیمار 8 ساعت بعد از عمل جراحی بیشتر از تاثیر موسیقی درمانی بود.
جدول 4-5: مقایسه اختلاف میانگین تغییرات میزان درد و اضطراب قبل و 16 ساعت بعد از جراحی در سه گروه مورد مطالعه با استفاده از آزمون ANOVA
متغیر
گروه
میانگین تغییرات درد و اضطراب
انحراف معیار تغییرات
فاصله اطمینان
تغییرات
آزمون آماری
درد
کنترل
53/1
62/0
(77/1-30/1)
p= 000/0
df=2, F=117/235
رایحه درمانی
36/6
1/1
(78/6-96/5)
موسیقی درمانی
16/2
02/1
(55/2-79/1)
اضطراب
کنترل
76/0
62/0
(01/1-53/0)
p= 000/0
df=2, F=008/125
رایحه درمانی
7/5
84/1
(39/6-01/5)
موسیقی درمانی
2/2
92/0
(55/2-85/1)
جدول 4-6: مقایسه اختلاف میانگین تغییرات میزان درد و اضطراب قبل و 16 ساعت بعد از جراحی در بین گروهها با استفاده از آزمون توکی
متغیر
گروه ها
اختلاف میانگین تغییرات گروه ها
آزمون آماری
درد
کنترل – موسیقی درمانی
63/0
p= 028/0
کنترل – رایحه درمانی
83/4
p= 000/0
موسیقی درمانی – رایحه درمانی
2/4
p= 000/0
اضطراب
کنترل – موسیقی درمانی
43/1
p= 000/0
کنترل – رایحه درمانی
93/4
p= 000/0
موسیقی درمانی – رایحه درمانی
5/3
p= 000/0
مقایسه اختلاف میانگین تغییرات میزان اضطراب قبل و 16 ساعت بعد از جراحی در بین گروه ها نشان داد که بین گروه کنترل – موسیقی درمانی (00/0) ، کنترل – رایحه درمانی( (00/0) تفاوت آماری معنی داری وجود دارد.
مقایسه اختلاف میانگین تغییرات میزان درد 16 ساعت بعد از جراحی در بین گروه ها نشان داد که بین گروه کنترل – موسیقی درمانی (02/0) ، کنترل – رایحه درمانی ( 00/0) و (00/0) تفاوت آماری معنی داری وجود دارد.
نمودار 1: نمودار خطی میانگین میزان درد در گروه های مورد مطالعه در زمان های مختلف
نمودار2: نمودار خطی میانگین میزان اضطراب در گروه های مورد مطالعه در زمان های مختلف
تغییرات ایجاد شده در میزان درد و اضطراب ( میانگین کاهش درد و اضطراب 16 ساعت بعد از جراحی ) در گروه کنترل با گروه موسیقی درمانی تفاوت معنی دار داشت (05/0 p ) . میزان کاهش درد و اضطراب 16 ساعت بعد از جراحی در گروه موسیقی درمانی بیشتر از گروه کنترل می باشد که می تواند نشان دهنده تاثیر مثبت موسیقی درمانی بر کاهش درد و اضطراب بیمار 16 ساعت بعد از عمل جراحی باشد.
تغییرات ایجاد شده در میزان درد و اضطراب ( میانگین کاهش درد و اضطراب 16 ساعت بعد از جراحی ) در گروه رایحه درمانی با گروه های کنترل و موسیقی درمانی تفاوت معنی دار آماری دارد (05/0 p ) و میزان کاهش درد و اضطراب 16 ساعت بعد از جراحی در گروه رایحه درمانی بیشتر از گروه های کنترل و موسیقی درمانی می باشد که این می تواند نشان دهنده تاثیر مثبت رایحه درمانی بر کاهش درد و اضطراب بیمار 16 ساعت بعد از عمل جراحی باشد و تاثیر رایحه درمانی بر کاهش درد و اضطراب بیمار 16 ساعت بعد از عمل جراحی بیشتر از تاثیر موسیقی درمانی بود.
فصل پنجم:
بحث و نتیجه گیری
هدف از این مطالعه بررسی تاثیر موسیقی و رایحه درمانی بر اضطراب و درد بیماران تحت جراحی عمومی بود که در مرکز آموزشی درمانی سینا وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز صورت پذیرفت. این فصل به منظور تعبیر و تفسیر یافته ها ارائه می گردد. در این فصل ابتدا خلاصه ای از نتایج حاصل از مطالعه که در فصل قبل آمده با نتایج چند مطالعه مشابه مقایسه و مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با بررسی نتایج بحث شده، نتیجه نهایی مشخص شده و بر اساس آن کاربرد یافته ها و پیشنهاداتی در این زمینه بیان می گردد. همچنین اشاره ای نیز به محدودیت های پژوهش شده و پیشنهادات برای پژوهش های بعدی مطرح می شود.
مرور متون نشان می دهد که اگر چه مطالعات گذشته به بررسی تاثیر موسیقی و رایحه درمانی بر اضطراب و درد بیماران در انواع مختلف بیماری ها پرداخته اند، ولی نتایج متناقضی را گزارش کرده اند.
در پژوهش حاضر اولین فرضیه عبارت است از ” سطح اضطراب بیماران گروه مداخله (موسیقی و رایحه درمانی ) با گروه کنترل متفاوت است.”
در رابطه با فرضیه فوق، نتایج مطالعه حاضر این فرضیه را تایید کرد به طوری که در گروه های دریافت کننده مداخلات موسیقی و رایحه درمانی، اضطراب بیماران کمتر شده است.
در یک مطالعه کارآزمایی بالینی Liu ، Chang و Chen ( 2010 ) که بر روی اضطراب و درد زنان اول زا 39-18 ساله بدنبال زایمان واژینال انجام دادند نمونه ها را به دو گروه کنترل و مداخله تقسیم کردند که هر گروه 30 نفر بودند. در این مطالعه موسیقی دلخواه یکبار به مدت 30 دقیقه در فاز تاخیری زایمان و یکبار هم در فاز فعال زایمان با استفاده از هدفن پخش شد. اضطراب و درد بیماران 30 دقیقه بعد از مداخله توسط پرستار با استفاده از مقیاس VAS اندازه گیری شد. نتایج مطالعه نشان داد درد در فاز تاخیری زایمان به طور معنی دار