پایان نامه درباره بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

تکه هایی از متن :

  معيار‌هاي پذيرش

معیارهاي پذیرش تیرها و ستونها با توجه به ضوابط دستورالعمل بهسازي بررسی می‌شود. اما معیارهاي پذیرش مهاربندها ونیز تغییر مکانهاي نسبی مجاز طبقات بدلیل عدم وجود ضوابط آیین‌نامه‌اي، با توجه به مطالعات آزمایشگاهی انجام شده توسط فانستوك و همکاران مورد[22] ارزیابی قرار می‌گیرد.

maxµ   تقاضاي شکل‌پذیري نهایی مهاربند است. که با تقسیم تغییرشکل نهایی مهاربند در نقطه عملکرد سازه بر تغییرشکل تسلیم آن به دست می‌آید.

Cµ   تقاضاي شکل‌پذیري تجمعی BRB که با تقسیم  مجموع  تغییر شکل پلاستیک بر تغییر شکل  تسلیم مهاربند به دست می‌آید.

نتایج به دست آمده از تحقیق انجام شده به شرح زیر می‌باشد:

1-به منظور تخمین دقیق‌تر تغییرمکان نهایی سازه، استفاده از ضریب Cd=R براي تشدید تغییر مکان‌هاي الاستیک سیستم پیشنهاد می‌شود.

2- بررسی مدل‌ها در سطح خطر 1 نشان دهنده تجاوز مقادیر تغییرمکان نسبی طبقات و نیز شکل‌پذیري بیشینه مهاربندها نسبت به مقادیر مجاز پیشنهاد شده بالاخص در تراز ارزیابی میانگین بعلاوه انحراف معیار پاسخ ها µ+σ  است. به نظر می‌رسد، براي کنترل تغیرمکان‌هاي نسبی طبقات و بالا بردن سختی جانبی قاب‌ها نیاز به ضوابط سخت‌گیرانه‌تري باشد.

3- بررسی‌ها نشان دهنده تجاوز مقادیر ضریب اضافه مقاومت از مقادیر ذکر شده در آیین‌نامه است. البته با توجه به اینکه اجزاي قاب در دهانه مهاربندي براي بیشینه نیروي وارد از طرف سیستم طراحی می‌شود مطابق با AISC 2005 نیازي به اعمال ترکیب بارهاي ویژه براي این اجزا نیست.

4- بررسی معیارهاي پذیرش دستورالعمل بهسازي در سطح خطر1(در سطح ارزیابی متوسط پاسخ ها) بر روي مدل‌ها، نشان دهنده عملکرد مناسب تیرها، مهاربندها و ستون‌هاي کنترل شونده توسط تغییر شکل و برآوردن سطح عملکرد ایمنی جانی توسط آنها می‌باشد. با این وجود درصد قابل توجهی از ستون‌هاي کنترل شونده توسط نیرو، روابط مربوط به این نوع ستون‌ها را ارضا نمی‌کنند و در نتیجه این قاب‌ها در برقراري هدف بهسازي مبنا، یعنی ارضاي عملکرد ایمنی جانی در سطح خطر1، دچار مشکل هستند. البته ستون‌هاي قاب‌هاي ساده عملکرد بسیار مناسبتري در مقایسه با قاب‌هاي صلب از خود نشان می‌دهند و با کمی اغماض، برخی از آن‌ها عملکرد ایمنی جانی در سطح خطر 1را برآورده می‌نمایند.

5-بررسی‌ها نشان دهنده دقت مناسب تحلیل ظرفیتی انجام شده در بر‌آورد نیروي محوري ستون‌ها است. با این وجود یکی از دلایل عملکرد نامناسب ستون‌هاي کنترل شونده توسط نیرو بالاخص در قاب‌هاي صلب، عدم دقت تحلیل الاستیک انجام شده در برآورد لنگر خمشی ستون‌ها می‌باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

Author: 92