پایان نامه درباره موسیقی درمانی، محدودیت ها، رضایت مندی

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

مان ترخیص از اتاق ریکاوری در بین گروهها وجود نداشت. همچنین رایحه درمانی بر درد بعد از عمل بیماران تاثیر معنی داری نداشت با این حال بیماران در گروه آزمون میزان رضایت مندی و کنترل درد بالاتری را در مقایسه با گروه کنترل گزارش کردند (93). نتایج این مطالعه با نتایج پژوهش حاضر همخوانی ندارد.که به علت تفاوت در روش اجرای مطالعه وتعداد دفعات اشتنشاق می باشد.
نتیجه گیری نهایی
در این مطالعه نتایج یافته های پژوهش حاکی از آن است که اجرای مداخلات موسیقی و رایحه درمانی منجر به کاهش درد و اضطراب بیماران تحت عمل جراحی کوله سیستکتومی بعد از دریافت مداخلات می شود. میزان کاهش درد و اضطراب بعد از جراحی در گروه رایحه درمانی بیشتر از گروه های کنترل و موسیقی درمانی می باشد که نشان دهنده تاثیر مثبت رایحه درمانی بر کاهش درد و اضطراب بیمار بعد از عمل جراحی می باشد و تاثیر رایحه درمانی بر کاهش درد و اضطراب بیمار بعد از عمل جراحی بیشتر از تاثیر موسیقی درمانی است.
پس میتوان عنوان کرد که فزضیههای پژوهش در مطالعه تحت عنوان” تأثیر موسیقی و رایحه درمانی بر اضطراب و درد بیماران تحت جراحی عمومی ” پذیرفته میشود.
کاربرد یافته ها
کاربرد یافته ها در آموزش پرستاری
طراحان و مجریان آموزش پرستاری می توانند با استفاده از یافته های این تحقیق، برنامه آموزشی را به نحوی تنظیم و اجرا کنند که پرسنل پرستاری و دانشجویان با مفهوم موسیقی و رایحه درمانی در بیماران تحت عمل جراحی و تاثیرات این دو مداخله پرستاری بر پیامدهای عمل( مثل درد و اضطراب) بیشتر و بهتر آشنا بشوند و با ارائه مراقبت های صحیح و اصولی در جهت بهبود وضعیت بالینی بیماران و کاهش درد و اضطراب بیماران تحت عمل جراحی عمومی ( مثل کوله سیستکتومی) قدم بردارند.
اجرای مدل مراقبت مشارکتی بر درد و اضطراب بیماران جراحی عمومی تاثیر مثبتی دارد و باعث بهبود آن میشود. الگوهاي پرستاري تابلوهاي راهنما براي انجام مراقبتهاي پرستاري هستند؛ استفاده از مدلهاي پرستاري، بخصوص مدلهايي که با فرهنگ جامعه سنخيت داشته باشند ميتواند در انجام مراقبتهاي پرستاري و از طرفي در تداوم مراقبتها موثر بوده و همچنين تضادهاي احتمالي در انجام مراقبت را کنترل نمايند. همچنین از آنجا که پرستاران در تيم مراقبت‌هاي بهداشتي- درماني داراي جايگاه ويژه‌ای ميباشند و فارغ التحصيلان اين رشته در جامعه نيز ميتوانند خدمات ارزنده‌اي جهت رفع مشکلات مددجويان ارائه دهند.
کاربرد یافته ها در پژوهش پرستاری
با توجه به گسترش روز افزون علوم و تکنولوژی و نیز توسعه علم پرستاری همگام با آن، نیاز به تحقیقات گسترده برای ارتقای کیفیت مراقبت های پرستاری در ابعاد مختلف، بیش از پیش احساس می شود. در این راستا هر پرستار دارای سهم با ارزشی در شکل گیری پژوهش پرستاری است و در قبال انجام مشارکت هایی باید مسئول باشند.
اجرای مراقبتها بر اساس تئوریهای پرستاری به لحاظ جامعیت میتواند منجر به نتایجی اثربخش در ابعاد مختلف گردد. با انجام تحقيق در هر علمي مي توان زمينه‌هاي حفظ و گسترش آن علم را به وجود آورد. يافته‌هاي اين پژوهش ميتواند نقطه شروعي براي پژوهشهاي آينده و پايه‌اي براي تحقيق در ساير روشهاي موثر بردرد و اضطراب بیماران تحت جراحی عمومی باشد.
