پایان نامه درباره بررسی روش حفاری وتزریق

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

تکه هایی از متن :

– مطالعات

محمدشهودی وابوالفضل شمسایی درسال 1382 بابررسی تراوش از بدنه،پی وتکیه گاههای سدخاکی باشرایط مختلف به صورت سه بعدی،اثرتغییرات نفوذپذیری،عرض هسته وروشهای آب بندی برروی دبی عبوری رابااستفادهاز نرم افزار SEEP-3D  بررسی کردندکه یکی ازقویترین نرم افزارهای تحلیل حرکت آب درخاک به صورت سه بعدی است که بااستفاده از روش المان های محدودوبافرض جریان اشباع- غیراشباع ودرحالت پایدارآب درتراز نرمال،انجام گرفته است.سدهادرسه اصل ساخته شده که نتایج ذیل را استخراج کرده اند:

الف): با افزایش نفوذپذیری هسته تانزدیکی نفوذپذیری پوسته مقدار دبی متاثراز آن افزایش می یابدوپوسته اثرچندانی نداردولی درنفوذپذیری های هسته نزدیک نفوذپذیری پوسته،نمودار از حالت خطی خارج شده وبا افزایش نفوذپذیری هسته تغییرکمی دردبی حاصل می شود.

ب): درروشهای آب بندی،دیواره آب بند عملکرد بهتری نسبت به پتوی رسی داردودرصورت وجود دیوارآب بند،پتوی رسی تغییر خاصی در دبی عبوری ایجاد نمی کند.این مساله درهسته بانفوذپذیریهای مختلف دیده شده است.

ج): تغییرات دبی عبوری نسبت به عرض هسته درپایین به صورت منحنی می باشدکه درابتدا شیب آن تندوبا افزایش عرض هسته،شیب آن کاهش می یابدوبه حالت خطی نزدیک می شود،باتوجه به اینکه عرض هسته درکف باحجم هسته رابطه مستقیم دارد وحجم هسته نیز باهزینه ساخت آن رابطه دارد،می توان عرض هسته بهینه راباتوجه به دبی عبوری بدست آورد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

Author: 92