پایان نامه درباره بررسی رفتار سیستم های مختلف سازه ای

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

مقایسه رفتار سیستم ­های مختلف سازه­ ای تحت اثر خرابی پیشرونده با استفاده از تحلیل دینامیکی

تکه هایی از متن :

2-5 خطرپذیری سازه­ها

درآیین نامهUFC میزان خطرپذیری سازه ها براساس عواقبی که خرابی در سازه خواهد داشت، سنجیده می شود که مهم ترین این عواقب نیز تلفات جانی آن می باشد. بنابراین میزان سکنه هرسازه، مهم ترین نقش درخطرپذیری هر سازه را تعیین می کند. با توجه به جداول موجود درآیین نامهUFC3-301-01 ساختمان ها براساس اهمیت به 5 گروه تقسیم می شوند که درجدول2-2 آورده شده است.


 

جدول2-2- درجه اهمیت سازه ها دربحث خرابی پیش رونده

وضعیت سازه درجه اهمیت
ساختمان ها و یا سازه هایی که دراثرتخریب تلفات جانی اندکی خواهند داشت مانند:

·    انبارهای نگهداری مواد کشاورزی

·    تأسیسات موقت

·    انبارهای کم اهمیت

I
ساختمان ها و سازه هایی که درقسمتI.،III،IV،V قرارندارند. II
سازه هایی که در اثرتخریب، صدمات جانی ومالی فراوانی به همراه خواهند داشت، مانند:

·   ساختمان ها ویاسازه هایی که بیش از300 نفردر یک قسمت از آن گردهم جمع
می شوند.

·    مهدکودک ها ویامدارسی که بیش از250 نفرجمعیت دارند.

·    ساختمان ها ویادیگرسازهایی که بیش از500 نفرجمعیت دارند.

·    مراکزدرمانی با بیش از50 تخت درصورتی که خدمات مربوط به جراحی را ارائه ندهند.

·    زندان ها وساختمان های نیروی انتظامی

·    نیروگاه های برق، تصفیه خانه های آب وفاضلاب ویاسایرمراکزعمومی که درقسمتIVوV به آن اشاره نشده است.

·    ساختمان ها ویا دیگرسازه هایی که شامل مقادیر قابل توجهی مواد سمی، قابل اشتعال ویا منفجره ویادیگر موادی که درصورت آزادشده می توانند برای دیگران خطرناک باشد.

·    سازه هایی که شامل دستگاه های بسیار ارزشمند می باشند.

III
ساختمان ها ویادیگر تأسیسات بحرانی مانند:

·    ساختمان ها ودیگر مراکزدرمانی که دارای بخش جراحی می باشند.

·    ایستگاه های آتش نشانی، امدادونجات، مراکز پلیس وپارکینگ وسایل نقلیه اورژانسی

·    مراکز مخابراتی

·    ساختمان هایی که حاوی حجم بسیارزیادی ازمواد سمی می باشند.

·    برج های مراقبت فرودگاه ها

IV
مراکز استراتژیک نظامی مانند:

·    مراکز دفاعی

·    مراکز هسته ای

V

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مقایسه رفتار سیستم­ های مختلف سازه ­ای تحت اثر خرابی پیشرونده با استفاده از تحلیل دینامیکی

Author: 92