پژوهشگر امیدوار است یافته های این پژوهش بتواند ضمن علاقه مند نمودن پژوهشگران، پایه و راهنمای مناسبی برای پژوهش های بعدی در مورد موسیقی و رایحه درمانی و تأثیرات آن بر درد و اضطراب بیماران باشد.
کاربرد یافته ها در بالین
امروزه تأکید زیادي بر استفاده از درمانهاي مکمل در سیستم بهداشتی می شود به طوري که درمانهاي مکمل را به عنوان یک عامل روانی با هدف ایجاد آرامش در موقعیت هاي تنش زا نام میبرند که اینها وسیله اي مناسب براي مداخله درمانی پرستاري بوده ویک ابزار ارزان و غیر تهاجمی است که پرستار می تواند در کنار سایر مراقبتهاي پرستاري در بالین به راحتی اجرا کند.
بطور معمول تکیه گاه اصلی درمان اضطراب و درد، استفاده از داروهای ضد اضطراب و ضد درد می باشد. اما این داروها در همه بیماران تحت جراحی عمومی موثر نیستند، بعلاوه، اغلب اثرات جانبی ناخواسته ایجاد کرده و در ضمن موجب افزایش هزینه‏های درمان می‏گردد. بنابراین استفاده از روش‏های غیر دارویی بطور توام با روش‏های دارویی سبب کم شدن اضطراب و درد می‏شود.
استفاده از روش های غیردارویی ذهنی و شناختی مثل موسیقی و رایحه درمانی بطور موثری درد و اضطراب ناشی از اقدامات تهاجمی دردناک را کاهش می دهد. پایه انحراف فکر بر این اساس هست که اگر تشکیلات مشبک در ساقه مغز تحریکات حسی کافی و متنوعی دریافت کند، می تواند به صورت انتخابی از انتقال احساساتی نظیر درد جلوگیری کرده و آن را نادیده بگیرد. پرستاران اغلب اوقات تدابیری را برای اضطراب و تسکین درد بکار می برند، که موسیقی و رایحه درمانی به عنوان قسمتی از پرستاري مورد استفاده قرار می گیرد و اين نوع مداخلات مؤثر، ساده و كم خطر مي باشند و به رعایت زمان خاص و مصرف تجهيزات پرهزینه نیاز ندارند. علاوه بر آن، عوارضي كه در اثر مصرف داروها ايجاد مي شود در استفاده از روش های غيردارويي تسكين درد و اضطراب وجود ندارد و بيماران نيز به استفاده از اين روش ها تمایل نشان ميدهند.
محدودیت های پژوهش و پیشنهاد برای پژوهش های آینده
این مطالعه دارای محدویت هایی می باشد از جمله: جامعه مورد پژوهش در این مطالعه، از یک مرکز درمانی انتخاب شدند که ممکن است به سایر بیماران قابل تعمیم نباشد. از این رو پیشنهاد می شود که مطالعات آتی بر روی نمونه وسیع تری از بیماران و در مراکز متعددی انجام گیرد. با توجه به اینکه در این مطالعه، درد و اضطراب بیماران بعد از دریافت مداخلات، فقط دو بار مورد سنجش قرار گرفت، لذا پیشنهاد می شود برای دسترسی به اهداف، در مطالعات آتی سنجش درد و اضطراب بیماران در چندین فاصله زمانی بعد از اجرای مداخلات انجام گیرد تا تأثیرات طولانی مدت مداخلات موسیقی و رایحه درمانی بر درد و اضطراب بیماران مورد بررسی قرار گیرد. همچنین پیشنهاد می شود که در مطالعات آتی تأثیر این مداخلات بر روی شاخص های فیزیولوژیک و علایم حیاتی بیماران تحت جراحی عمومی مورد بررسی قرار گیرد.
منابع
1.Fisher P , Ward A. Complementary Medicine in Europe. British Medical Journal. 1994;307:107-11.
2.Barnes j. quality,efficacy and safety of complementary medicine. British journal clinical pharmacy. 2003;55:226-33.
3.Owen DK, Lewith G, Stephens CR, et al. Can doctors respond to patients increasing interest in complementary and alternative medicine. British Medical Journal. 2001;322:154-63.
4.Botting DA, Cook R, et al. Complementary medicine :knowledge,use and attitude of doctors. complement therapy nursing midwifery. 2000;6:41-7.
5.Zollmon C, Vickers A, et al. ABC of complementary medicine. British Medical Journal. 1999;319:1558-61.
6.Roach J, et al. lords call for regulation of complementary medicine. British Medical Journal. 2000;321:1365-69.
7.Zollman C , Vickers A, et al. Users and Practitioners of C0mplementary Medicine. British Medical Journal. 1999;319:836-38.
8.Schimpff , Steven C, et al, . Complementary medicine. Current opinion in oncology. 1997;9(4):327-31.
9.Eisenberg DM, et al. Trends in alternative medicine use in the United States. JAMA. 1998;280(18):1569-75.
10.Wuatt G, Fridman L, Given C, Given B, Beckrow K. complementary therapy use among older cancer patients. cancer practice. 2000;7:136-44.
11.Boon H, Stewart M, Kennard A, et al. use of complementary alternative medicine by breast cancer survivors in ontario. journal of clinical oncology. 2000;18:2515-21.
12.kalkhoran MA, karimollahi M, et al. Religiousness’ and preoperative anxiety.a Correlational study. Ann Gen psychiatry. JAN. 2007;29:6-13.
13.Swindale J E, et al. The Nurses role in giving pre-operative information to reduce anxiety in patients admitted to hospital for elective minor surgery. Journal of Advanced Nursing. 1989;14:899-905.
14.Heffline M, et al. Exploring nursing intervention for acute pain in the post Anesthesia care unit. Journal of post Anesthesia Nursing. 1990;14(6):321-8.
15.Dreqer V, Tremback T, et al. Management of preoperative anxiety in children. AORNJ. 2006;84(5): 778-80.
16.Barnason S, Zimmerman I, Nieveen I, et al. The effect of music intervention on anxiety in the patient after coronary artery bypass grafting. Heartlang. 2005;24(2):24-32.
17.Durling M, Milne D, Hutton M, Ryan S, et al. Decreasing patient’s preoperative anxiety:a Literature review. AUST Nurse J. 2007;14(11):35.
18.Gry R, strichartz, Charles B, et al, . Ronald miller local anesthesia. 2005;1:582-89.
19.Khorgami Z, Mollahosseini F, Soroush A, Nasiri S, Ghaffari M, Mahmoodzadeh H. Effect of Bupivacaine Adiministration with Catheter in Surgical Wound on Pain after Laparotomy. 2010;18(2):25-32.
20.Wilmore W, et al. ACS surgery. 2nd edition. Web md corporation. 2007.
21.Soroush A, Khorgami Z, Mobayen M, Mofid R, et al. Evaluation of the Effects of Perioperative Administration of Celecoxib on Pain Management and the use of narcotic after Laparoscopic Cholecystectomy. 2010;18(3):1-6.
22.Chia-Yen L, Su-Chiu C, Chung-Yi L, et al. Randomised controlled trial of the effectiveness of using foot reflexology to improve quality of sleep amongst Taiwanese postpartum women. 2011;27: 181–6.
23.Pourghaznein T, Ghafari F, et al. The effect of sole reflexology on severity of fatigue in pregnant women. 2006;12(4):5-12.
24.Park H, Cho G, et al. Effects of foot reflexology on essential hypertension patients. 2004;34(5):739-50.
25.ong RH, Kim DH, et al, . The effects of foot reflexion massage on sleep disturbance, depression disorder, and the physiological index of the elderly. 2006;36(1):15-24.
26.Mohseni M, Ebneshahidi A, Yazdkhasti P. The effect of patient-selected music on early postoperative pain, anxiety, and hemodynamic profile in cesarean section surgery. Anesth Pain Med. 2012;2(7):88-95.
27.Linda C, Cole M, Geri L. music as an adjuvant therapy in control of pain and symptoms in hospitalized adults:A systematic Review. 2012:1-20.
28.Nilsson U, Lindell L, Eriksson A, Kellerth T, . The effect of music intervention in relation to gender during coronary angiographic procedures: a randomized clinical trial. Eur J Cardiovasc Nurs. 2009;8(3):200-6.
29.Huang ST, Good M, Zauszniewski JA. The effectiveness of music in relieving pain in cancer patients: a randomized controlled trial. Int J Nurs Stud. 2010;47(11):1354-62.
30.Phipps MA, Carroll DL, Tsiantoulas A. Music as a therapeutic intervention on an inpatient neuroscience unit. Complement Ther Clinic Pract. 2010;16(3):138-42.
31.Gaye K, ET al.